Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2023.02.093

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.054.23; JEL H26, O17, Q13
Зеленський М. С. Поняття механізму та сутності тіньової економіки в агропромисловому виробництві. Регіональна економіка. 2023. №2(108). С. 93-103. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-2-10
Літер.: 37

АвториЗеленський Максим Сергійович

аспірант, Державний біотехнологічний університет

Контакти: maksim_zelenskii@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Проведено теоретичне дослідження поняття механізму та сутності тіньової економіки в агропромисловому виробництві України. Тіньова економіка є у всіх країнах світу та залежно від розміру створює проблеми різної складності: від недоотримання податків до руйнівних процесів в економічній системі. Сьогодні тіньова економіка в агропромисловому виробництві є дуже актуальною проблемою для України. Наявності цього явища сприяє цілий комплекс причин різного характеру, тому боротьба з ним також має передбачати заходи різного спрямування та здійснюватися на загальнодержавному рівні. Проведено аналіз факторів, що сприяють поширенню тіньової економіки в агропромисловому виробництві, таких як недостатня ефективність контролю, складні податкові процедури, низький рівень правової культури тощо. Запропоновано авторське бачення поняття «механізм в агропромисловому виробництві» як господарського механізму, що являє собою комплекс практичних заходів, інструментів, регулювальних засобів, стимулів і ресурсів, які органи управління використовують для впливу на суспільство та виробництво. Доповнено основні характеристики тіньової економіки в агропромисловому виробництві.

Ключові слова:

механізм, агропромислове виробництво, тіньова економіка, економічні суб’єкти, державні органи

