Scientific and practical journal
УКР   ENG
Regional Economy
   Journal Regional Economy -- re2008.03.219

Repository of Institute of Regional Research Repository of Vernadsky Library Demchenko, V. V. (2008). Mizhnarodnyy naukovo-praktychnyy seminar z planuvannya terytoriy [International Scientific–Practical Seminar on the Planning of Territories]. Rehional'na ekonomika - Regional Economy, 49(3), 219-220. [in Ukrainian].

Authors


Web Master P. Popadiuk