Scientific and practical journal
УКР   ENG
Regional Economy
   Journal Regional Economy -- re2023.02.005

Repository of Institute of Regional Research Kravtsiv, V. S. (2023). Derzhavna ustanova «Instytut rehional'nykh doslidzhen' imeni M. I. Dolishn'oho Natsional'noyi akademiyi nauk Ukrayiny» u 2017-2022 rr.: osnovni rezul'taty diyal'nosti, perspektyvy rozvytku [Dolishniy Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine in 2017-2022: main performance results and development perspectives]. Rehional'na ekonomika - Regional Economy, 108 (2), 5-20. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-2-1 [in Ukrainian].

AuthorsKravtsiv Vasyl Stepanovych

Doctor of Economics, Professor, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine

Director, Head of the Department of regional ecological policy and environmental management of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Contacts: kravciv@ukr.net, (032)270-7168

Webpages:


Web Master P. Popadiuk