Scientific and practical journal
УКР   ENG
Regional Economy
   Journal Regional Economy -- re2017.01.038

Repository of Institute of Regional Research Repository of Vernadsky Library UDC [338.46:37]:37.014.543(477.8); JEL I22, R19
Benovska, L. Y. (2017). The peculiarities of financial provision of education in the Carpathian region in terms of administrative and territorial reform. Rehional'na ekonomika - Regional Economy, 83(1), 38-45.
Sources: 12

Authors

Resume

The peculiarities of funding of the educational sector from the local budgets in the Carpathian region were analyzed and the changes in management of educational sector, which were caused by the conduction of administrative and territorial reform in the country were found. It was emphasized that the result of the reforms should not be only the saving of financial resources, but also high quality of educational services for both tax payers and recipients of services. It was studied a new tendency of management of educational network – the creation of hub schools. The major problems of their formation were found: the discrepancy of boundaries of educational district with the boundaries of united territorial communities, the correspondence of the requirements for hub schools with the existing realities and other. The legislative changes during 2015-2017 in financing of secondary, vocational and technical education by means of appropriate subsidies from the state budget were analyzed and the main problem of financing were detected.

Keywords:

education, financing, Carpathian region, reform, united territorial communities

References

  
 1. Nadraha, V. I. (2014). Sotsialʹni vydatky v konteksti finansovoyi stabilʹnosti Ukrayiny [Social expenditures in the context of financial stability of Ukraine]. Finansy Ukrayiny – Finance of Ukraine, 9, 43-51. [in Ukrainian].
 2. Demkiv, O. I. (2009). Napryamy pohlyblennya byudzhetnoyi reformy v Ukrayini [Directions of deepening of the budgetary reforms in Ukraine]. Finansy Ukrayiny – Finance of Ukraine, 3, 46-56. [in Ukrainian].
 3. Kyrylenko, O. P. (2001). Finansova nezalezhnistʹ mistsevoho samovryaduvannya [Financial independence of the local self-government]. Finansy Ukrayiny – Finance of Ukraine, 1, 34-39. [in Ukrainian].
 4. Storonyanska, I. Z., & Benovska, L. Y. (2013). Udoskonalennya osvitnʹoyi merezhi yak napryamok pidvyshchennya efektyvnosti vydatkiv mistsevykh byudzhetiv Lʹvivsʹkoyi oblasti [Improving of education network as the direction of improving the efficiency of local spending in Lviv region]. Rehional’na ekonomika – Regional Economy, 74(1), 51-61 [in Ukrainian].
 5. Yelnykova, H. V. (2005). Naukovi osnovy adaptyvnoho upravlinnya zakladamy ta ustanovamy zahal’noyi seredn’oyi osvity [Scientific basis of adaptive management of institutions and secondary education institutions]. (Dr.Sci in Ped. Dissertation, Institute of Pedagogy Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine). [in Ukrainian].
 6. Hrynevych, L. M. (2005). Tendentsiyi detsentralizatsiyi upravlinnya bazovoyu osvitoyu v suchasniy Pol’shchi [Trends in decentralization of management of basic education in Poland nowadays]. (Ph.D. in Ped. Dissertation, Institute of Pedagogy of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine). [in Ukrainian].
 7. Yurchuk, L. M. (2009). Tendentsiyi detsentralizatsiyi upravlinnya osvitoyu v Ukrayini [Trends in decentralization of education management in Ukraine]. Visnyk Natsional’noyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny – Bulletin of the National Academy for Public Administration, 4, 276-283. [in Ukrainian].
 8. Serebryanska, D. M. (2015). Rozpodil vydatkiv mizh rivnyamy mistsevykh byudzhetiv v umovakh byudzhetnoyi detsentralizatsiyi [Distribution of expenditures between levels of local budgets in terms of fiscal decentralization]. (Ph.D. in Econ. Thesis, Institute for Economics and Forecasting of Ukrainian NAS, Kyiv, Ukraine). [in Ukrainian].
 9. Analytical Center CEDOS (2016). Tools for the analysis of secondary education. Retrieved from: http://www.cedos.org.ua/edustat
 10. Supreme Council of Ukraine (2010). Podatkovyy kodeks Ukrayiny [Tax Code of Ukraine] (Adopted on 2010, July 8, 2456-VI). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny – The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 50-51, art. 572. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 [in Ukrainian].
 11. Supreme Council of Ukraine (2016). Pro derzhavnyy byudzhet Ukrayiny na 2017 rik [On the State Budget of Ukraine for 2017]. Draft of Law of Ukraine, adopted on 2016, September 15, 5000. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60032 [in Ukrainian].
 12. Analiz proektu Derzhbudzhetu na 2017 rik v chastyni mistsevykh budzhetiv ta mizhbudzhetnykh vidnosyn [Analysis of the Draft of State Budget for 2017 in terms of local budgets and intergovernmental relations] (2016). Website of the Association of Cities of Ukraine. Retrieved from http://www.auc.org.ua/sites/default/files/analiz_db_2017_amu.pdf


Web Master P. Popadiuk