Scientific and practical journal
УКР   ENG
Regional Economy
   Amosha Oleksandr IvanovychAmosha Oleksandr Ivanovych

Doctor of Economics, Professor, Academician of National Academy of Sciences of Ukraine, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine

Director of the Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine

Contacts: admin@econindustry.org, amocha@nas.gov.ua, economy_2008@ukr.net

Webpages:PublicationsRepository of Institute of Regional Research UDC 332.15:330.3
Amosha, O. I. (2017). Perspektyvy rozvytku velykykh mist Ukrayiny v konteksti suchasnykh vyklykiv metropolizatsiynykh protsesiv [Prospects for the development major cities of Ukraine in the context of current challenges of metropolisation processes]. Rehional'na ekonomika - Regional Economy, 83(1), 129-130. [in Ukrainian].


On the book: Metropolitan functions of large cities of Ukraine: development potential and prospects of implementation / Institute of Regional Research n.a. M.I. Dolishniy of NAS of Ukraine; Sci. Ed. M. I. Melnyk. - Lviv, 2016. - 552 p. (Series: Problems of regional development). Repository of Institute of Regional Research Amosha, O. I. (2008). Novitniy postup rehional'noyi nauky [Newest Advancement of Regional Science]. Rehional'na ekonomika - Regional Economy, 48(2), 280-283. [in Ukrainian].CitationsAmosha, O. I., Bulyeyev, I. P., Zemlyankin, A. I., Zbarazska, L.O., Kharazishvili, Yu. M., & et. al. (2017). Promyslovist’ Ukrayiny – 2016: stan ta perspektyvy rozvytku [Industry of Ukraine – 2016: the state and prospects of development] (Scientific Report). Retrieved from http://iep.com.ua/publ/informacijni_resursi/naukovi_dopovidi/promislovist_ukrajini_2016_stan_ta_perspektivi_rozvitku/2-1-0-95 [in Ukrainian]. {re2018.01.017.001}

Vyshnevskyy, V. P. (Ed.), Amosha, O. I., & Zbarazska, L. O., et al. (2014). Promyslovist’ i promyslova polityka Ukrayiny 2013: aktual’ni trendy, vyklyky, mozhlyvosti [Industry and industrial policy of Ukraine 2013: actual trends, challenges, opportunities]: Scientific and analytical report. Donetsk: Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine. [in Ukrainian]. {re2019.01.056.003}

Amosha, O. I. (Ed.), Bulyeyev, I. P., Zemlyankin, A. I., Zbarazska, L. O., & Kharazishvili, Yu. M., et al (2017). In Promyslovist’ Ukrayiny – 2016: stan ta perspektyvy rozvytku [Industry of Ukraine – 2016: the state and prospects of development]: Scientific and analytical report. Kyiv: Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine. [in Ukrainian]. {re2019.01.056.004}


Веб-майстер П. Попадюк