Scientific and practical journal
УКР   ENG
Regional Economy
   Journal Regional Economy -- re2021.01.044

Repository of Institute of Regional Research UDC 314.74:330.131.7:332.12(477.8); JEL J10, J61
Bidak, V. Ya., & Baranyak, I. Ye (2021). Risk-generating features of the growing external migration activity of the population of the Carpathian region. Rehional'na ekonomika - Regional Economy, 99 (1), 44-54. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-1-5.
Sources: 17

AuthorsBidak Volodymyr Yaroslavovych

Ph.D. of Economics, Senior Researcher

Senior Researcher of the Department of problems of social and humanitarian development of the regions of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Contacts: vbidak1@gmail.com, (050)155-0545, (032)270-6445

Webpages:Baranyak Ihor Yevhenovych

Ph.D. of Economics

Junior Researcher of the Department of problems of social and humanitarian development of the regions of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Contacts: ihorbaranyak@gmail.com, potapuc@rambler.ru, (067)961-2002, (032)270-6445

Webpages:

Resume

Based on the analysis of general and local trends in migration processes, official statistics, data of State Migration Service of Ukraine, State Border Guard Service of Ukraine, and expert assessments of the selective survey carried out in the oblasts of the Carpathian region of Ukraine in the focus of the research of the migration activity environment, the paper provides a comparative characteristics and assessment of the impact of migration factors on socio-economic development of the region. The risk-generating features of growing external migration activity of the population and demographic and socio-economic consequences of migration are determined. The risks and threats of high migration activity of the population are emphasized. The need to develop new priorities of the migration activity regulation in the Carpathian region is substantiated.

Keywords:

migration activity of the population, migration risks, risk generation, migration processes, socioeconomic development, region, socioeconomic consequences of migration

References

  
 1. Bidak, V. Ya. (2018). Cotsial’no-zakhysni problemy intehratsiyi vnutrishn’o peremishchenykh osib v umovakh pidvyshchenoyi ryzykohennosti suspil’stva [Social and protection problems of integration of internally displaced persons in conditions of growing risk generation in the society]. In Naukovyy visnyk Uzhhorods’koho natsional’noho universytetu. Seriya: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo [Scientific Bulletin of Uzhorod National University. Series:International economic relations and global economy]: Vol. 20(1) (pp. 47-51). [in Ukrainian].
 2. Mihratsiynyy profil’ Ukrayiny za 2018 rik [Migration profile of Ukraine for 2018] (2019). Retrieved from https://dmsu.gov.ua/diyalnist/monitoring-migraczijnix-proczesiv/migraczijnij-profil.html [in Ukrainian].
 3. Malynovska, О. (2014). Mihratsiyna polityka v Ukrayini: formuvannya, zmist, vidpovidnist’ suchasnym vymoham [Migration policy in Ukraine: forming, content, correspondence to modern requirements]: Analytical note. Kyiv: Institute of Economic Research and Political Consultations. Retrieved from http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_Briefing_Series/PB_01_migration_2013_ukr.pdf [in Ukrainian].
 4. Pro skhvalennya Stratehiyi derzhavnoyi mihratsiynoyi polityky Ukrayiny na period do 2025 roku [On adoption of the 2025 State Migration Policy Strategy of Ukraine] (2017). Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, adopted on 2017, Jul 12, 482-r. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80 [in Ukrainian].
 5. Pro Kontseptsiyu derzhavnoyi mihratsiynoyi polityky [About the Concept of the state migration policy] (2011). Decree of the President of Ukraine, adopted on 2011, May 30, 622/2011. Legislation of Ukraine. Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/go/622/2011 [in Ukrainian].
 6. Pro zatverdzhennya Planu zakhodiv na 2018-2021 roky shchodo realizatsiyi Stratehiyi derzhavnoyi mihratsiynoyi polityky Ukrayiny na period do 2025 roku [On approval of the Action Plan for 2018-2021 for the implementation of the Strategy of State Migration Policy of Ukraine for the period up to 2025] (2018). Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, adopted on 2018, Aug 29, 602-r. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/602-2018-%D1%80#Text [in Ukrainian].
 7. Lyholat, S. М., Vasyltsiv, Т. H., & Bidak,V. Yа. (2020). Kharakterystyka vplyvu mihratsiynykh protsesiv na sotsial’no-ekonomichnyi rozvytok oblastey Karpats’koho rehionu [Characteristics of the impact of migration processes on the socio-economic development of the oblasts of the Carpathian region]. In Naukovi zapysky L’vivs’koho universytetu biznesu ta prava [Academic proceedings of Lviv Business and Law University]: Vol. 25 (pp. 62-70). [in Ukrainian].
 8. Sadova, U. Ya. (Ed.) (2019). Ukrayins’ka mihratsiya v umovakh hlobal’nykh i natsional’nykh vyklykiv ХХI stolittya [Ukrainian migration in conditions of global and national challenges of the ХХІ century]. Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine. Retrieved from http://ird.gov.ua/irdp/p20190801.pdf [in Ukrainian].
 9. Kravtsiv, V. S., & Sadova, U. Ya. (Eds.). (2013). Karpats’kyy rehion: aktual’ni problemy ta perspektyvy rozvytku [Carpathian region: actual problems and prospects for development]: 8 vols. Vol. 2. Sotsial’no-demohrafichnyy potentsial [Socio-demographic potential]. Lviv: Institute of Regional Research of NAS of Ukraine. [in Ukrainian].
 10. Vasyltsiv, T. H. (Ed.) (2020). Mihratsiyna aktyvnist’ naselennya Karpats’koho rehionu Ukrayiny: tendentsiyi, zahrozy, metody rehulyuvannya [Migration activity of the population of the Carpathian region of Ukraine: tendencies, threats, methods of regulation]. Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine. [in Ukrainian].
 11. Main statistical office in Zakarpatska oblast: Website (2019). Retrieved from http://www.uz.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
 12. Main statistical office in Ivano-Frankivska oblast: Website (2019). Retrieved from http://www.ifstat.gov.ua [in Ukrainian].
 13. Main statistical office in Lvivska oblast: Website (2019). Retrieved from https://www.lv.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
 14. Main Statistical Office in Chernivetska oblast: Website (2019). Retrieved from http://www.uz.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
 15. State Statistical Service of Ukraine: Website (2019). Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
 16. Ausländische Bevölkerung – Fachserie 1 Reihe 2 [Foreign population – Fachserie 1 Reihe 2] (2020). Federal Statistical Office: Website. Retrieved from https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/AuslaendBevoelkerung.html [in German].
 17. Libanova, E. M. (Ed.), Horbulin, V. P., & Pyrozhkov, S. I., et al. (2015). Polityka intehratsiyi ukrayins’koho suspil’stva v konteksti vyklykiv ta zahroz podiy na Donbasi [Policy of Ukraine’s society integration in the context of challenges and threats of events in the Donbas]: National report. Кyiv: NAS of Ukraine. URL: http://www.idss.org.ua/monografii/2016_dopov_Donbas.pdf [in Ukrainian].


Web Master P. Popadiuk