Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2021.01.029

Репозитарій ІРД НАНУ УДК [331.55:37]:[332.1:316.4.066](477.8); JEL F22, R23, I21
Семів Л. К., Бачинська М. В., Семів С. Р. Регіональні детермінанти середовища освітньої еміграції населення Карпатського регіону. Регіональна економіка. 2021. №1(99). С. 29-43. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-1-4.
Літер.: 26

АвториСемів Любов Казимирівна

доктор економічних наук, професор

провідний науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; професор кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, факультет фінансів та управління, Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»; професор кафедри менеджменту та соціального забезпечення, навчально-науковий інститут економічних та соціальних відносин, ДВНЗ «Університет банківської справи»

Контакти: semivlubov@gmail.com, semivlk@rambler.ru

Сторінки:Бачинська Марія Володимирівна

кандидат економічних наук

науковий співробітник, вчений секретар підрозділу відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: maricka1104@gmail.com, (097)697-1131, (032)270-6445

Сторінки:Семів Сергій Романович

кандидат економічних наук, доцент

докторант, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський торговельно-економічний університет

Контакти: centercoop@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Виявлено проблемні аспекти середовища освітньої еміграції в областях Карпатського регіону та обґрунтовано напрями їх регулювання. Проблемні аспекти середовища освітньої еміграції розглянуто в розрізі основних детермінант (визначальних факторів): потенціалу освітньої міграції; якості академічного середовища; мотивації освітньої міграції; співпраці університетів і промисловості в дослідженнях; інституційних умов в освітній сфері. Для оцінювання та аналізу середовища освітньої міграції, яке виштовхує студентську молодь за кордон, пропонується розрахунок регіонального індексу формування середовища освітньої міграції. Його обчислено за 28 показниками за даними 2017-2018 н. р. Відібрані показники характеризують різні умови формування середовища освітньої міграції: освітні, освітньо-наукові, інформаційні, соціально-економічні, політичні, соціально-демографічні, інноваційні, інституційні. Обґрунтовано основні напрями регулювання середовища освітньої міграції, які здійснюються у сфері соціальної, науково-технічної, економічної, освітньої, інформаційної політик держави. Запропоновані інструменти та заходи регулювання середовища освітньої міграції мають на меті сповільнення темпів освітньої еміграції населення, попередження ймовірних втрат ресурсного потенціалу й людського капіталу вітчизняних ЗВО та наукових шкіл.

Ключові слова:

міграція, освітня міграція, середовище, показники, інтегральний індекс, Карпатський регіон, моніторинг, регулювання

Посилання

  
 1. Стадний Є. Українське студентство за кордоном: дані до 2017/18 навчального року. CEDOS: сайт. 21.01.2019. URL: https://cedos.org.ua/uk/articles
 2. Soyez les bienvenus sur UIS.Stat. UNESCO Institute for Statistics: Website. 2020. URL: http://data.uis.unesco.org/?lang=fr&SubSessionId=da1fa224-5fec-49e1-918d-b6d5d227a969&themetreeid=-200#
 3. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки. 77 с. Київ, 2020. Міністерство освіти і науки України: сайт. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf
 4. Міграційна активність студентської та учнівської молоді Карпатського регіону України (результати соціологічного дослідження) / ред.: Т. Г. Васильців, О. Т. Риндзак. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2020. 60 с.
 5. Майже утричі зросла кількість українських студентів за кордоном. ACC: сайт. 25.06.2018. URL: https://acc.cv.ua/news/ukraine/mayzhe-utrichi-zrosla-kilkist-ukrayinskih-studentiv-za-kordonom-33428
 6. Семів Л. К., Садова У. Я., Бідак В. Я. Формування середовища освітньої міграції населення Карпатського регіону: підхід до оцінювання. Методичні рекомендації / наук. ред. Т. Г. Васильців. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2019. 31 c.
 7. Шиманська К. В. Детермінанти міжнародної міграції: інституційний підхід. Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. пр. 2017. № 1. С. 188-197. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2017_1_19
 8. Про стан і стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031. Osvitanova: сайт. 21.10.2020. URL: https://osvitanova.com.ua
 9. Вища освіта в Україні у 2018 році: стат. зб. Київ, 2019. Державна служба статистики України: сайт. URL: www.ukrstat.gov.ua
 10. Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2019 рік / ред. С. Квіт. Київ: Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2020. 244 с.
 11. Регіони України 2019: стат. зб. Ч. 1. Київ, 2019. Державна служба статистики України: сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/12/zb_ru1ch2019.pdf
 12. Карта проектів Tempus IV. Erasmusplus: сайт. 2019. URL: https://erasmusplus.org.ua/projects-map.html
 13. Григор’єва С. Скільки платитимеш студенте? Рейтинг найдорожчих ВНЗ Львова. Львівський портал: сайт. 03.08.2018. URL: https://portal.lviv.ua/news/2018/08/03/skilki-platitimesh-studente-reyting-naydorozhchih-vnz-lvova
 14. Внутрішньо переміщені особи. Міністерство соціальної політики України: сайт. 2019. URL: https://www.msp.gov.ua/timeline/Vnutrishno-peremishcheni-osobi.html
 15. Статистичний щорічник України 2019. К., 2020. Державна служба статистики України: сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/11/zb_yearbook_2019.pdf
 16. Розрахунок індексу регіонального людського розвитку за 2018 рік. Міністерство розвитку громад та територій України: сайт. URL: www.minregion.gov.ua
 17. Людський розвиток в Україні. Модернізація соціальної політики: регіональний аспект: колективна монографія / ред. Е. М. Лібанова; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. К., 2015. 356 с.
 18. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. зб. К., 2019. Державна служба статистики України: сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/09/zb_nauka_2018.pdf
 19. Державна Стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. № 695. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради: сайт. URL: https://dei.kyivcity.gov.ua/files/2020/10/22/POSTANOVA_KMU_695_DSRR_2027.pdf
 20. Визначення конкурентних переваг здобуття вищої освіти в країнах-конкурентах України на ринку освітніх послуг для іноземних студентів. Інститут освітньої аналітики: сайт. 2020. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/3
 21. Семів Л. К. Інституційні основи захисту освіти і професії українських трудових мігрантів. The genesis of genius. 2015. Вип. 5(1). С. 33-37.
 22. Високотехнологічна економіка. Державний фонд регіонального розвитку: сайт. 2020. URL: http://dfrr.minregion.gov.ua/region-tz?NID=910
 23. Українська наука 2019: на сайті МОН розміщено масштабне аналітичне дослідження. Міністерство освіти і науки України: сайт. 13.08.2020. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/ukrayinska-nauka-2019-na-sajti-mon-rozmisheno-masshtabne-analitichne-doslidzhennya
 24. Мельник Р. Свой среди своих: академический инбридинг уничтожает университеты. Освіта.ua: сайт. 30.10.2020. URL: https://osvita.ua/vnz/reform/77234
 25. Кригель М. Президент НАНУ Анатолій Загородній: Якщо не припинити відтік мізків, наука в Україні помре ще до середини ХХІ століття. Українська правда: сайт. 16.12.2020. URL: https://www.pravda.com.ua/articles/2020/12/16/7276754
 26. Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти: розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. № 660-р. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80


Веб-майстер П. Попадюк