Посилання

  
 1. Базилюк А. В., Коваленко С. О. Тіньова економіка в Україні. Київ, 1998. 205 с.
 2. Бурбело О. А., Калашніков М. М. Детінізація економіки (організаційно-правові проблеми): монографія. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2008. 191 с.
 3. Бутнік-Сіверський О. Б., Петренко О. П. Тінізація економіки та інтелектуальної економіки як загроза національній безпеці країни та їх детінізація: монографія. Київ: Інтерсервіс, 2020. 108 с.
 4. Варналій З. С., Гончарук А. Я., Жаліло Я. А. та ін. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації / ред. З. С. Варналій. Київ: НІСД, 2006. 576 с.
 5. Дяченко О. П. Теоретико-методологічні засади державної політики протидії розвитку тіньової економіки в Україні: монографія. Одеса: Фенікс, 2018. 295 с.
 6. Кіржецький Ю. І. Тіньова економіка та напрями її подолання в Україні: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2013. 198 с.
 7. Корж В. П. Теоретичні засади методики розслідування злочинів, які скоюються організованими злочинними утвореннями у сфері економічної діяльності: монографія. Харків: Вид-во НУВС, 2002. 411 с.
 8. Фінансова політика в умовах тінізації та дисбалансів на ринку праці: методологія та інструментарій: монографія / ред. І. Г. Лук’яненко. Київ: НаУКМА, 2020. 443 с. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/d21088ea-ecca-4754-8607-e489f948a12f/content
 9. Мазур І. І. Детінізація економіки України: теорія та практика. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. 239 с.
 10. Супрунова І. В. Державна політика у сфері детінізації національної економіки як структурної складової державної безпеки: монографія. Житомир: ТОВ «Видавничий дім «Бук-Друк», 2021. 340 с.
 11. Базилевич В., Мазур І. Методичні аспекти оцінки масштабів тіньової економіки. Економіка України. 2004. № 8. С. 36-44.
 12. Fedajev А., Velickovic М., Nikolic R., Cogoljevic М., Remeikiene R. Factors of the shadow economy in market and transition economies during the post-crisis period: is there a difference? Inzinerine Ekonomika. 2022. Vol. 33(3). Pp. 246-263. DOI: https://doi.org/10.5755/j01.ee.33.3.28417
 13. Власенко Ю. Г., Власенко Т. О. Тіньова економіка як негативний фактор на шляху до економічного зростання України. Ефективна економіка. 2021. № 2. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.2.103
 14. Мандибура В. О. Тіньова економіка як об’єкт системного наукового дослідження. Київ, 1998. 134 с.
 15. Мордас І. В. Детінізація економіки як чинник забезпечення економічної безпеки держави. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2014. № 2(10). С. 98-103.
 16. Тіньова економіка в Україні: стан, тенденції, шляхи подолання: аналіт. огляд / упоряд.: С. С. Чернявський, В. А. Некрасов, А. В. Титко та ін. Київ, 2017. 152 с. URL: https://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/naukovi-zaxodi/zbirnuki/2017/tin_ekon.pdf
 17. Попович В. М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки: монографія. Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. 524 с.
 18. Жаліло Я. А., Тищук Т. А., Харазішвілі Ю. М., Іванов О. В. Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрями подолання: аналіт. доп) ред. Я. А. Жаліло. Київ: НІСД, 2011. 96 с.
 19. Богиня Д. П., Куликов Т. Г., Шамота В. М. та ін. Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати: монографія. Київ: Ін-т економіки НАН України. 2001. 300 с.
 20. Економічна енциклопедія: у 3 т. Т. 2 / відп. ред. С. В. Мочерний. Київ, 2001. 846 с.
 21. Словник іншомовних слів / ред. О. С. Мельничук. Київ: Головна редакція УРЕ, 1974. 775 с.
 22. Hurwicz L., Reiter S. Designing Economic Mechanisms. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 344 p.
 23. Авер’янов В. Адміністративна реформа і правова наука. Право України. 2002. № 3. С. 20-30.
 24. Турчинов О. В. Тіньова економіка: теоретичні основи дослідження. Київ: АртЕк, 1995. 300 с.
 25. Мазур І., Шишак А. Соціально-економічна природа тіньової економіки та причини її розвитку в підприємництві. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Економіка. 2017. № 1(190). С. 13-20. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2017/190-1/2
 26. Smith J. D. Market motives in the informal economy. The economics of the shadow economy. Heidelberg: Springer Publishing Company, 1985. Pp. 161-177.
 27. Medina L., Schneider F. Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? IMF Working Papers. 2018. Is. 017. DOI: https://doi.org/10.5089/9781484338636.001
 28. Shadow Economy. European Commission: Website. 2020. URL: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/07_shadow_economy.pdf
 29. Ginevičius R., Kliestik T., Stasiukynas А., Šuhajda K. The Impact of National Economic Development on the Shadow Economy. Journal of Competitiveness. 2020. Vol. 12(3). Pp. 39-55. DOI: https://doi.org/10.7441/joc.2020.04.03
 30. Zhanabekov S. Robust determinants of the shadow economy. Bulletin of Economic Research. 2022. Vol. 74(4). Pp. 1017-1052. DOI: https://doi.org/10.1111/boer.12330
 31. Schneider F. Implausible large differences in the sizes of underground economies in highly developed European countries? A comparison of different estimation methods. Working Paper. 2017. No. 1709. URL: http://www.econ.jku.at/papers/2017/wp1709.pdf
 32. Meyer D. F. A quantitative assessment of the impact of government activities on the economy of Poland. Journal of Eastern European and Central Asian Research. 2019. Vol. 6(2). Pp. 220-233. DOI: https://doi.org/10.15549/jeecar.v6i2.338
 33. Breusch T. Estimating the Underground Economy Using MIMIC Models. Econometrics. 2005. URL: http://ideas.repec.org/p/wpa/wuwpem/0507003.html
 34. Buehn A. The shadow economy in German regions: an empirical assessment. German Economic Review. 2012. Vol. 13(3). Pp. 275-290. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-0475.2011.00557.x
 35. Friedman E., Johnson S., Kaufmann D., Zoido-Lobaton P. Dodging the grabbing hand: The determinants of unofficial activity in 69 countries. Journal of Public Economics. 2000. Vol. 76 (3). Pp. 459-493. DOI: https://doi.org/10.1016/S0047-2727(99)00093-6
 36. Krakowski M. Determinants of the informal economy: The importance of regional factors. Hamburg Institute of International Economics, Discussion Paper Series. 2005. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.704267
 37. Tran Pham, T. K. Impacts of national intellectual capital on informal economy: the moderating role of institutional quality. Competitiveness Review. 2023. DOI: https://doi.org/10.1108/CR-03-2023-0047


Веб-майстер П. Попадюк