Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2023.03.070

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 364:338.24:316.34-049.5(477); JEL E24, H53, J18, R23
Бідак В. Я. Соціальна вразливість населення України у фокусі зміцнення національної безпеки. Регіональна економіка. 2023. №3(109). С. 70-85. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-3-6
Літер.: 28

АвториБідак Володимир Ярославович

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: vbidak1@gmail.com, (050)155-0545, (032)270-6445

Сторінки:

Анотація

Ідентифікується вразливість населення в умовах ризиків і загроз повномасштабної війни росії проти України, насамперед у визначниках політичної, економічної і соціальної компонент з пріоритетним посилом на значущість безпеки. Акцентовано увагу на ретроспекції чинників геополітичної і геоекономічної природи вразливості, зокрема в соціогуманістичному контексті стосовно українського населення. Показано, що соціальна вразливість висвітлює стан порушення балансу стабільності динамічної рівноваги в життєдіяльності системи «населення» на різних щаблях її організації, яка через співвідношення вразливості та стійкості відображає самопочуття людини у відповідь на ризикогенні впливи в соціальному середовищі, генеруючи відповідні зміни її життєдіяльності в подальших стохастичних життєвих стратегіях. Соціальна вразливість відстежується в оптиці рефлексії населення на наростання ризиків і загроз різноманітного походження. Зазначено, що в політиці її зниження на особистісному рівні більш випукло проявляються соціально-захисні чинники, а на суспільному – безпекові. Запропоновано поняття «соціально допустимий дефіцит». Підкреслено, що система заходів державної політики на різних ступенях ієрархії, спрямованих на визначення гранично допустимого рівня дефіцитування задоволення потреб населення та на його оперативне подолання, становить сутність безпекової категорії захисту, скерованої на вирішення двоїстого завдання: мінімізації соціальної вразливості та максимізації соціальної стійкості населення.

Ключові слова:

соціальна вразливість, населення, ризики, резилентність, соціально допустимий дефіцит, соціальна захищеність, безпека

