Scientific and practical journal
УКР   ENG
Regional Economy
   Journal Regional Economy -- re2021.01.029

Repository of Institute of Regional Research UDC [331.55:37]:[332.1:316.4.066](477.8); JEL F22, R23, I21
Semiv, L. K., Bachynska, M. V., & Semiv, S. R. (2021). Rehional'ni determinanty seredovyshcha osvitn'oyi emihratsiyi naselennya Karpats'koho rehionu [Regional determinants of the environment of educational emigration of the population of the Carpathian region]. Rehional'na ekonomika - Regional Economy, 99 (1), 29-43. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-1-4. [in Ukrainian].
Sources: 26

AuthorsSemiv Lyubov Kazymyrivna

Doctor of Economics, Professor

Leading Researcher of the Department of problems of social and humanitarian development of the regions of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine; Professor of the Department of management and social-humanitarian disciplines of the Faculty of Finance and Management of the Lviv Academic Institute of University of Banking; Professor of the Department of management and social security of the Academic Institute of Economic and Social Relations of the University of Banking

Contacts: semivlubov@gmail.com, semivlk@rambler.ru

Webpages:Bachynska Mariya Volodymyrivna

Ph.D. of Economics

Researcher, Scientific Secretary of the unit of the Department of problems of social and humanitarian development of the regions of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Contacts: maricka1104@gmail.com, (097)697-1131, (032)270-6445

Webpages:Semiv Serhiy Romanovych

Ph.D. of Economics, Associate Professor

Doctoral Postgraduate of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine; Associate Professor of the Department of international economic relations of the Lviv University of Trade and Economics

Contacts: centercoop@gmail.com

Webpages:

Resume

The problem aspects of the environment of educational emigration in the oblasts of the Carpathian region are determined and the directions for their regulation are substantiated. The problem aspects of the environment of educational emigration are outlined across the main determinants (defining factors): educational migration capacity; academic environment quality; educational migration motivation; cooperation between universities and industries in the research; institutional conditions in education. The paper suggests the calculation of the Regional Index of Forming the Educational Migration Environment (RIFEME) to evaluate and analyze the environment of educational migration that pushes the young students abroad. It is calculated across 28 parameters by the data for 2017-2018. The selected parameters characterize various conditions of forming the educational migration environment: educational, educational–scientific, informational, socio-economic, political, socio-demographic, innovative, institutional. An aggregate estimation of determinants (integral index) shows the place of the oblasts of the Carpathian region by the condition of forming the educational migration environment. Systemic RIFEME calculation (calculations are performed for 2017-2018) forms the information base for monitoring the environment of the population’s migration activity and condition of educational services market based on academic mobility of students, teachers, and researchers and their cross-border mobility, for detecting the problems of the educational emigration environment, and for determining the ways to regulate it. Main directions to regulate the environment of educational migration in social, scientific-technological, economic, educational, and informational public policies are substantiated. The suggested tools and measures of regulation of the educational migration environment aim to reduce the paces of educational emigration and prevent possible losses of resources capacity and human capital of domestic higher educational institutions and scientific schools.

Keywords:

migration, educational migration, environment, parameters, integral index, Carpathian region, monitoring, regulation

