Scientific and practical journal
УКР   ENG
Regional Economy
   Journal Regional Economy -- re2018.04.017

Repository of Institute of Regional Research Repository of Vernadsky Library UDC 352/354:330.837:330.341.1(477); JEL O18
Mokiy, A. I., Pavlikha, N. V., Naumenko, N. S., & Datsko, O. I. (2018). Instytutsional'ne zabezpechennya innovatsiynoho rozvytku terytorial'nykh hromad Ukrayiny [Institutional provision of Ukrainian local communities’ innovative development]. Rehional'na ekonomika - Regional Economy, 90 (4), 17-27. Retrieved from http://re.gov.ua/doi/re2018.04.017.php. [in Ukrainian].

AuthorsMokiy Anatoliy Ivanovych

Doctor of Economics, Professor

Leading Researcher of the Department of regional economic policy of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Contacts: amokiy320@ukr.net

Webpages:Pavlikha Nataliya Volodymyrivna

Doctor of Economics, Professor

Vice Rector for Research and Innovation, Head of the Department of international economic relations and project management of the Faculty of International Relations of the Lesya Ukrainka Eastern European National University

Contacts: -kafedra_doc@ukr.net, -pavlixa@mail.ru, -tksbug@gmail.com, mevup@eenu.edu.ua, pavlixa2@gmail.com, prorectorscience@eenu.edu.ua

Webpages:Naumenko Natalya Serhiyivna

Ph.D. of Economics, Associate Professor

Associate Professor of the Department of international economic relations and project management of the Faculty of International Relations of the Lesya Ukrainka Eastern European National University

Contacts: naumenko.ns@gmail.com, naumenko_ns@i.ua

Webpages:Datsko Olesya Ihorivna

Ph.D. of Economics, Ph.D. of Technical Sciences

Associate Professor of the Department of art management of the Lviv National Academy of Arts

Contacts: olesya.datsko@gmail.com

Webpages:

Resume

The institutional principles of Ukrainian territorial communities’ innovative development are considered in the article, the theoretical innovative regional development basis and territorial communities’ development threats are analyzed. Taking into account the theory of autonomous poseism, the territorial community is defined as the basic institutional unit of self-reproduction of the peoples, that’s why at the level of the territorial community the demographic, resource and institutional reproduction is supplied. While regional innovations are implemented, the impact of the changes on to these indicators should be extrapolated. The results of the implemented programs within the reform of the administrative and territorial system in Ukraine are outlined. It is confirmed that the growth of budget revenues of the joint territorial communities, however, mainly is a result of budgetary subventions, rather than the introduction of innovative forms of own territorial communities’ socio-economic development. The paper outlines significant contradictions and inconsistencies in the legal framework, which complicate the effective implementation of administrative and territorial reform, and as a result, institutionalized “traps”, in particular concerning the incorrect translation of international legal acts, institutional uncertainty of ownership rights to municipal resources, the lack of territorial communities’ registers formation, etc. Accordingly, the uncertainty of the communal resources’ ownership, its inadequate accounting causes shadowing of a significant proportion of local communities socio-economic processes, and hence the limitation of the innovation development basis, reflected in the low efficiency of economic activity of territorial communities as management entities and their innovation development.
The ways of improvement of the institutional basis of Ukrainian territorial communities’ innovative development are proposed, first of all due to the registration of members of territorial communities, municipal resources, as well as the development of institutional supplement of territorial communities’ innovative development by improving institutional forms of economic activity, as well as improving the domestic normative and legal basis for their development at the state, regional and local levels.

References

  
 1. Batanov, O. V. (2001). Terytorial’na hromada – osnova mistsevoho samovriaduvannya v Ukrayni [Territorial community is the basis of local self-government in Ukraine]. Kyiv: Institute of State and Law n.a. V. M. Koretsky National Academy of Sciences of Ukraine. [in Ukrainian].
 2. Sogomonov, A. (2004). Glokal’nost’. Ocherk sotsiologii prostranstvennogo voobrazheniya. Proyekt «Globalizatsiya i kul’tura» [Glokalnost. Sketch of the sociology of spatial imagination. The project «Globalization and culture»]. Retrieved from http://www.globalculture.ru/glokalizacija/aleksandr-sogomonov-glokalnost-2.html
 3. Ambrosio-Albalá, M., & Bastiaensen, J. (2010). The new territorial paradigm of rural development: Theoretical foundations from systems and institutional theories. University of Antwerpen. Retrieved from https://books.google.com.ua/books/about/The_new_territorial_paradigm_of_rural_de.html?id=KlwCtwAACAAJ
 4. Ostrom, E. (2010). Upravlyaya obshchim: evolyutsiya institutov kollektivnoy deyatel’nosti [Managing the common: the evolution of collective institutions]. Moskow: Thought. [in Russian].
 5. Datsko, O. I. (2015). Humanitarni imperatyvy zmitsnennya ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny [Humanitarian imperatives to strengthen Ukraine’s economic security]. Lviv: Liga-press. [in Ukrainian].
 6. Publichnyy zvit holovy Kaznacheystva Tetyany Slyuz shchodo diyal’nosti Derzhavnoyi kaznacheys’koyi sluzhby Ukrayiny za 2017 rik [Public report by Tetyana Slyuz, Head of the Treasury, on the activities of the State Treasury of Ukraine for 2017]. State Treasury of Ukraine: Website. Retrieved from http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/23608 [in Ukrainian].
 7. Datsko, O. I., Hurnyak, I. L., & Yaremchuk, O. I. (2015). Dodana vartist’ yak bazys ekonomichnoho rozvytku terytorial’nykh hromad [Added value as a basis for the economic development of territorial communities]. Rehionalna ekonomika – Regional Economy, 1, 28-37. [in Ukrainian].
 8. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo rozshyrennya povnovazhen’ orhaniv mistsevoho samovryaduvannya ta optymizatsiyi nadannya administratyvnykh posluh [On amending certain legislative acts of Ukraine on extending the powers of local self-government bodies and optimizing the provision of administrative services] (2015). Law of Ukraine, adopted on 2015, Dec 10, 888-VIII]. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/888-19 [in Ukrainian].
 9. Kravtsiv, V. S., & Zhuk, P. V. (2010). Kontseptual’ni zasady reformuvannya administratyvno-terytorial’noho ustroyu ta mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini [Conceptual principles for reforming the administrative-territorial system and local self-government in Ukraine]. Rehional’na ekonomika – Regional Economy, 4, 7-16. [in Ukrainian].
 10. Borshchevskyy, V. V., Prytula, Kh. M., & Kutsab-Bonk K. (2017). Konverhentsiya v ukrains’ko-pol’s’komu transkordonnomu rehioni [Convergence in the Ukrainian-Polish transboundary region: a scientific and analytical report]. Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine. Retrieved from http://ird.gov.ua/irdp/p20170203.pdf [in Ukrainian].


Web Master P. Popadiuk