Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.01.065

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.923:330.341; JEL F29, O19
Білик Р. С. Кластеризація як інструмент забезпечення конкурентних переваг національної економіки у європейському інноваційному просторі. Регіональна економіка. 2019. №1(91). С. 65-75. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-1-8.
Літер.: 13

АвториБілик Руслана Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри міжнародної економіки, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Контакти: r.bilyk@chnu.edu.ua, ruslanaosadchuk21@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Розглянуто теоретико-методологічні основи становлення та розвитку кластерів, які є новітнім та ефективним інструментом підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Проаналізовано світовий досвід формування та ефективного функціонування кластерних утворень. Визначено переваги об’єднання підприємств у кластери і вплив останніх на розвиток трансферту технологій та інноваційно-інвестиційний розвиток країни та її регіонів в умовах глобальної конкуренції. Досліджено особливості розвитку кластеризації економіки та її новітніх форм. Обґрунтовано доцільність використання механізму кластеризації в Україні на основі досвіду високорозвинених країн світу. Проведено аналіз кластерної політики в країнах-членах ЄС, визначено її особливості та основні тенденції у сучасних умовах. Обґрунтовано доцільність створення і кластерних утворень в Україні як важливого чинника забезпечення інноваційних конкурентних переваг національної економіки в умовах глобального розвитку. Проаналізовано сучасний стан, виявлено проблеми розвитку інноваційно-технологічних кластерів в Україні. Запропоновано напрями вдосконалення державної політики стимулювання створення і функціонування інноваційно-технологічних кластерів в Україні та залучення до їх мережі підприємств, науково-дослідних організацій, університетів і фінансових структур. Розроблено рекомендації щодо впровадження кластерних стратегій в економіці України.

Ключові слова:

кластери, кластерізація економіки, конкурентні переваги, європейський інноваційний простір

Посилання

  
 1. Тоффлер Э. Третья волна. М.: ACT, 1999. 261с
 2. Маршалл А. Принципы экономической науки: в 3-х т. М.: Наука, 1993. Т. 1. 594 с.
 3. Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран. М.: Международные отношения, 1993. 896 с.
 4. Портер М. Конкуренция / пер. с англ. М.: Вильямс, 2006. 608 с.
 5. Ринейська Л. С. Кластери у сучасній глобальній економіці. Ефективна економіка. № 5. 2016. URL: http: www.economy.nayka.com.ua
 6. Геєць В. Кластери і мережеві структури в економіці. Економіст. 2008. № 10. С. 10-11.
 7. Bergman E. M., Feser E. J. Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative Applications. Web Book in Regional Science. Morganton, WV: Regional Research Institute, West Virginia University, 1999. 342 р.
 8. Соколенко С. І. Кластери в глобальній економіці. К.: Логос, 2004. 848 с.
 9. Оскольський В. В. Кластеризація – вагомий фактор підвищення конкурентоспроможності економіки України. Економіка України. 2014. № 11. С. 4-16.
 10. Ночвіна І. О. Кластеризація як чинник інноваційного розвитку національної економіки: світовий досвід для України. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди: Економіка. 2016. Вип. 16. С. 47-53.
 11. Комар Н. Концепція формування та державної підтримки кластерних структур в Європі. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2014. № 2. С. 53-64.
 12. European Cluster Observatory: Website. 2018. URL: http://www.clusterobservatory.eu
 13. Кизим М. О. Промислова політика та кластеризація економіки України: монографія. Х.: Інжек, 2011. 304 с.


Веб-майстер П. Попадюк