References

  
 1. Stadnyy, Ye. (2019, Jan 21). Ukrayins’ke studentstvo za kordonom: dani do 2017/18 navchal’noho roku [Ukrainian students abroad: data by 2018/18 academic year]. CEDOS: Website. Retrieved from https://cedos.org.ua/uk/articles [in Ukrainian].
 2. Soyez les bienvenus sur UIS.Stat [Welcome to UIS.Stat] (2020). UNESCO Institute for Statistics: Website. Retrieved from http://data.uis.unesco.org/?lang=fr&SubSessionId=da1fa224-5fec-49e1-918d-b6d5d227a969&themetreeid=-200# [in French].
 3. Stratehiya rozvytku vyshchoyi osvity v Ukrayini na 2021-2031 roky [Strategy for the development of higher education in Ukraine for 2021-2031] (2020). Kyiv. Ministry of Education and Science of Ukraine: Website. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf [in Ukrainian].
 4. Vasyltsiv, T. H., & Ryndzak, O. T. (Eds.) (2020). Mihratsiyna aktyvnist’ students’koyi ta uchnivs’koyi molodi Karpats’koho rehionu Ukrayiny (rezul’taty sotsiolohichnoho doslidzhennya) [Migration activity of student and pupil youth of the Carpathian region of Ukraine (results of sociological research)]. Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine. [in Ukrainian].
 5. Mayzhe utrychi zrosla kil’kist’ ukrayins’kykh studentiv za kordonom [The number of Ukrainian students abroad has almost tripled] (2018, Jun 25). ACC: Website. Retrieved from https://acc.cv.ua/news/ukraine/mayzhe-utrichi-zrosla-kilkist-ukrayinskih-studentiv-za-kordonom-33428 [in Ukrainian].
 6. Semiv, L. K., Sadova, U. Ya., & Bidak, V. Ya. (2019) Formuvannya seredovyshcha osvitn’oyi mihratsiyi naselennya Karpats’koho rehionu: pidkhid do otsinyuvannya. Metodychni rekomendatsiyi [Formation of the environment of educational migration of the population of the Carpathian region: an approach to evaluation. Methodological recommendations]. Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine. [in Ukrainian].
 7. Shymanska, K. V. (2017). Determinanty mizhnarodnoyi mihratsiyi: instytutsiynyy pidkhid [International migration determinants: the institutional approach]. In Sotsial’no-trudovi vidnosyny: teoriya ta praktyka [Social and labor relations: theory and practice]: Vol. 1 (pp. 188-197). Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2017_1_19 [in Ukrainian].
 8. Pro stan i stratehiyu rozvytku vyshchoyi osvity v Ukrayini na 2021-2031 [On condition and strategy of higher education development in Ukraine in 2021-2031] (2020, Oct 21). Osvitanova: Website. Retrieved from https://osvitanova.com.ua [in Ukrainian].
 9. Vyshcha osvita v Ukrayini u 2018 rotsi [Higher education in Ukraine in 2018]: Statistical publication (2019). Kyiv. State Statistics Service of Ukraine: Website. Retrieved from www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
 10. Kvit, S. (Ed.) (2020). Richnyy zvit Natsional’noho ahentstva iz zabezpechennya yakosti vyshchoyi osvity za 2019 rik [Annual report of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education for 2019]. Kyiv: National Agency for Quality Assurance in Higher Education. [in Ukrainian].
 11. Rehiony Ukrayiny 2019. Ch. 1 [Regions of Ukraine 2019. P. 1]: Statistical publication (2019). State Statistics Service of Ukraine: Website. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/12/zb_ru1ch2019.pdf [in Ukrainian].
 12. Karta proektiv Tempus IV [Tempus IV Projects Map] (2019). Erasmusplus: Website. Retrieved from https://erasmusplus.org.ua/projects-map.html [in Ukrainian].
 13. Hryhoryeva, S. (2018, Aug, 03). Skil’ky platytymesh studente? Reitynh naydorozhchykh VNZ L’vova [How much do you pay, a student? Rankings of the most expensive higher educational institutions in Lviv]. Lviv portal: Website. Retrieved from https://portal.lviv.ua/news/2018/08/03/skilki-platitimesh-studente-reyting-naydorozhchih-vnz-lvova [in Ukrainian].
 14. Vnutrishn’o peremishcheni osoby [Internally displaced persons] (2019). Ministry of Social Policy of Ukraine: Website. Retrieved from https://www.msp.gov.ua/timeline/Vnutrishno-peremishcheni-osobi.html [in Ukrainian].
