Scientific and practical journal
УКР   ENG
Regional Economy
   Journal Regional Economy -- re2010.03.007

Repository of Institute of Regional Research Repository of Vernadsky Library Mikula, N. A., & Tolkovanov, V. V. (2010). Natsional'na dopovid' "Suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku transkordonnoho spivrobitnytstva v Ukrayini" (osnovni polozhennya proektu) [National Report "Modern State and Prospects of Transborder Cooperation Development in Ukraine" (Main Provisions of Project)]. Rehional'na ekonomika - Regional Economy, 57(3), 7-19. [in Ukrainian].

Authors


Web Master P. Popadiuk