Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.04.094

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:338.439:005; JEL O13, Q13, Q18, R10, R58
Казьмір Л. П. Сучасні парадигми розвитку регіональних агропродовольчих систем. Регіональна економіка. 2019. №4(94). С. 94-103. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-4-8.
Літер.: 24

АвториКазьмір Любомир Павлович

кандидат економічних наук

науковий співробітник відділу проблем реального сектору економіки регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: box5@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Глобалізація продовольчих ринків, лібералізація торгівлі, технологічні зміни у способах виробництва і зберігання продуктів харчування обумовлюють потребу у поглибленні досліджень теоретико-методологічних засад розвитку агропродовольчих систем. У контексті постнекласичної методології розглянуто характерні ознаки агропромислової, територіальної та гібридної парадигм розвитку регіональних агропродовольчих систем. Для аналізу виділених парадигм використано схему Г. Бортіса, що відображає впорядкування окремих елементів реальності відповідно до їх стабільності в часі. Особливу увагу зосереджено на висвітленні інституціональних аспектів розвитку регіональних агропродовольчих систем і ролі громадянського суспільства у цьому процесі. Відзначено, що гібридна парадигма, яка поєднує елементи агропромислової та територіальної парадигм і враховує незавершеність перехідних процесів, є найбільш прийнятною для імплементації в Україні, де за роки постсоціалістичних трансформацій утвердилась дуалістична модель функціонування агропродовольчого сектору економіки. Виділено пріоритетні напрями досліджень перспектив розвитку регіональних агропродовольчих систем в умовах стратегічного зближення України з Європейським Союзом.

Ключові слова:

регіональні агропродовольчі системи, альтернативні продовольчі мережі, парадигма розвитку, постнекласична методологія, інституціональний підхід, громадянське суспільство

Посилання

  
 1. Шубравська О. В. Агропродовольчий комплекс України в макроекономічному вимірі. Актуальні проблеми економіки. 2012. №. 11. С. 113-119.
 2. Qaim M. Globalisation of agrifood systems and sustainable nutrition. Proceedings of the Nutrition Society. 2017. Vol. 76(1). Pp. 12-21.
 3. Бистряков І., Пилипів В. Просторові аспекти сталого розвитку: постнекласичний дискурс. Економічна теорія. 2013. №. 2. С. 5-15.
 4. Постнеклассические практики: опыт концептуализации / общ. ред.: В. И. Аршинов, О. Н. Астафьева. СПб.: Мiръ, 2012. 536 с.
 5. Гальчинський А. Економічний розвиток: методологія оновленої парадигми. Економіка України. 2012. №. 5. С. 4-17.
 6. Duru M., Therond O. Designing agroecological transitions: A review. Agronomy for Sustainable Development. 2015. Vol. 35(4). Pp. 1237-1257.
 7. Transformation Processes in the Western Ukraine – Concepts for a Sustainable Land Use / M. Roth, R. Nobis, V. Stetsiuk, I. Kruhlov (Eds.). Berlin: Weißensee Verlag, 2008. 602 p.
 8. Мороз О. О. Теоретико-методологічні аспекти сучасної парадигми аграрного ринку. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2004. № 5. С. 16-23.
 9. Онєгіна В. Зміна аграрної парадигми та державна аграрна політика у розвинутих країнах. Економіка України. 2005. № 11. С. 62-72.
 10. Murdoch J., Marsden T. K., Banks J. Quality, nature and embeddedness: Some theoretical considerations in the context of the food sector. Economic Geography. 2000. Vol. 76(2). Pp. 107-125.
 11. Agri-food systems and territorial development: innovations, new dynamics and changing governance mechanisms / C. Lamine, H. Renting, A. Rossi, J. H. Wiskerke, G. Brunori. Farming Systems Research into the 21st century: The new dynamic. Dordrecht: Springer, 2012. Pp. 229-256.
 12. Lamine C., Magda D., Amiot M. J. Crossing Sociological, Ecological, and Nutritional Perspectives on Agrifood Systems Transitions: Towards a Transdisciplinary Territorial Approach. Sustainability. 2019. Vol. 11(5). P. 1284. DOI: https://doi.org/10.3390/su11051284
 13. Adams M. Land: A New Paradigm for a Thriving World. Berkeley: North Atlantic Books. 2015. 146 p.
 14. Проблемы формирования и развития аграрно-промышленных комплексов / А. Е. Важеевский, А. И. Даниленко, А. П. Исаева и др. К.:Урожай, 1972. 200 с.
 15. Multifunctionality of agricultural activities, changing rural identities and new territorial linkages / H. Renting, H. Oostindie, C. Laurent, G. Brunori, D. Barjolle. International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology. 2008. Vol. 7. Pp. 361-385.
 16. Tregear A. Progressing knowledge in alternative and local food networks: critical reflections and a research agenda. Journal of Rural Studies. 2011. Vol. 27(4). Pp. 419-430.
 17. Schermer M. From «Food from Nowhere» to «Food from Here»: changing producer – consumer relations in Austria. Agriculture and Human Values. 2015. Vol. 32(1). Pp. 121-132.
 18. Sonnino R., Marsden T. Beyond the divide: Rethinking relations between alternative and conventional food networks in Europe. Journal of Economic Geography. 2006. Vol. 6. Pp. 81-199.
 19. Вебер М. Смысл «свободы от оценки» в социологической и экономической науке. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 547-601.
 20. Бортіс Г. Інституції, поведінка та економічна теорія. Внесок до класикокейнсіанської політичної економії / пер. з англ. К.: Вид. дім КМА, 2007. 560 с.
 21. Казьмір Л. П. Інституціональний підхід в теорії управління землекористуванням. Землеустрій і кадастр. 2010. № 2. С. 24-34.
 22. Аузан О. Економіка всього. Як інститути визначають наше життя. Київ: Лаурус, 2017. 144 с.
 23. Прутська О. О. Інституціоналізм і проблеми економічної поведінки в перехідній економіці. К.: Логос, 2003. 256 с.
 24. Kahler M. Orthodoxy and its alternatives: explaining approaches to stabilization and adjustment. Economic crisis and policy choice: The politics of adjustment in the third world. Princeton: Princeton University Press, 1990. Pp. 33-61.


Веб-майстер П. Попадюк