Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2023.02.021

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.122.54:336.143; JEL H72, H77, R51
Буркинський Б. В., Сторонянська І. З., Горячук В. Ф., Осипов В. М., Мурзановський Г. М. Шляхи удосконалення системи бюджетного вирівнювання в Україні. Регіональна економіка. 2023. №2(108). С. 21-33. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-2-2
Літер.: 21

АвториБуркинський Борис Володимирович

доктор економічних наук, професор, академік НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України

заступник голови, Південний науковий центр НАН України та МОН України; директор, ДУ «Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України»

Контакти: burkinskij@nas.gov.ua

Сторінки:Сторонянська Ірина Зеновіївна

доктор економічних наук, професор

заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: istoron.ird@gmail.com, istoron@i.ua, (032)270-7043

Сторінки:Горячук Валерій Федорович

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник відділу розвитку регіональних економічних систем, ДУ «Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України»; професор кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, факультет державного управління, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Контакти: valeriygoryachuk@gmail.com

Сторінки:Осипов Володимир Миколайович

доктор економічних наук, професор

старший науковий співробітник відділу розвитку регіональних економічних систем, ДУ «Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України»

Контакти: osipovugkonver@gmail.com

Сторінки:Мурзановський Геннадій Модестович

аспірант відділу розвитку регіональних економічних систем, ДУ «Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України»

Контакти: odessa.mgm@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Наголошено, що основними проблемами бюджетного вирівнювання в Україні є недостатній обсяг власних доходів місцевих бюджетів, високий рівень залежності місцевих бюджетів від трансфертів з державного бюджету, недостатня обґрунтованість порядку розрахунку показника податкоспроможності, низький рівень фінансової автономії громад, відсутність чіткого розподілу повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, передання повноважень на рівень місцевого самоврядування без відповідного фінансового забезпечення, значна диференціація регіонів за рівнем соціально-економічного розвитку. Пропонується посилити в середньостроковій і довгостроковій перспективі роль інструментів вирівнювання видатків, доповнити представницьку податкову систему низкою податків, створити незалежне агентство для періодичного аналізу стану системи бюджетного вирівнювання, відновити практику використання угод щодо міжрегіонального та регіонального розвитку та програм подолання депресивного стану території. Основою нової системи вирівнювання мають стати державні стандарти послуг. З переходом до середньострокового планування місцевих бюджетів потрібно забезпечити стабільність і прогнозованість обсягів трансфертів місцевим органам влади та прозорість порядку їх розподілу.

Ключові слова:

бюджетне вирівнювання, місцеве самоврядування, стандарти публічних послуг, трансферти, розподіл повноважень, диференціація власних доходів

Посилання

  
 1. Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Особливості фінансового вирівнювання розвитку територій в умовах бюджетної децентралізації. Фінанси України. 2018. № 6. С. 58-74.
 2. Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Моделі фінансового вирівнювання: світова практика. Фінанси України. 2020. № 2. С. 25-37. DOI: https://doi.org/10.33763/finukr2020.02.025
 3. Беновська Л. Я. Фінансове вирівнювання в контексті реформи децентралізації влади: проблеми та перспективи. Світ фінансів. 2019. № 2. С. 85-97.
 4. Горячук В. Ф., Осипов В. М., Кутателадзе В. О., Мурзановський Г. М. Досвід формування систем бюджетного вирівнювання в країнах Організації економічного співробітництва та розвитку. Економічні інновації: зб. наук. пр. 2022. Т. 24. № 3. С. 17-276. DOI: https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3(84).17-27
 5. Письменний В. В. Теоретико-методологічні аспекти формування місцевих бюджетів: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 468 с.
 6. Пйонтко Н. Б. Зарубіжні моделі фінансового вирівнювання та перспективи їх упровадження в Україні. Бізнес Інформ. 2015. № 9. С. 43-54.
 7. Козенко А. Етапи розвитку системи вертикального фінансового вирівнювання в Україні. Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка: Економiка. 2013. № 8(149). С. 72-75.
 8. Возняк Г. В. Бюджетне вирівнювання: теоретико-методологічні аспекти. Фінанси України. 2017. № 4. С. 42-54.
 9. Луніна І. О. Міжбюджетні відносини в Україні: концептуальні підходи до реформування. Економіка України. 2002. № 5. С. 10-16.
 10. Опарін В. М. Домінанти та пріоритети фінансового вирівнювання в Україні. Фінанси України. 2015. № 6. С. 29-42.
 11. Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів: розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/308-2007-%D1%80#Text
 12. Клочко А. Реформа децентрализации выходит на финишную прямую. Голос Украины. 30.12.2021. № 249(7749).
 13. Статистична інформація. Державна служба статистики України: сайт. 2022. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 14. Децентралізація: сайт. 2023. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 15. OECD Territorial Reviews: Japan 2016. Paris: OECD Publishing, 2016. DOI: https://dx.doi.org/10.1787/9789264250543-en
 16. Dougherty S., Forman K. Evaluating fiscal equalization. OECD Working Papers on Fiscal Federalism. 2021. No. 36. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/253da2b8-en.pdf?expires=1688468721&id=id&accname=guest&checksum=C509F93166E912B855F89373600125CD
 17. Blöchliger H. Fiscal equalisation – a cross country perspective. Shareweb: Website. 2014. URL: https://www.ch/site/DDLGN/Documents/OECD_Bloechliger%20Fiscal%20Equalization.pdf
 18. Report on GST sharing relativities. Australian Government. Commonwealth Grants Commission: Website. 2015. URL: https://www.cgc.gov.au/reports-for-government/2015-review
 19. Fourteenth Finance Commission Report. PRSIndia: Website. 2014. URL: https://prsindia.org/policy/report-summaries/fourteenth-finance-commission-report
 20. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: постанова Кабінету Міністрів України від 6.08.2014 р. № 385. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#Text
 21. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 5.08.2020 р. № 695. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text


Веб-майстер П. Попадюк