Scientific and practical journal
УКР   ENG
Regional Economy
   Antonyuk Valentyna PolikarpivnaAntonyuk Valentyna Polikarpivna

Doctor of Economics, Professor

Head of Sector of the Sector of Human Capital Development Problems of the Department of economic problems of social policy of the Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine

Webpages:CitationsAntonyuk, V. P. (2020). Problemy lyuds’koho rozvytku Zaporiz’koyi oblasti ta spryamovanist’ rehional’noyi stratehiyi na yikh vyrishennya [Problems of human development of Zaporizhia region and the focus of the regional strategy on their solution]. In Zbirnyk naukovykh prats’ Tavriys’koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky) [Proceedings of Tavriya State Agrotechnological University (economic sciences)]: Vol. 1(41) (pp. 140-150). [in Ukrainian]. {re2020.03.071.008}

Pidorycheva, I. Yu., & Antonyuk, V. P. (2022). Suchasni tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku innovatsiynoyi diyal’nosti za tekhnolohichnymy sektoramy promyslovosti Ukrayiny [Modern Development Trends and Prospects for Innovation in the Technology-Intensive Sectors of Ukraine’s Industry]. Science and Innovation, 18(1), 3-19. DOI: https://doi.org/10.15407/scine18.01.003 [in Ukrainian]. {re2023.01.088.010}


Веб-майстер П. Попадюк