Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.03.115

УДК 339.727.22; JEL O17
Загорський В. С. Децентралізація як інституціальний механізм забезпечення інвестиційних процесів. Регіональна економіка. 2019. №3(93). С. 115-123. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-3-12.
Літер.: 26

АвториЗагорський Володимир Степанович

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України

директор, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Контакти: director_lridu@ukr.net, zahorskyi@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Установлено, що сучасна економіка України характеризується втратою певної частки промислового й ресурсного потенціалу, відтоком інвестиційного капіталу, що обумовлює потребу у вирішенні низки стратегічних національних проблем, пов’язаних з неефективністю та інертністю державних владних інститутів і органів місцевого самоврядування у забезпечені сталого розвитку національної економіки. Обґрунтовано положення про те, що в сучасних умовах функціонування економічної системи України без ефективної інвестиційної політики неможливо досягти економічного зростання. Ефективна національна інвестиційна політика дозволяє країнам, що розвиваються, уникнути економічної й технологічної залежності, забезпечує вирішення ключових завдань сталого розвитку окремих регіонів та країни загалом, зростання їхнього економічного потенціалу, підвищення життєвого рівня населення. Сучасні трансформаційні процеси та світові тенденції економічного розвитку висувають нові вимоги до формування політики регулювання інвестиційним процесом в Україні. Визначено, що особливістю сучасної національної інвестиційної політики України є те, що вона формується й реалізується в умовах реформування системи державного управління.

Ключові слова:

інвестиції, політика, розвиток, регіон, управління, місцеве самоврядування

Посилання

  
 1. Самойлова Т. Інвестиції капіталу та інвестиційний клімат в Україні. Галицький економічний вісник. 2009. № 1. С. 95-100.
 2. Рогач О. І. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій. К.: Либідь, 2005. 720 c.
 3. Никифоров А. Є. Класифікація інноваційно-інвестиційних ризиків у системі прийняття управлінських рішень. Бізнес Інформ. 2015. № 1. С. 8-14. URL: https://ndc-ipr.org/media/ndc_old/documents/Biznes_Inform_1_2015_BrfPkJI.pdf DOI https://doi.org/10.14258/201906.
 4. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений. М., 1996. 432 с.
 5. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 1997. 180 с.
 6. Шарп У. Ф., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. М., 2001. 1028 с.
 7. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., 1992. 495 с.
 8. Гальчинський А., Льовочкін С. Становлення інвестиційної моделі економічного зростання України. Економіка України. 2004. № 6. С. 4-11.
 9. Геєць В. М., Семиноженко В. П. Інноваційні перспективи України. Харків, 2006. 272 с.
 10. Кравців В. С., Мельник М. І., Антонов В. Б. Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України: проблеми та політика активізації. Львів, 2011. 366 с.
 11. Крайник О. Економічний розвиток регіону. Львів. 2002. 294 с.
 12. Крупка М. І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України. Львів, 2001. 608 с.
 13. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року: постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 р. № 1001. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-2006-%D0%BF
 14. Захарін С. В. Ефективне поєднання інвестицій та інновацій в умовах перехідної економіки. Проблеми науки. 2007. № 3. С. 2-9.
 15. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / ред. Л. І. Федулова. К., 2005. 522 с.
 16. Губський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. К., 1998. 386 с.
 17. Інвестування української економіки / ред. А. І. Сухорукова. К., 2005. 440 с.
 18. Величко В. О. Децентралізація влади: міжнародний досвід. Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб наук. пр. 2014. Вип. 28. С. 12-22.
 19. Бориславська О. М., Заверуха І. Б., Школик А. М. та ін. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України. К., 2012. 212 с.
 20. Децентралізація та ефективне місцеве самоврядування: навч. посіб. для посадовців місцевих та регіональних органів влади і фахівців з розвитку місцевого самоврядування. К., 2007. 269 с.
 21. Романюк С. А. Децентралізація: теорія та практика застосування. К., 2018. 216 с.
 22. Сас О. Децентралізація у країнах Балтії та Скандинавії. Ч. 1. Децентралізація: сайт. 07.07.2016. URL: https://decentralization.gov.ua/news/2760
 23. Сас О. Децентралізація в країнах Балтії та Скандинавії. Ч. 2. Децентралізація: сайт. 26.07.2016. URL: https://decentralization.gov.ua/news/2917
 24. Дорошенко Т. В. Сутність інвестицій як економічної категорії. Фінанси України. 2000. № 11. С. 114-118.
 25. Паньков О. Б. Інвестиційна діяльність підприємств машинобудування в регіонах. Молодий вчений. 2016. № 11(38). С. 652-655.
 26. Степаненко С. В. Інвестиційна привабливість регіонів та інноваційна політика в контексті сталого економічного зростання. Державне будівництво. 2012. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2012_2_26


Веб-майстер П. Попадюк