Scientific and practical journal
УКР   ENG
Regional Economy
   Journal Regional Economy -- re2009.01.106

Repository of Institute of Regional Research Repository of Vernadsky Library Kozoriz, M. A., & Benovska, L. Ya. (2009). Obgruntuvannya napryamiv pidvyshchennya kapitalizatsiyi innovatsiyno aktyvnykh pidpryyemstv Ukrayiny [The Substantiation of Trends of Increasing the Capitalization of Innovatively Active Enterprises of Ukraine]. Rehional'na ekonomika - Regional Economy, 51(1), 272 p. [in Ukrainian].

Authors

Resume

The basic trends of increase of capitalization of innovatively active enterprises have been determined. Ways of increase of real and market capitalization of enterprises have been substantiated. Features of government regulation of capitalization of innovatively active enterprises in Ukraine have been considered. To raise real capitalization of innovatively active enterprises has been offered by improvement of a finance administration by the enterprise, increase of its efficiency of economic, innovative activity. To provide increase of market capitalization it is necessary through an exit of the enterprises on the markets of the capital and organizational-economic transformations.

Keywords:

capitalization, innovatively active enterprises, government regulation


Web Master P. Popadiuk