Посилання

  
 1. Дугин А. Г. Основы геополитики: геополитическое будущее России. М.: Арктогея, 1997. URL: https://web.archive.org/web/20160607175004/https://www2.gwu.edu/~ieresgwu/assets/docs/demokratizatsiya%20archive/GWASHU_DEMO_12_1/John%20Dunlop%20Aleksandr%20Dugin’s%20Foundations%20of%20Geopolitics.pdf
 2. Adger W. N., de Campos R. S., Mortreux C. Mobility, displacement and migration, and their interactions with vulnerability and adaptation to environmental risks. Routledge handbook of environmental displacement and migration. London: Routledge, 2018. Pp. 29-41. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315638843-3
 3. Burton C. G., Rufat S., Tate E. Social Vulnerability: Conceptual Foundations and Geospatial Modeling. Vulnerability and Resilience to Natural Hazards. Cambridge University Press. 2018. Pp. 53-81. URL: https://www.researchgate.net/publication/329660010_Social_Vulnerability_Conceptual_Foundations_and_Geospatial_Modeling
 4. Грішнова О. А., Харазішвілі Ю. М. Демографічна безпека України: індикатори, рівень, загрози. Демографія та соціальна економіка. 2019. № 2 (36). С. 65-80. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2019.02.065
 5. Лібанова Е. М. Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу. Умань, 2020. 456 с.
 6. Макарова О. В. Пріоритети політики зниження соціальної вразливості. Демографія та соціальна економіка. 2017. № 2. С. 102-111. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2017.02.102
 7. Новікова О. Ф., Панькова О. В. Вимушена міграція внутрішньо переміщених осіб України: стан, проблеми, шляхи розв’язання. Проблеми економіки. 2018. № 3(37). С. 217-225.
 8. Мокій А. І., Флейчук М. І. Методологічні підходи до стратегування соціально-економічного розвитку та посилення національної безпеки України в умовах глобальних викликів. Відбудова для розвитку: зарубіжний досвід та українські перспективи: монографія. К., 2023. С. 61-95. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2023/08/Reconstruction-for-development.pdf
 9. Міграція в умовах трансформації регіональних ринків праці України: механізми регулювання / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. У. Я. Садова. Львів, 2019. 263 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190006.pdf
 10. Стожок Л. Г. Соціальна вразливість та її особливості в період кризи. Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. 2010. Спец. вип. «Соціально-трудові відносини: теорія та практика»: у 3 т. Т. 2. С. 353-361.
 11. Резнікова О. О. Національна стійкість в умовах мінливого безпекового середовища: монографія. Київ: НІСД, 2022. 532 с. URL: http://niss.gov.ua/sites/default/files/2022-06/reznikova_book_web.pdf
 12. Mulska O., Vasyltsiv T., Levytska O., Osinska O., Kunytska-Iliash M. Assessment of environment of an area’s social vulnerability: ecological aspect. Agricultural and Resource Economics. 2022. Vol. 8(3). Pp. 60-80. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2022.08.03.04
 13. Семів Л. К., Мульска О. П. Соціальна вразливість населення України: концептуально-просторове моделювання. Регіональна економіка. 2022. № 1(103). С. 31-42. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-1-3
 14. Біль М. М. Концепція соціальної вразливості населення: ретроспектива формування та сучасні інтерпретації. Соціальна економіка. 2021. № 62. С. 20-30. DOI: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-62-02
 15. Риндзак О. Т. Соціальна вразливість населення та її понятійно-термінологічне забезпечення. Економіка та суспільство. 2021. № 33. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-79
 16. Теслюк Р. Т. Демографічний розвиток Карпатського регіону України в умовах зростання соціально-економічної вразливості населення. Регіональна економіка. 2022. № 2(104). С. 35-46. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-2-4
 17. Махонюк О. В., Бідак В. Я. Ресурсне забезпечення домогосподарств Карпатського регіону України: аспект соціальної вразливості населення. Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. 2022. № 2. Т. 2. C. 136-143. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-23
 18. Андрусишин Н. І. Соціальна вразливість населення: дефініції, підходи до розуміння та оцінювання. Економіка та суспільство. 2022. № 37. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-42
 19. Бачинська М. В. Дослідження соціальної вразливості населення Львівської області. Економічний простір: зб. наук. пр. 2021. № 176. С. 110-115. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/176-19
 20. Bidak V. Ya., Baranyak I. Ye. Risk-generating features of the growing external migration activity of the population of the Carpathian region. Регіональна економіка. 2021. № 1(99). Pp. 44-54. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-1-5
 21. Наслідки воєнних дій та вплив на довкілля. ЕкоЗагроза: сайт. 09.2023. URL: https://ecozagroza.gov.ua
 22. Василенко В. А. Місія України – знищити московську імперію. Gazeta.ua: сайт. 06.11.2018. URL: https://gazeta.ua/blog/50908/misiya-ukrayini-znischiti-moskovsku-imperiyu
 23. Верховна Рада прийняла Постанову про «Заяву Верховної Ради України «Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні». Верховна Рада України: сайт. 14.04.2022 р. URL: https://www.rada.gov.ua/news/razom/221778.html
 24. Кармазіна М., Бевз Т., Ротар Н., Нападиста В. Виклики й інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та Донбасі: аналіз оцінок зарубіжних аналітиків і експертів. К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2017. 184 с.
 25. Денисяка О. Вступ України до ЄС підтримують рекордні 91% українців. Львівський портал: сайт. 05.04.2022. URL: https://portal.lviv.ua/news/2022/04/05/vstup-ukrainy-do-ies-pidtrymuiut-rekordni-91-ukraintsiv
 26. Можливості та перешкоди на шляху демократичного переходу України. Загальнонаціональне телефонне опитування 2-11 травня 2022 р. Київський міжнародний інститут соціології: сайт. 2022. URL: https://www.kiis.com.ua/materials/pr/20220630_m/May%202022%20survey%20-%20NDI%20Ukraine%20-%20Public_fin_UKR.pdf
 27. Геополітичні орієнтації жителів України: результати телефонного опитування, проведеного 6-20 липня 2022 року. Київський міжнародний інститут соціології: сайт. 2022. URL: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1125&page=1#_ftn1
 28. Військовий бюджет становить три чверті бюджету України, – голова Мінфіну. День: сайт. 01.06.2022. URL: https://day.kyiv.ua/uk/news/010622-viyskovyy-byudzhet-stanovyt-try-chverti-byudzhetu-ukrayiny-golova-minfinu


Веб-майстер П. Попадюк