Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.01.123

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.13:330.123.4; JEL L10, L11, L51, L81
Попадинець Н. М. Структурно-інституційна модель внутрішнього ринку споживчих товарів. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 123-133. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-13.
Літер.: 18

АвториПопадинець Назарій Миколайович

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: popadynets.n@gmail.com, (032)270-7089, (096)945-9098

Сторінки:

Анотація

Розкрито зміст економічного категоріального апарату сутності поняття «інститути» та «інституції». Визначено структурно-інституційний концепт функціонування внутрішнього ринку споживчих товарів. Побудовано структурно-інституційну модель внутрішнього ринку споживчих товарів і визначено її екзогенне та ендогенне середовище. Встановлено, що така модель може реалізовуватися, застосовуючи такий інституційний елемент, як механізми функціонування ринку, що є важелем впливу на економічних агентів (учасників ринку). Запропоновано композицію формування та розвитку структурно-інституційних зв’язків між суб’єктами внутрішнього ринку споживчих товарів. Встановлено, що структурно-інституційний вимір функціонування ринку споживчих товарів показує значимість використання комплексного підходу до його розвитку, роблячи акценти на взаємозв’язку всіх інституційних компонентів, що мають можливість забезпечувати нормальну діяльність ринку у внутрішньому середовищі.

Ключові слова:

внутрішній ринок, регулювання, споживчі товари, структурно-інституційна модель, ендогенне середовище, екзогенне середовище

Посилання

  
 1. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / [перевод с англ.]. М.: Фонд экономической книги «Начало», 1978. 321 с.
 2. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V. Principles of Marketing. 2nd edition. Cambridge: Prentice-Hall, 1999.
 3. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / [перевод с англ.]. М.: Фонд экономической книги «Начало», 1997. 180 с.
 4. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогообложения. М.: Директ-медиа, 2007. 327 с.
 5. Бланк И. А. Торговый менеджмент. К.: Ника-Центр, 2004. 488 с.
 6. Геєць В. М., Кінах А. К., Семиноженко В. П. Інноваційна стратегія українських реформ. К.: Знання України, 2002. 336 с.
 7. Жаліло Я. А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави: монографія. К.: НІСД, 2009. 336 с.
 8. Кармазіна М., Шурбована О. «Інститут» та «інституція»: проблема розрізнення понять. Політичний менеджмент. 2006. №4. С. 10-19.
 9. Ільченко Н. М. Методологія дослідження проблем державного управління:інституціональний підхід. Актуальні проблеми державного управління. 2011. № 1. С. 56-64.
 10. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління. К.: Атіка, 2005. 240 с.
 11. Савчук В. С., Якубенко В. Д. Базисні економічні інститути і напрями аналізу їх парних взаємозв’язків. Економічна теорія. 2005. № 2. С. 49-63.
 12. Morgenthau H. J. Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace. Second Edition. Alfred A. Knopf: New York, 1955.
 13. Nobel J. W. Morgenthau’s Struggle with Power: The Theory of Power Politics and the Cold War. Review of International Studies. 1995. Vol. 21. No. 1. P. 61-86.
 14. Hart J. A. Three Approaches to the Measurement of Power in International Relations. International Organization. 1976. Vol. 30. No. 2. P. 289-305. DOI: https://doi.org/10.1017/S0020818300018282.
 15. Господарський кодекс України. Закон України від 16.01.2003 р. №436-IV. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
 16. Рогозян Ю. С. Формування та реалізація домінуючої стратегії розвитку міжрегіонального економічного співробітництва: дис. … д-ра екон. наук. Сєвєродонецьк: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2019. 473 с.
 17. Аюрзанайн А. Б. Формирование институциональной среды в современных процессах развития сетевой экономики. Экономическая теория. 2015. № 11(132). С. 7-12.
 18. Катран М. В. Внутрішній ринок споживчих товарів в умовах глобальної конкуренції: дис. … канд. екон. наук. Київ: Київський національний торгово-економічний університет, 2017. 270 с.


Веб-майстер П. Попадюк