Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.03.134

УДК 330.322.5; JEL H61, E22, R22, R58
Лещух І. В. Вплив адміністративно-фінансової децентралізації на інвестиційні процеси у Центральному регіоні України. Регіональна економіка. 2019. №3(93). С. 134-144. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-3-14.
Літер.: 19

АвториЛещух Ірина Володимирівна

кандидат економічних наук

науковий співробітник відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: ira_borsch@mail.ru, ira_leschukh@ukr.net, (+38096)751-33-89

Сторінки:

Анотація

Розглянуто тенденції в інвестиційному секторі Центрального регіону України, які формуються під впливом реалізації адміністративно-фінансової децентралізації в Україні. Запропоновано методику оцінювання впливу адміністративно-фінансової децентралізації на інвестиційні процеси в регіоні на основі розрахунку показників співвідношення: а) темпів зростання капітальних інвестицій та прямих іноземних інвестицій до власних доходів; б) темпів росту видатків на соціально-економічний розвиток (зокрема, охорону здоров’я, освіту, благоустрій населених пунктів, житлово-комунальне господарство, ремонт та утримання автомобільних доріг та ін.) до власних доходів місцевих бюджетів. Авторську методику апробовано на прикладі міст обласного значення та районів Центрального регіону України. Встановлено, що: 1) найбільш ефективною у 2016-2018 рр. була політика здійснення капітальних інвестицій у Черкаській області, найменш ефективною – у Кіровоградській області; 2) зростання фінансового потенціалу міст обласного значення та районів досліджуваного регіону не спричинило значного стимулюючого впливу на залучення іноземних інвестицій; 3) переорієнтація власного ресурсу органів місцевого самоврядування на видатки капітального характеру для розвитку соціальної, транспортної, комунальної інфраструктури відбувається вкрай повільно.

Ключові слова:

адміністративно-фінансова децентралізація, ефективність інвестицій, регіональна економіка, просторовий розвиток, міста обласного значення, об’єднані територіальні громади, Центральний регіон України

Посилання

  
 1. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р
 2. Кресіна І. О. Вплив децентралізації на ефективність публічної влади. Віче. 2015. № 12. URL: http://veche.kiev.ua/journal/4776
 3. Арабчук Я. І. Фінансова децентралізація – основна складова спроможної громади. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2016. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2016_1_20
 4. Патицька Х. О. Фінансова децентралізація як основа формування самодостатніх територіальних громад. Ефективна економіка. 2015. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4412
 5. Мельник М. І., Лещух І. В., Яремчук Р. Є. Вплив адміністративно-фінансової децентралізації на зміну позиціонування міст в економіці Карпатського регіону. Регіональна економіка. 2019. № 1(91). С. 14-23. URL: http://re.gov.ua/doi/re2019.01.014_u.php
 6. Розвиток бюджетної децентралізації в Україні: наук. доп. / ред. І. О. Луніна. Київ: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2016. 70 с.
 7. Набатова Ю. О., Ус Т. В. Формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів. Ефективна економіка. 2015. № 5. URL: http://www.economynayka.com.ua/?op=1&z=4100
 8. Слободянюк Н. О., Коніна М. О. Проблеми формування дохідної частини місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації. Економіка та суспільство. 2016. Вип.c2. С. 611-616. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/2_ukr/109.pdf
 9. Мельник М. І., Лещух І. В., Яремчук Р. Є. Ефективність адміністративно-фінансової децентралізації в регіоні: інвестиційний вимір. Фінанси України. 2019. № 3. С. 103-117.
 10. Статистична інформація. Державна служба статистики України: сайт. 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 11. Головне управління статистики у Вінницькій області: сайт. 2019. URL: https://www.vn.ukrstat.gov.uа
 12. Статистична інформація. Головне управління статистики у Полтавській області: сайт. 2019. URL: https://www.pl.ukrstat.gov.ua
 13. Статистична інформація. Головне управління статистики у Кіровоградській області: сайт. 2019. URL: http://kr.ukrstat.gov.ua
 14. Статистична інформація. Головне управління статистики у Черкаській області: сайт. 2019. URL: https://www.ck.ukrstat.gov.ua
 15. Департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації: сайт. 2019. URL: http://vingfu.gov.ua
 16. Департамент фінансів Полтавської обласної державної адміністрації: сайт. 2019. URL: http://www.adm-pl.gov.ua/page/departament-finansiv
 17. Департамент фінансів Кіровоградської обласної державної адміністрації: сайт. 2019. URL: http://finance.kr-admin.gov.ua
 18. Департамент фінансів Черкаської обласної державної адміністрації: сайт. 2019. URL: http://ck-oda.gov.ua/departament-finansiv
 19. Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій: методичні підходи та результати оцінювання: наукова доповідь / наук. ред. І. З. Сторонянська. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2018. 144 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).


Веб-майстер П. Попадюк