Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.03.023

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.122(23)(477); JEL R58
Жук П. В. Питання ідентифікації та шляхи підтримки розвитку гірських територій України. Регіональна економіка. 2020. №3(97). С. 23-34. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-3-3.
Літер.: 17

АвториЖук Петро Володимирович

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

провідний науковий співробітник відділу регіональної екологічної політики та природокористування, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: pzhuk@ukr.net, (032)270-7037

Сторінки:

Анотація

Розглянуто питання щодо виділення гірських територій як об’єкта підтримки соціально-економічного розвитку. Здійснено порівняння вітчизняної практики надання юридичного статусу гірських окремим територіям і відповідних європейських підходів. Розкрито особливості застосованої у державах-членах ЄС методології щодо територіальної типології у виділенні гірських регіонів. Зокрема, вказано на категорії гірських регіонів, методи цифрового аналізу земної поверхні та критерії ідентифікації гірських територій. Зазначено механізми зовнішньої підтримки сталого розвитку й підвищення економічної конкурентоспроможності гірських територій у державах-членах ЄС та Україні. Зроблено висновки та пропозиції щодо вдосконалення типології гірських територій в Україні та механізмів підтримки їх розвитку.

Ключові слова:

гірські території, ідентифікація, типологія, підтримка розвитку, Європейський Союз, Україна

Посилання

  
 1. Голубець М. А., Гнатів П. С., Козловський М. П. та ін. Концептуальні засади сталого розвитку гірського регіону. Львів: Поллі, 2007. 288 с.
 2. Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія у 8 томах / наук. ред. В. С. Кравців. Т. 1. Екологічна безпека та природно-ресурсний потенціал. Львів: ІРД НАН України, 2013. 336 с.
 3. Кравців В. С., Жук П. В., Колодійчук І. А. та ін. Наукові основи формування та шляхи реалізації гірської політики в Україні / наук. ред. В. С. Кравців. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2018. 121 с.
 4. Гірські території Закарпаття: соціально-економічні трансформації: монографія / заг. ред.: В. П. Мікловда. Ужгород: ПП «Бреза», 2012. 262 с.
 5. Пітюлич М. М. Гірські території Українських Карпат: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія. Ужгород: Гражда, 2015. 320 с.
 6. Кравців В. С., Жук П. В. Розвиток гірських територій України у парадигмі європейського досвіду. Економіка України. 2018. № 5. С. 61-72. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2018.05.061
 7. Про статус гірських населених пунктів в Україні: Закон України від 15.02.1995 р. № 56/95-ВР. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56/95-%D0%B2%D1%80#Text
 8. Про перелік населених пунктів, яким надається статус гірських: постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.1995 р. № 647. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/647-95-%D0%BF#Text
 9. Musial W. Ekonomiczne i spoleczne problemy rozwoju obszarów wiejskich Karpat Polskich. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. 2008. 391 s.
 10. Methodological manual on territorial typologies. 2018 edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019. 132 p. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/9507230/KS-GQ-18-008-EN-N.pdf/a275fd66-b56b-4ace-8666-f39754ede66b
 11. Циммерманн Х. Державна політика для гірських регіонів – досвід деяких європейських країн та можливі варіанти для України. Київ, 2008. 16 с. URL: https://www.ims-ukraine.org/sites/default/files/%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%E2%84%96%2018.pdf
 12. Договір про заснування Європейської Спільноти (Договір про заснування Європейського економічного співтовариства). Від 25.03.1957 р. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_017#Text
 13. Politische Strategien und Masnahmen zur Verhinderung der Landflucht und des Abgangs an Humankapital unter Berucksichtigung der jungen Erwerbstätigen und der sich in Ausbildung befindlichen Personen am Beispiel von Karnten. Amt der Kärntner Landesregierung: Website. 2018. URL: https://www.ktn.gv.at/299992_DE-Wissenschaftsstipendium-Wurzer_Fabio_Bachelorarbeit
 14. Малаховський Ю. В. Досвід США, Канади та країн ЄС в управлінні економічним розвитком депресивних територій. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2015. Вип. 28. С. 43-53.
 15. Поліщук Л. С. Регіональні асиметрії в ЄС та нові інструменти політики вирівнювання. Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. пр. 2015. Вип. 126. Ч. ІI. С. 116-124.
 16. Войцеховська Ю. В., Мавріна А. О., Войцеховська В. В. Спеціальні економічні зони: зарубіжний досвід та перспективи в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. 2016. № 847. С. 42-48. URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/jun/2742/visnyk2016-42-48.pdf
 17. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 5.08.2020 р. № 695. Урядовий портал: сайт. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-na-20212027-t50820


Веб-майстер П. Попадюк