Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.03.035

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 352:330.342.146:332.146.2; JEL R10
Скиба М. В. Концептуальні засади публічного управління соціально-економічним розвитком регіону. Регіональна економіка. 2020. №3(97). С. 35-45. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-3-4.
Літер.: 18

АвториСкиба Марина Валеріївна

кандидат наук з державного управління, доцент

доцент кафедри публічного управління та адміністрування, факультет економіки, менеджменту та психології, Київський національний торговельно-економічний університет

Контакти: mv_skyba@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Здійснено аналіз наукових джерел, що присвячені проблематиці управління регіональним розвитком. З’ясовано, що в Україні за період становлення незалежності сформовано організаційно-правове підґрунтя для реалізації та здійснення державної регіональної політики, визначені основні засади регулювання соціально-економічного розвитку на регіональному рівні. Установлено, що в умовах продовження адміністративної реформи державна регіональна політика тісно пов’язана з упорядкуванням адміністративно-територіального устрою держави й реалізується органами державного управління та місцевого самоврядування у взаємодії з іншими учасниками процесу розроблення та забезпечення реалізації державної регіональної політики шляхом застосування системи методів, інструментів, засобів, заходів для досягнення визначених цілей, забезпечення ефективного, результативного, комплексного управління соціально-економічним розвитком на регіональному рівні. Наведено динаміку основних показників соціально-економічного розвитку на регіональному рівні та з’ясовано основні тенденції, що характеризували соціально-економічний розвиток на регіональному рівні впродовж 2014-2019 рр. Доведено, що органами публічного управління під час вироблення стратегічних, програмних рішень щодо управління регіональним розвитком мають бути враховані виклики, спричинені геополітичною ситуацією, пандемією, зміною клімату та ін.

Ключові слова:

державна регіональна політика, регіональний розвиток, соціально-економічний розвиток регіонів

Посилання

  
 1. Механізми реалізації регіональної політики: оцінка ефективності та напрями удосконалення: монографія / наук. ред. С. Л. Шульц. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2018. 205 с.
 2. Загорський В. С. Концептуальні основи формування системи управління сталим розвитком еколого-економічних систем. Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2018. 336 с. Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України: сайт. URL: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/monografii/zagorskii/Mon_Zag,Bor.pdf
 3. Державне управління регіональним розвитком України: монографія / заг. ред.: В. Є. Воротін, Я. А. Жаліло. К.: НІСД, 2010. 288 с.
 4. Конкурентні стратегії безпеки розвитку України у глобальному середовищі: монографія / заг. ред.: А. І. Мокій. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, 2019. 872 с.
 5. Куйбіда В. С. Від реформи державного управління та місцевого самоврядування до публічного врядування в Україні. Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку: матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 100-річчю держ. служби в Україні (Київ, 25 травня 2018 р.): у 5 т. Т. 1. С. 3-13. Київ: НАДУ, 2018. URL: http://academy.gov.ua/pages/dop/150/files/19ba1715-8ea7-4d0a-be98-a749c2fc4091.pdf
 6. Khadzhyradieva S., Slukhai S., Rachynskyi A. Public Administration in Ukraine: Adjusting to European Standards. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. 2020. Vol. 13(1). Pp. 81-108. DOI: https://doi.org/10.2478/nispa-2020-0004
 7. Local Governance, Economic Development and Institutions / Eds. G. M. Gómez, P. Knorringa. Springer, 2016. DOI: 10.1057/9781137557599
 8. Давимука С. А., Куйбіда В. С., Федулова Л. І. Тенденції розвитку нової регіональної політики країн-членів Європейського Союзу. Регіональна економіка. 2019. № 1. С. 76-87. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-1-9
 9. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-вр. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 10. Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України від 8.09.2005 р. № 2850-IV. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2850-15#Text
 11. Про засади державної регіональної політики: Закон України від 5.02.2015 р. № 156-VIII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text
 12. Про державні цільові програми: Закон України від 18.03.2004 р. № 1621-IV. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15#Text
 13. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України від 23.03.2000 р. № 1602-III. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14#Text
 14. Про Генеральну схему планування території України: Закон України від 7.02.2002 р. № 3059-III. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3059-14#Text
 15. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. № 695. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text
 16. Методологічні положення розрахунку валового регіонального продукту. Київ, 2018. 24 с. Державна служба статистики України: сайт. URL: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2018/284/mp_roz_VRP.pdf
 17. Державна служба статистики України: сайт. 2020. URL: http://ukrstat.gov.ua
 18. Доходи та витрати населення у 2017 році: стат. зб. Київ, 2019. 106 с. Державна служба статистики України: сайт. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/02/zb_dvn2017.pdf


Веб-майстер П. Попадюк