 15. Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy 2019 [Statistical Yearbook of Ukraine 2019] (2019). State Statistics Service of Ukraine: Website. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/11/zb_yearbook_2019.pdf [in Ukrainian].
 16. Rozrakhunok indeksu rehional’noho lyuds’koho rozvytku za 2018 rik [Calculation of the regional human development index for 2018] (2018). Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine: Website. Retrieved from www.minregion.gov.ua [in Ukrainian].
 17. Libanova, E. M. (Ed.) (2015). Lyuds’kyy rozvytok v Ukrayini. Modernizatsiya sotsial’noyi polityky: rehional’nyy aspekt [Human development in Ukraine. Modernization of social policy: regional aspect]. Kyiv: Ptuha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. [in Ukrainian].
 18. Naukova ta innovatsiyna diyal’nist’ v Ukrayini [Scientific and innovative activity in Ukraine]: Statistical publication (2019). Kyiv. State Statistics Service of Ukraine: Website. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/09/zb_nauka_2018.pdf [in Ukrainian].
 19. Derzhavna Stratehiya rehional’noho rozvytku na 2021-2027 roky [2021-2027 State Regional Development Strategy] (2020). Approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated on 2020, Aug 05, 695. Department of Economy and Investment of the executive body of the Kyiv City Council: Website. Retrieved from https://dei.kyivcity.gov.ua/files/2020/10/22/POSTANOVA_KMU_695_DSRR [in Ukrainian].
 20. Vyznachennya konkurentnykh perevah zdobuttya vyshchoyi osvity v krayinakh-konkurentakh Ukrayiny na rynku osvitnikh posluh dlya inozemnykh studentiv [Determining the competitive advantages of getting higher education in the countries-competitors of Ukraine on the educational services market for foreign students] (2020). Institute of Educational Analytics: Website. Retrieved from https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/3 [in Ukrainian].
 21. Semiv, L. K. (2015). Instytutsiyni osnovy zakhystu osvity i profesiyi ukrayins’kykh trudovykh mihrantiv [Institutional basis of the protection of education and professional activities of Ukrainian labor migrants]. The genesis of genius, 1(2), 33-37. [in Ukrainian].
 22. Vysokotekhnolohichna ekonomika [Technology-intensive economy] (2020). State Fund for Regional Development: Website. Retrieved from http://dfrr.minregion.gov.ua/region-tz?NID=910 [in Ukrainian].
 23. Ukrayins’ka nauka 2019: na sayti MON rozmishcheno masshtabne analitychne doslidzhennya [Ukrainian Science 2019: a large-scale analytical study has been posted on the MES website] (2020, Aug 13). Ministry of Education and Science of Ukraine: Website. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/news/ukrayinska-nauka-2019-na-sajti-mon-rozmisheno-masshtabne-analitichne-doslidzhennya [in Ukrainian].
 24. Melnyk, R. (2020, Oct 30). Svoy sredi svoikh: akademicheskiy inbriding unichtozhayet universitety [One among his own: academic inbreeding destroys universities]. Osvita.ua: Website. Retrieved from https://osvita.ua/vnz/reform/77234 [in Russian].
 25. Kryhel, M. (2020, Dec 16). Prezydent NANU Anatoliy Zahorodniy: Yakshcho ne prypynyty vidtik mizkiv, nauka v Ukrayini pomre shche do seredyny KHKHI stolittya [President of NASU Anatoliy Zahorodniy: If the brain drain is not stopped, science in Ukraine will die by the middle of the XXI century]. Ukrainian truth: Website. Retrieved from https://www.pravda.com.ua/articles/2020/12/16/7276754 [in Ukrainian].
 26. Kontseptsiya pidhotovky fakhivtsiv za dual’noyu formoyu zdobuttya osvity [Concept of training the professionals by the dual form of getting education] (2018). Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine, adopted on 2018, Sep 19, 660-r. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80 [in Ukrainian].


Web Master P. Popadiuk