Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.03.071

УДК 332.122:338.43; JEL O18, Q18, R58
Хомюк Н. Л., Павліха Н. В. Концептуальні підходи до розвитку сільських територій в умовах децентралізації. Регіональна економіка. 2019. №3(93). С. 71-78. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-3-7.
Літер.: 18

АвториХомюк Наталія Леонідівна

кандидат економічних наук

докторант кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Контакти: nataljabilous@gmail.com

Сторінки:Павліха Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор

проректор з наукової роботи та інновацій, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами, факультет міжнародних відносин, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Контакти: -kafedra_doc@ukr.net, -pavlixa@mail.ru, -tksbug@gmail.com, mevup@eenu.edu.ua, pavlixa2@gmail.com, prorectorscience@eenu.edu.ua

Сторінки:

Анотація

Досліджено різноманітні типи розвитку сільських територій для обґрунтування концептуальних підходів його забезпечення в умовах реалізації реформи децентралізації. Виокремлено сталий, стійкий, зрівноважений, аграрний, соціально-економічний, сільськогосподарський, інтегрований, комплексний, перспективний типи розвитку сільських територій. Розкрито сутність понять «розвиток сільських територій» та «сільський розвиток» та запропоновано їх застосування як тотожних. Запропоновано розвиток сільських територій розглядати як соціо-еколого-економічний процес розширеного відтворення розвитку сільських територій, що забезпечує гармонійне зростання економічної, соціальної, демографічної, етнічної та екологічної сфер. Визначено, що поняття «стійкий», «зрівноважений», «збалансований» у науковій літературі розкрито у межах дослідження пріоритетів сталого розвитку сільських територій. Вважаємо, що комплексний розвиток сільських територій пов’язаний з децентралізацією та створенням об’єднаних територіальних громад, які розпоряджаються наявними природними, економічними, соціальними та фінансовими ресурсами. Визначено, що узагальнюючим критерієм, який характеризує розвиток сільських територій, є якість життя сільських жителів. На основі вивчення досвіду Європейського Союзу проаналізовано ймовірні шляхи розвитку сільських територій, при цьому обґрунтовано необхідність застосування інтегрованого підходу, тобто ідентифікацію розвитку сільських територій як диверсифікованого, пропорційного, комплексного тощо.

Ключові слова:

розвиток сільських територій, децентралізація, типологія розвитку сільських територій, сталий розвиток сільських територій, якість життя сільських жителів

Посилання

  
 1. Васильців Т. Г., Бойко В. В. Напрями та засоби розвитку сільських територій в контексті зміцнення соціально-економічної безпеки України. Львів: Ліга-Прес, 2016. 262 с.
 2. Бородіна О. М., Прокопа І. В. Теорія, політика та практика сільського розвитку. Київ: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2010. 376 с.
 3. Малік М. Й., Хвесик М. А. Сталий розвиток сільських територій на засадах регіонального природокористування та еколого-безпечного агропромислового виробництва. Економіка АПК. 2010. № 5. С. 3-12.
 4. Павлов О. І. Сільський розвиток як предмет наукового аналізу. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. 2008. № 2. С. 154-161.
 5. Буряк М. І. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил сільських територій у контексті системних реформ. Вісник Дніпропетровського державного аграрного-економічниого університету. 2015. № 4. С. 137-142.
 6. Попова О. Агросфера: соціоекономічний зміст і засади сталого розвитку. Економіка України. 2012. № 5(604). С. 73-84.
 7. Хомюк Н. Л. Сутність поняття «сільський розвиток». Розвиток соціально-економічних систем в сучасних умовах: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 2-3 лютого 2018 р.). Херсон: Молодий вчений, 2018. С. 46-47.
 8. Павліха Н. В. Концептуальні засади управління сталим розвитком просторових систем. Луцьк: Надстир’я, 2005. 60 с.
 9. Статистичний щорічник України за 2017 рік. К.: Державний комітет статистики України, 2018. 541 с.
 10. Report of the World Commission on Environment and Development. Our Common Future / United Nations. 1987. 247 p. URL: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Desarrollosostenible/Documents/Informe%20Brundtland%20(En%20ingl%C3%A9s).pdf
 11. Курман Т. В. Поняття та ознаки сталого розвитку сільськогосподарського виробництва як аграрно-правової категорії. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Право: зб. наук. пр. 2016. Вип. 243. С. 75-85.
 12. Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір / ред. О. М. Бородіна. Київ: Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ, 2012. 320 с.
 13. Талавиря М. П. Розвиток сільських територій на засадах сталості. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка: зб. наук. пр. 2016. Вип. 1(47). Т. 2. С. 146-150.
 14. Руснак А. В. Функції, завдання, чинники функціонування та сталого розвитку сільських територій. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії: Економічні науки. 2012. Вип. 1. Т. 2. С. 244-248.
 15. Черевко Г., Черевко І. Зрівноважений розвиток сільських територій. Аграрна економіка. 2010. Т. 3. № 1-2. С. 57-64.
 16. Козир Т. О. Практичні аспекти стратегічного планування розвитку сільських територій. Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. 2009. Вип. 3(26). С. 307-314.
 17. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України: монографія / наук. ред. В. В. Борщевський. Львів: Ін-т регіональних досліджень НАНУ, 2012. 216 с.
 18. RDP Summaries. European Network for Rural Development: Website. 2016. URL: https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-figures/rdp-summaries_en


Веб-майстер П. Попадюк