Scientific and practical journal
УКР   ENG
Regional Economy
   Journal Regional Economy -- re2020.01.123

Repository of Institute of Regional Research UDC 339.13:330.123.4; JEL L10, L11, L51, L81
Popadynets, N. M. (2020). Strukturno-instytutsiyna model' vnutrishn'oho rynku spozhyvchykh tovariv [Structural-institutional model of domestic consumer market]. Rehional'na ekonomika - Regional Economy, 95 (1), 123-133. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-13. [in Ukrainian].
Sources: 18

AuthorsPopadynets Nazariy Mykolayovych

Ph.D. of Economics

Senior Researcher of the Department of regional economic policy of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Contacts: popadynets.n@gmail.com, (032)270-7089, (096)945-9098

Webpages:

Resume

Globalization of economic processes stipulates the qualitative changes in the structure of national economic systems, including in such an important component as the domestic consumer market, causing the updating and creating new rules of its functioning. Shifting focus towards the growing role of innovative-informational factors of domestic market development corresponds to the needs of the market economy and modern challenges faced by our country. Therefore, the need to not only analyze the substantive and transformational aspects of domestic consumer market development but to research the issues related to its structural and institutional maintenance grows in relevance. The paper aims to analyze foreign scientific research related to highlighting economic patterns of domestic consumer market functioning and to develop on this basis the structural-institutional model of the domestic consumer market. The paper outlines the nature of the discourse related to “institutes” and “institutions”. The structural-institutional concept of domestic consumer market functioning is determined. The structural-institutional model of domestic consumer market is developed and its exogenous and endogenous environment is defined. The fact that such a model can be implemented through the use of such institutional elements as the market functioning mechanism used as leverage of impact on economic agents (market participants) is emphasized. The composition of forming and development of structural-institutional links between the domestic consumer market entities is suggested. The structural-institutional dimension of domestic consumer market functioning is found to show the importance of the use of the complex approach to its development by the specification of accents on relationships between all institutional components that can secure normal market activity in the domestic environment.

Keywords:

domestic market, regulation, consumer goods, structural-institutional model, endogenous environment, exogenous environment

References

  
 1. Keynes, J. M. (1978). Obshchaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg [General theory of employment, interest, and money]. Translation from English. Moscow: Fund of the economic books "Beginning". [in Russian].
 2. Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., & Wong, V. (1999). Principles of Marketing. 2nd edition. Cambridge: Prentice-Hall.
 3. North, D. (1997). Instituty, institutsional'nyye izmeneniya i funktsionirovaniye ekonomiki [Institutions, institutional changes and the functioning of the economy]. Translation from English. Moscow: Fund of the economic books "Beginning". [in Russian]. [in Russian].
 4. Ricardo, J. (2007). Nachala politicheskoy ekonomii i nalogooblozheniya [The beginning of political economy and taxation]. Moscow: Direct Media. [in Ukrainian].
 5. Blank, I. A. (2004). Torgovyy menedzhment [Trade management]. Kyiv: Nika-Center. [in Russian].
 6. Heyets, V. M., Kinakh, A. K., & Semynozhenko, V. P. (2002). Innovatsiyna stratehiya ukrayins’kykh reform [Innovative strategy of Ukrainian reforms]. Kyiv: Knowledge of Ukraine. [in Ukrainian].
 7. Zhalilo, Ya. A. (2009). Teoriya ta praktyka formuvannya efektyvnoyi ekonomichnoyi stratehiyi derzhavy [Theory and practice of forming an effective economic strategy of the state]. Kyiv: NISD. [in Ukrainian].
 8. Karmazina, M., & Shurbovana, O. (2006). «Instytut» ta «instytutsiya»: problema rozriznennya ponyat’ ["Institute" and "institution": the problem of distinguishing concepts]. Politychnyy menedzhment – Political management, 4, 10-19. [in Ukrainian].
 9. Ilchenko, N. M. (2011). Metodolohiya doslidzhennya problem derzhavnoho upravlinnya: instytutsional'nyy pidkhid [Methodology of research of problems of public administration: institutional approach]. In Aktual’ni problemy derzhavnoho upravlinnya [Actual problems of public administration]: Vol. 1 (pp. 56-64). [in Ukrainian].
 10. Malynovskyy, V. Ya. (2005). Slovnyk terminiv i ponyat’ z derzhavnoho upravlinnya [Dictionary of terms and concepts of public administration]. Kyiv: Atika. [in Ukrainian].
 11. Savchuk, V. S., & Yakubenko, V. D. (2005). Bazysni ekonomichni instytuty i napryamy analizu yikh parnykh vzayemozv"yazkiv [Basic economic institutions and areas of analysis of their pairwise relationships]. Ekonomichna teoriya – Economic Theory, 2, 49-63. [in Ukrainian].
 12. Morgenthau, H. J. (1955). Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace. Second Edition. Alfred A. Knopf: New York.
 13. Nobel, J. W. (1995). Morgenthau’s Sruggle with Power: The Theory of Power Politics and the Cold War. Review of International Studies, 21(1), 61-86.
 14. Hart, J. A. (1976). Three Approaches to the Measurement of Power in International Relations. International Organization, 30(2), 289-305. DOI: https://doi.org/10.1017/S0020818300018282.
 15. Hospodars’kyy kodeks Ukrayiny [Economic Code of Ukraine]. Law of Ukraine, adopted on 2003, Jan 16, 436-IV. Legislation of Ukraine: Website. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 [in Ukrainian].
 16. Rohozyan, Yu. S. (2019). Formuvannya ta realizatsiya dominuyuchoyi stratehiyi rozvytku mizhrehional’noho ekonomichnoho spivrobitnytstva [Formation and implementation of the dominant strategy for the development of interregional economic cooperation]. Dr.Sci. in Econ. Dissertation, Odessa, Ukraine. [in Ukrainian].
 17. Ayurzanayn, A. B. (2015). Formirovaniye institutsional'noy sredy v sovremennykh protsessakh razvitiya setevoy ekonomiki [Formation of the institutional environment in modern processes of development of the network economy]. Ekonomicheskaya teoriya – Economic theory, 11(132), 7-12. [in Russian].
 18. Katran, M. V. (2017). Vnutrishniy rynok spozhyvchykh tovariv v umovakh hlobal’noyi konkurentsiyi [Domestic market of consumer goods in global competition]. Ph.D. in Econ. Dissertation, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv. [in Ukrainian].


Web Master P. Popadiuk