Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.04.050

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.138:[338.48:001.895]:332.1; JEL R11, M31
Завгородній А. В., Крупіца І. В., Павлюк С. І., Лагодієнко В. В. Маркетинг як інструмент управління інноваційним розвитком туристичної сфери регіону. Регіональна економіка. 2020. №4(98). С. 50-56. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-4-6.
Літер.: 11

АвториЗавгородній Андрій Володимирович

доктор економічних наук, доцент

завідувач кафедри економіки та інформаційних технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Контакти: ndrew-mdu@ukr.net

Сторінки:Крупіца Ірина Вікторівна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри туристичного бізнесу та рекреації, факультет технології вина та туристичного бізнесу, технологічний інститут харчової промисловості, Одеська національна академія харчових технологій

Контакти: krupichka@ukr.net

Сторінки:Павлюк Світлана Іванівна

кандидат економічних наук

старший викладач кафедри готельно-ресторанної справи та організації бізнесу, факультет менеджменту, Миколаївський національний аграрний університет

Контакти: svetlanapavliyk@gmail.com, pavliyk@mnau.edu.ua

Сторінки:Лагодієнко Владислав Володимирович

здобувач вищої освіти першого рівня, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Контакти: vladislav.lagoienko@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Для вітчизняних суб’єктів туристичного бізнесу запропоновано методику поетапного дослідження маркетингового середовища ринку, суть якої полягає у визначенні послідовності дослідження цільового вітчизняного ринку суб’єктами підприємництва на підставі аналізу найважливіших факторів маркетингового середовища. Доведено, що важливим маркетинговим інструментарієм ефективної маркетингової діяльності є визначення моделі присутності вітчизняних суб’єктів підприємництва на ринку. За умов формування глобального конкурентного середовища маркетингову стратегію інтеграції слід використовувати для зміцнення конкурентних позицій вітчизняних суб’єктів господарювання на міжнародному ринку туристичних послуг. Маркетинговий аналіз показав, що визначальним чинником на ринку туристичних послуг України є державна політика в галузі туризму. Визначено напрями діяльності органу регіонального маркетингового стимулювання. Більшість правових норм, які регламентують туристичну діяльність, не виконуються належним чином, що гальмує вирішення багатьох актуальних проблем туристичної галузі. Заходи з удосконалення нормативно-правової бази мають бути спрямовані на створення як сприятливих умов для розвитку вітчизняного туристичного бізнесу, так і реальних економічних механізмів стимулювання розвитку туристичної галузі. Сьогодні перед вітчизняним туристичним ринком, зокрема ринком послуг промислового туризму, стоїть завдання інтеграції до європейського туристичного простору. Водночас для досягнення можливих переваг інтеграційної взаємодії туристична політика України має бути спрямована на задоволення вимог, які висуваються до країн-членів європейської спільноти, та передбачати необхідні кардинальні зрушення на всіх рівнях управління розвитком ринку промислового туризму.

Ключові слова:

туризм, туристична галузь, рекреація, ринок туристичних послуг, інновації туризму, інфраструктура, туристичні потоки, стратегія

Посилання

  
 1. Алексєєва Н. Ф., Сакун Л. М. Регіональні аспекти стратегії розвитку туристичної індустрії. Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки: зб. наук. пр. 2012. № 2 (8). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2012_2_3_12
 2. Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів: монографія. Л.: ІРД НАН України, 2006. 288 с.
 3. Герасименко В. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону: монографія. Одеса: ОНЕУ, 2016. 262 с.
 4. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. 300 с.
 5. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). К.: Альтерпрес, 2002. 436 с.
 6. Мальська М. П., Худо В. В., Цибух B. I. Основи туристичного бізнесу: навч. посіб. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 272 с.
 7. Сокол Т. Г. Основи туризмознавства: навч. посіб. К.: Слов’янський дім, 2006. 76 с.
 8. Романко О. П. Поняття конкурентоспроможності регіону та його ознаки. Ефективна економіка. 2015. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_3_15
 9. Лагодієнко В. В. Підвищення ефективності здійснення зовнішньоекономічної діяльності за допомогою впровадження концепції маркетингу. Бізнес-навігатор. 2014. № 1(33). С. 237-243.
 10. Лагодієнко В. В., Голодонюк О. М., Мільчева В. В. Маркетингова стратегія виведення на ринок інноваційного продукту. Економіка харчової промисловості. Т. 10. Вип. 2. 2018. С. 40-50.
 11. Sadchenko О., Lagodiienko V., Novykova I., Feshchenko O., Ruzhynska N., Bogdanov O. Marketing tools in stimulating innovative activity of enterprises. International journal of management. 2020. 11(6). Pp. 241-251. DOI: http://org/10.34218/IJM.11.6.2020.023


Веб-майстер П. Попадюк