Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.03.079

УДК 330:330.113:574.63:338.24; JEL O10, O13, P41, P49, Q32
Колодійчук І. А. Ідентифікація факторів системи управління відходами. Регіональна економіка. 2019. №3(93). С. 79-87. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-3-8.
Літер.: 9

АвториКолодійчук Ірина Анатоліївна

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу відділу регіональної екологічної політики та природокористування, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: ira1166@ukr.net, +38(067)81-17-182

Сторінки:

Анотація

Акцентовано увагу на загрозливих масштабах проблем у сфері поводження з відходами, прямо пропорційній залежності між динамікою соціально-економічного розвитку та накопиченням відходів, що вимагає формування адекватної системи управління відходами на основі територіально-збалансованого підходу. Наголошується на важливості оцінювання впливу факторів, що спричинюють кількісні та якісні параметри генерування / утилізації відходів, які з позицій їхньої керованості формують передумови територіальної збалансованості систем управління відходами. Обґрунтовано організаційно-економічні фактори, які визначають обсяги та структуру утворення / утилізації відходів, до яких передусім відносимо макроекономічну ситуацію в країні, економічну активність підприємств, логістику відходів, економічні, екологічні важелі та обмеження виробництва. Виокремлено групу інноваційно-технологічних факторів, які впливають на формування територіально-збалансованих систем управління відходами, зокрема техніко-технологічний рівень виробництва (використання мало – та безвідходних технологій) та утилізаційних потужностей, інвестиційну діяльність і доступ до кредитних ресурсів. Наголошується на ефектоутворювальній ролі соціально-правової групи факторів, до яких відносимо рівень екологічної свідомості генераторів відходів, відповідальність за порушення технологічних стандартів, здатність організувати сортування побутових відходів, державні пріоритети реалізації політики поводження з відходами, юридичну відповідальність за несанкціоноване поводження з відходами.

Ключові слова:

територіально-збалансована система управління відходами, генерування відходів, утилізація відходів, регіон, баланс, фактори, організаційно-економічні фактори, інноваційно-технологічні фактори, соціально-правові фактори

Посилання

  
 1. Marshall R. E., Farahbakhsh K. Systems approaches to integrated solid waste management in developing countries. Waste Management. 2013. Vol. 33(4). Pp. 988-1003. DOI https://doi.org/10.1016/j.wasman.2012.12.023.
 2. Мюррей Р. Цель – Zero Waste / перевод с англ. М.: Совет Гринпис, 2004. 232 с. URL: https://www.Greenpeace.org/russia/Global/russia/-report/2004/-6/zero-waste.pdf
 3. Берлінг Р. З. Державне управління поводженням з твердими відходами: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.02.03 / Національний ун-т «Львівська політехніка». Львів, 2004. 22 с.
 4. Міщенко В. С., Виговська Г. П. Організаційно-економічний механізм поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення. К.: Наукова думка, 2009. 293 с.
 5. Ігнатенко О. П. Відходи упаковки у сфері благоустрою населених пунктів. Упаковка. 2014. № 4. С. 55-59. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upakovka_2014_4_17
 6. Самойлік М. С. Економічна модель розвитку сфери поводження з твердими відходами регіону з урахуванням екологічних факторів. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2014. № 1. С. 82-87. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDAA_2014_1_22
 7. Хижнякова Н. О. Інвестиційне забезпечення реформування систем поводження з твердими побутовими відходами: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.08.01 / Національний лісотехнічний ун-т України. Львів, 2005. 19 с.
 8. Виговська Г. П. Управління відходами в контексті сталого розвитку населених пунктів. Економіка природокористування і охорони довкілля: зб. наук. пр. 2010. С. 193-201. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/epod_2010_2010_31
 9. Довга Т. М. Еколого-економічна оцінка рециклінгу твердих побутових відходів в Україні на шляху до сталого розвитку. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. 2012. № 11. С. 57-62. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2012_11_13


Веб-майстер П. Попадюк