Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.03.071

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.146:331.5(477.44); JEL I31, J08, J24, D70
Томчук О. В. Людський потенціал у системі соціально-економічного розвитку регіону: проблеми і перспективи Вінницької області. Регіональна економіка. 2020. №3(97). С. 71-80. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-3-8.
Літер.: 16

АвториТомчук Олеся Валеріївна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки, економічний факультет, Донецький національний університет

Контакти: o.tomchuk@donnu.edu.ua

Сторінки:

Анотація

Здійснено аналіз динаміки людського потенціалу в системі чинників соціально-економічного розвитку Вінницької області. Виявлено, що попри певні позитивні зрушення в соціально-економічній ситуації у регіоні та в оцінці параметрів його людського розвитку відносно інших регіонів України Вінницька область втрачає свій людський потенціал унаслідок негативної демографічної ситуації та міграції населення в інші регіони та країни. Доведено, що основна причина такої динаміки пов’язана зі застарілою структурою економіки регіону, переважанням аграрного сектору, відсутністю прогресивних трансформацій у розвитку високотехнологічних секторів економіки. Вагомим чинником є низький рівень урбанізації території області, що зумовлює поширення менш привабливих умов праці та менш комфортних умов життєдіяльності. Без забезпечення прогресивних структурних змін в економіці та системі розселення втрати людського потенціалу будуть тривати.

Ключові слова:

людський розвиток, людський потенціал, регіон, структура економіки регіону, урбанізація, умови життєдіяльності

Посилання

  
 1. Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз: монографія / ред. Е. М. Лібанова. Київ: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. 367 с.
 2. Людський розвиток в Україні. Модернізація соціальної політики: регіональний аспект: монографія / ред. Е. М. Лібанова. Київ: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2015. 356 с.
 3. Людський розвиток в Україні: інституційне підґрунтя соціальної відповідальності: монографія / ред. Е. М. Лібанова; відпов. за випуск: О. В. Макарова, О. М. Хмелевська. Київ: Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, 2017. 368 с.
 4. Формування і розвиток людського потенціалу регіону: сутність, сучасні тенденції та методи оцінювання: монографія / О. В. Богданова, Т. І. Збрицька, Т. П. Іванова, Л. В. Карпенко та ін. Одеса: Атлант, 2018. 103 с.
 5. Макарова О. В. Методологічні підходи до ідентифікації та оцінювання ризиків людського розвитку. Демографія та соціальна економіка. 2018. № 2(33). С. 103-116. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2018.02.103
 6. Кравець І. М., Здоров Ю. В. Основні чинники людського розвитку в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Вип. 3(20). С. 431-436.
 7. Радченко Л. П. Людський розвиток в контексті макроекономічного регулювання держави. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди: Економіка. 2016. Вип. 16. С. 72-78.
 8. Антонюк В. П. Проблеми людського розвитку Запорізької області та спрямованість регіональної стратегії на їх вирішення. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2020. № 1(41). С. 140-150.
 9. Кривцова М. С. Оцінка людського потенціалу регіону: теоретичний аспект. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. 2018. № 2(66). С. 162-173.
 10. Регіональний людський розвиток: стат. зб. Київ, 2018. Державна служба статистики України: сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_rlr2017_pdf.pdf
 11. Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року. Вінницька міська рада: сайт. URL: https://vinrada.gov.ua/strategiya-zbalansovanogo-regionalnogo-rozvitku-vinnickoi-oblasti-na-period-do-2027-roku.htm
 12. Багатогалузева статистична інформація. Регіональна статистика. Державна служба статистики України: сайт. 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 13. Статистична інформація. Населення (1995-2019 рр.). Головне управління статистики у Вінницькій області: сайт. URL: https://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-information/6407-1995-2010.html
 14. Валовий регіональний продукт у 2018 році: стат. зб. Київ: Державна служба статистики України, 2020. 150 с.
 15. Шулевський С. О. Роль великих міст у регіоналізації України. Вісник Одеського національного університету. Географічні і геологічні науки. 2017. Т. 22(2). С. 144-156.
 16. Самооцінка домогосподарствами України доступності окремих товарів та послуг (за даними вибіркового опитування домогосподарств у жовтні 2019 року): стат. зб. Київ: Державна служба статистики України, 2020.135 с.


Веб-майстер П. Попадюк