Scientific and practical journal
УКР   ENG
Regional Economy
   Journal Regional Economy -- re2013.03.211

Repository of Institute of Regional Research Repository of Vernadsky Library Sadova, U. Ya., & Bil, M. M. (2013). Mihratsiyni protsesy v Ukrayini: suchasni vyklyky ta rehional'na spetsyfika (za rezul'tatamy II Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi) [Migration Processes in Ukraine: Challenges and Regional Specificity (Based on Results of II International Scientific and Practical Conference)]. Rehional'na ekonomika - Regional Economy, 69(3), 211-221. [in Ukrainian].

Authors


Web Master P. Popadiuk