Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2023.02.125

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.48; JEL 338.48
Олексюк Г. В., Сліпецький М. І. Особливості управління туристичною сферою на основі PESTLE-аналізу. Регіональна економіка. 2023. №2(108). С. 125-137. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-2-13
Літер.: 15

АвториОлексюк Ганна Василівна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри економіки і маркетингу, навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: h_oleksyk@ukr.net

Сторінки:Сліпецький Марко Ігорович

студент кафедри економіки і маркетингу, навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: marko.slipetskyi@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Розглянуто актуальну проблему розвитку туристичної галузі на територіях територіальних громад, а саме вплив зовнішнього середовища та залежність розвитку туристичного сектору економіки від системи факторів макросередовища (політичних, економічних, соціальних, технологічних, правових, екологічних), які не формуються та не контролюються безпосередньо територіальними громадами, хоча є невід’ємним елементом управління ними. Наголошується, що роль впливу зовнішніх чинників буде системно зростати внаслідок глобалізації світового виміру. Викладено підходи щодо застосування PESTLE-аналізу як сучасного інструменту стратегічного менеджменту, який дає змогу проаналізувати зовнішнє середовище впливу на розвиток і функціонування туризму в громадах. Зроблено акцент на визначенні споживчих цінностей у галузі туризму, що є основною метою для туриста, відвідувача території, подорожуючого під час отримання тих чи інших послуг, які полягають в отриманні певних відчуттів: задоволення, емоції, пізнання, комфорт, оздоровлення, відпочинок тощо. Пропонується певна послідовність проведення PESTLE-аналізу, якої слід дотримуватися під час стратегічного планування в громадах.

Ключові слова:

туризм, PESTLE-аналіз, зовнішнє середовище, фактори впливу, споживчі цінності

Посилання

  
 1. Мельниченко О. А., Шведун В. О. Особливості розвитку індустрії туризму в Україні: монографія. Харків: Вид-во НУЦЗУ, 2017. 153 с.
 2. Барна М. Ю., Білецька І. М., Попадинець Н. М. Розвиток туристичного сектора в умовах глобалізації та цифровізації економіки України. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2020. № 1(83). С. 93-97. URL: https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/146
 3. Васильченко Г., Парасюк І., Єременко Н. Планування розвитку територіальних громад: навч. посіб. К.: ТОВ «Підприємство ВІ ЕН ЕЙ», 2015. 256 с.
 4. Даниленко-Кульчицька В. А. Вплив пандемії COVID-19 на туристичний ринок світу та України. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 58-1. С. 120-124. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.58-20
 5. Мазаракі А. А., Мельниченко С. В., Михайліченко Г. І., Ткаченко Т. І. та ін. Інновінг в туризмі: монографія / ред. А. А. Мазаракі. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 532 с.
 6. Олексюк Г. В., Подольський О. С. Проблеми та перспективи туристичної індустрії України в умовах сучасних викликів. Регіональна економіка. 2022. № 3(105). С. 95-105. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-3-10
 7. Роїк О. Р., Лущик М. В. Аналіз чинників формування конкурентних переваг туристичних підприємств в Україні. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 4(47). C. 46-51.
 8. Стеченко Д. М., Безуглий І. В. Інноваційна політика кластероутворення в рекреаційно-туристичній сфері України. Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1, Економіка: зб. наук. пр. 2014. № 2(22). C. 9-18.
 9. Тєлєтов О. С., Хижняк М. О. Маркетингові підходи до надання туристичних послуг в умовах України. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 3. С. 200-212.
 10. Шаповал В. М., Бєлобородова М. В. Діагностика середовища функціонування туристичних підприємств України під час пандемії COVID-19. Інфраструктура ринку. 2021. Вип. 56. С. 103-109. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct56-17
 11. Шелеметьєва Т. В., Гресь-Євреінова С. В., Момотенко Д. Ю. Аналітичний інструмент стратегічного менеджменту: використання PEST-аналізу в туризмі. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 53. C. 38-46. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.53-6
 12. Про туризм: Закон України від 15.09.1995 р. № 325/95-ВР. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text
 13. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. № 695. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text
 14. Закон про внесення змін до Закону України «Про туризм» та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму: проєкт від 29.09.2020 р. № 4162. Верховна Рада України: сайт. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70072
 15. Якимчук А., Попадинець Н., Валюх А., Скрипко Т., Левков К. Сільський «зелений» туризм як каталізатор розвитку місцевої економіки в процесі децентралізації влади. Agricultural and Resource Economics. 2021. Vol. 7(1). Pp. 232-259. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.12


Веб-майстер П. Попадюк