Scientific and practical journal
УКР   ENG
Regional Economy
   Journal Regional Economy -- re2018.03.054

Repository of Institute of Regional Research Repository of Vernadsky Library UDC 331.55:330.131.7:36(477); JEL E24, J61
Bidak, V. Ya. (2018). Metodolohichni zasady identyfikatsiyi mihratsiynykh ryzykiv u fokusi konfliktnoyi sytuatsiyi v Ukrayini [Methodological principles of identification of migration risks in the focus of the conflict situation in Ukraine]. Rehional'na ekonomika - Regional Economy, 89 (3), 54-61. Retrieved from http://re.gov.ua/doi/re2018.03.054.php. [in Ukrainian].
Sources: 12

AuthorsBidak Volodymyr Yaroslavovych

Ph.D. of Economics, Senior Researcher

Senior Researcher of the Department of problems of social and humanitarian development of the regions of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Contacts: vbidak1@gmail.com, (050)155-0545, (032)270-6445

Webpages:

Resume

The methodological principles of risks genicity of migration processes in the country, caused by factors of exogenous and endogenous actions (political, economic, social), on identification of new migration risks in the context of military threats are revealed. Classification features of risk typology, as well as factors of their formation and accumulation of deficits of basic social protection needs of the forced migrants are determined. It has been proved that creation of conditions of employment and other forms of realization of their potential by the introduction of monitoring of migration processes by socio-economic and demographic indicators plays the most important role in overcoming the main risk of livelihoods of forced migrants. At the same time, the establishment of effective social integration of migrants in the host region-society must minimize the manifestations of the risks of migrants’ integration: deviant, property, defensive, and socio-economic. It is substantiated that the state migration policy should work to prevent the manifestation of social risks (counteracting the massive outflow of the able-bodied population beyond Ukraine) by influencing relevant migration factors and improving the welfare of the population as a whole.

Keywords:

migration processes, forced migration, risk-taking, migratory risks, migrants’ social security, internally displaced persons

References

  
 1. Pro zovnishnyu trudovu mihratsiyu [About external labor migration] (2015). Law of Ukraine, adopted on 2015, Nov 5, 761-19. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny – The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 49-50, 463. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/761-19 [in Ukrainian].
 2. Libanova, E. M. (Ed.), Horbulin, V. P., & Pyrozhkov, S. I., et al. (2015). Polityka intehratsiyi ukrayins’koho suspil’stva v konteksti vyklykiv ta zahroz podiy na Donbasi [Policy of Ukrainian society integration in the context of challenges and threats of events in Donbas]: National report. Kyiv: NAS of Ukraine. Retrieved from http://www.idss.org.ua/monografii/2016_dopov_Donbas.pdf [in Ukrainian].
 3. Teslyuk, R. T., & Seleshchuk, H. P. (2017). Suchasni tendentsiyi ukrayins’koyi mihratsiyi ta samoorhanizatsiyi hromad mihrantiv [Modern tendencies of Ukrainian migration and self-organization of migrant communities]. Rehional’na ekonomika – Regional Economy, 4, 46-53. [in Ukrainian].
 4. Kravtsiv, V. S. (Ed.). (2018). Terytorial’nyy rozvytok i rehional’na polityka v Ukrayini: Vyklyky ta priorytety staloho endohennoho zrostannya rehioniv Ukrayiny v umovakh suchasnykh reform [Territorial development and regional policy in Ukraine: Challenges and priorities of sustainable endogenous growth of Ukrainian regions in conditions of modern reforms]. Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine. [in Ukrainian].
 5. Oblikovano 1 517 320 pereselentsiv [1 517 320 displaced persons were recorded] (2018, May 21). Ministry of Social Policy of Ukraine: Website. Retrieved from https://www.msp.gov.ua/news/15316.html [in Ukrainian].
 6. Zbroynyy konflikt na Donbasi: otsinky, propozytsiyi, stsenariyi podolannya [Military conflict in Donbas: assessments, suggestions, scenarios of overcoming] (2014). Website «New Ukraine» of the Institute for Strategic Studies. Retrieved from http://newukraineinstitute.org/new/417 [in Ukrainian].
 7. Suchasni zahrozy sotsial’noho kharakteru [Modern threats of social nature] (2017). Information Bureau «Security-ua»: Website. Retrieved from http://www.security-ua.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=4613:suchasni-zagrozi-sotsialnogo-harakteru&Itemid=574&lang=ru [in Ukrainian].
 8. Postmodernists’ki modeli politychnoyi vlady ta mekhanizmy yiyi diyi v suspil’stvi [Post-modern models of political power and mechanisms of its operation in society] (2014). Studies.In.Ua: Website. Retrieved from http://studies.in.ua/meh_vladu/1308-postmodernstsk-model-poltichnoyi-vladi-ta-mehanzmi-yiyi-dyi-v-susplstv-postmodernu.html [in Ukrainian].
 9. Demchuk, D. V. (2017). Kontseptsiya «suspil’stva ryzyku» yak fundamental’nyy pidkhid do analizu politychnoho ryzyku [The concept of «society of risk» as the fundamental approach to the analysis of political risk]. In Aktual’ni problemy polityky [Actual problems of politics]: Vol. 51 (pp. 61-67). Retrieved from http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/241/Demchuk%20Kontsep%20susp%20ryz%203.pdf?sequence=1 [in Ukrainian].
 10. Bidak, V. Ya. (2016). Klasyfikatsiya chynnykiv ryzykohennosti vymushenoyi mihratsiyi v Ukrayini [Classification of risk level factors of forced migration in Ukraine]. In Suspil’ni transformatsiyi i bezpeka: lyudyna, derzhava, sotsium [Social transformations and security: individual, state, society]: Proceedings of the Pan Ukrainian scientific and practical conference (Jun 17, 2016) (pp. 133-136). Lviv: Lviv Institute МАUP. Retrieved from http://li-maup.edu.lviv.ua/uploads/media/content/zbirnyk_conf_2016.pdf [in Ukrainian].
 11. Pryyatelchuk, А. О., & Ishchenko, О. М. (2017). Sotsial’no-filosofs’kyy konstrukt suspil’stva ryzyku [Social and philosophical construct of society of risk]. In Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu im. Tarasa Shevchenka: Filosofiya. Politolohiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Philosophy. Politology]: Vol. 104 (pp. 23-26). Retrieved from http://papers.univ.kiev.ua/filosofija_politologija/articles/Socio_philosophical_construct_of_risk_society_16897.pdf [in Ukrainian].
 12. Pro vnutrishnye ta zovnishnye stanovyshche Ukrayiny u sferi natsional’noyi bezpeky [On internal and external situation of Ukraine in the sphere of national security]: Analytical report of the National Institute for Strategic Studies for the extraordinary Message of the President of Ukraine to the Verhovna Rada of Ukraine (2014). National Institute for Strategic Studies: Official website. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/public/File/2014_book/Dopovid_Prezudent.pdf [in Ukrainian].


Web Master P. Popadiuk