Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.04.115

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.45:[330.341.1+316.422](477); JEL L16, L50, O32
Казьмір Л. П. Концептуальні аспекти модернізації системи управління розвитком промисловості в Україні. Регіональна економіка. 2020. №4(98). С. 115-124. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-4-14.
Літер.: 25

АвториКазьмір Любомир Павлович

кандидат економічних наук

науковий співробітник відділу проблем реального сектору економіки регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: box5@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Глобалізація економіки, революційні технологічні зміни у виробничих процесах і лібералізація торгівлі обумовлюють потребу в поглибленні досліджень теоретико-методологічних аспектів формування нових моделей управління промисловим розвитком. Висвітлено низку теоретичних положень, які можуть слугувати концептуальними орієнтирами модернізації системи управління розвитком промисловості в Україні в умовах сучасних глобалізаційних і технологічних викликів. Зокрема, розглянуто специфіку стратегування інноваційного розвитку промисловості, надано рекомендації щодо формування своєрідної «науково-інформаційної оболонки» управлінської системи на основі координації діяльності органів влади, бізнесу, освітніх і наукових установ, громадських організацій під час модернізації промислової політики та імплементації нової моделі управління промисловим розвитком, виділено базисні функції модернізації системи управління промисловим розвитком. Запропоновано принципові схеми імплементації нової моделі управління розвитком промисловості та його інтелектуалізації на макрорівні. Підкреслено важливість регіонального рівня модернізації управління промисловим розвитком.

Ключові слова:

четверта промислова революція, Індустрія 4.0, стратегування, нова промислова політика, інтелектуалізація управління, науково-освітнє забезпечення

Посилання

  
 1. Брюховецька Н. Ю., Чорна О. А. Інтелектуалізація як пріоритетний напрям розвитку промислових підприємств в умовах Індустрії 4.0. Економіка промисловості. 2019. № 4 (88). С. 28-57. DOI: http://doi.org/10.15407/econindustry2019.04.028
 2. Вишневський В. П., Князєв С. І. Як підвищити готовність промисловості України до смарт-трансформацій. Наука та інновації. 2018. Т. 14. № 4. С. 55-69. DOI: https://doi.org/10.15407/scin14.04.055
 3. Заниздра М. Ю. Перспективы развития smart-промышленности в Украине на базе рециркуляционной экономики. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 20. С. 134-140. URL: http://global-national.in.ua/archive/20-2017/28.pdf
 4. Inclusive and Sustainable Industrial Development. United Nations Industrial Development Organization: Website. 2020. URL: https://www.unido.org/inclusive-and-sustainable-industrial-development
 5. Солдак М. О. Промислові екосистеми і технологічний розвиток. Економіка промисловості. 2019. № 4 (88). С. 75-91. DOI: http://doi.org/10.15407/econindustry2019.04.075
 6. Шваб К. Четвертая промышленная революция. Москва: ЭКСМО, 2016. 138 с.
 7. Балацкий Е. В. Глобальные вызовы четвертой промышленной революции. Terra Economicus. 2019. Вып. 17(2). С. 6-22. DOI: http://doi.org/10.23683/2073-6606-2019-17-2-6-22
 8. Давимука С. А., Федулова Л. І. Соціальний імператив нової промислової революції. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5(133). С. 3-13.
 9. Кушнірецька О. В., Барановська С. П. Виклики і можливості розвитку форм просторової організації бізнесу на принципах Industry 4.0. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5(132). С. 53-57.
 10. Смарт-промисловість в епоху цифрової економіки: перспективи, напрями і механізми розвитку / ред. В. П. Вишневський. Київ: ІЕП НАН України, 2018. 192 c.
 11. Збаразська Л. О. Напрями стратегії розвитку «смарт» промисловості в українських реаліях. Економіка промисловості. 2019. № 2 (86). С. 5-29. DOI: http://doi.org/10.15407/econindustry2019.02.005
 12. Амоша А. И., Вишневский В. П., Збаразская Л. А. Неоиндустриализация и новая промышленная политика Украины. Економіка промисловості. 2012. № 1-2(57-58). С. 3-33.
 13. Уманців Ю. М., Міняйло О. І. Економічна політика держави за умов глобальних трансформацій. Економіка України. 2018. № 9. С. 37-49.
 14. Xu M., David J. M., Kim S. H. The fourth industrial revolution: Opportunities and challenges. International journal of financial research. 2018. Vol. 9(2). Pp. 90-95. DOI: https://doi.org/10.5430/ijfr.v9n2p90
 15. Prisecaru P. Challenges of the Fourth Industrial Revolution. Knowledge Horizons. Economics. 2016. Vol. 8(1). Pp. 57-62.
 16. Кухарская Н. А. Стратегирование социально-экономического развития региона как новый подход к разработке и реализации стратегий регіонального развития. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2014. Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. С. 22-28.
 17. Мінцберг Г. Зліт і падіння стратегічного планування. К., 2008. 412 с.
 18. Монастирський Г. Л. Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня: монографія. Тернопіль: Економічна думка, 2010. 464 с.
 19. Atlas of economic complexity. Atlas of Economic Complexity: Website. 2020. URL: http://atlas.cid.harvard.edu/countries
 20. Аузан О. Економіка всього. Як інститути визначають наше життя. К.: Лаурус, 2017. 144 с.
 21. Carayannis E., Grigoroudis E. Quadruple Innovation Helix and Smart Specialization: Knowledge Production and National Competitiveness. Foresight and STI Governance. 2016. Vol. 10(1). Pp. 31-42. DOI. http://doi.org/10.17323/1995-459x.2016.1.31.42
 22. Колбеч Г. К. Політика. Основні концепції в суспільних науках / пер. з англ. К.: КМ Академія, 2004. 128 с.
 23. Давимука С. А., Федулова Л. І. Теоретико-методологічний дискурс сучасного регіонального інноваційного розвитку. Регіональна економіка. 2018. № 1. С. 5-16.
 24. Smart specialization and Europe’s growth agenda. Brussels: European Commission, 2014.
 25. Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку. Видання друге. Львів: Кальварія, 2017. 164 с.


Веб-майстер П. Попадюк