Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2023.03.086

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.012:338.43; JEL Q10, Е20, R11
Ковач А. Я. Категорія «сільські території»: підходи до визначення поняття, основні функції. Регіональна економіка. 2023. №3(109). С. 86-92. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-3-7
Літер.: 16

АвториКовач Аліна Ярославівна

аспірант кафедри економіки і підприємництва, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Контакти: alina.kovach@uzhnu.edu.ua

Сторінки:

Анотація

Розглянуто варіації трактування категорії «сільські території» різними науковцями та зосереджено увагу на важливості сільських територій для розвитку агропромислового комплексу країни. Охарактеризовано теоретичні підходи до визначення сутності цього поняття, а саме такі: територіальний, просторовий, системний, структурний та багатокритеріальний. Виокремлено переваги та недоліки цих підходів. Наведено та окреслено основні функції, що виконують сільські території. Визначенню поняття «сільські території» бракує функціональності, тобто можливості використання для потреб не тільки в різних галузях економіки, а й у соціальній та екологічній сферах для розроблення концепцій розвитку сільських територій та механізмів управління ними. Тому було запропоноване визначення категорії «сільська територія».

Ключові слова:

сільські території, система, підхід, сільське господарство, агропромисловий комплекс, сільський розвиток, потенціал

Посилання

  
 1. Барановський М. Сільські території України: рівень розвитку, трансформаційні зміни, концепції реформування. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес: зб. наук. пр. 2011. Вип. 163. Ч. 1. С. 19-25.
 2. Герасимчук В. Г. Теоретичні аспекти розвитку сільських територій в Україні: проблеми та шляхи вирішення. Економіка та суспільство. 2022. № 45. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-88
 3. Гончарук І. В., Томашук І. В. Ресурсний потенціал сільських територій: стан та напрями зміцнення. Вінниця: ТОВ" Твори", 2022. 334 с.
 4. Дієсперов В. С. Сільські території як об’єкти організації економічної діяльності. Економіка АПК. 2014. № 5. С. 56-64.
 5. Єрмоленко В. М. Особливості формування категорії «сталий розвиток сільських територій». Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Право: зб. наук. пр. 2010. Вип. 156. С. 50-59.
 6. Про сільськогосподарську дорадчу діяльність: Закон України від 17.06.2004 р. № 1807-IV. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1807-15#Text
 7. Ільїна М. Теоретико-методологічні засади визначення поняття «сільські території» для потреб рекреаційної сфери. Матеріали інтернет-конференції “Sophus” від 22-23 травня 2014 р. Секція 1. 2014. URL: http://sophus.at.ua/publ/2014_05_22_23_kampodilsk/sekcija_1_2014_05_22_23/teoretiko_metodologichni_zasadi_viznachennja_ponjattja_silski_teritoriji_dlja_potreb_rekreacijnoji_sferi/59-1-0-940
 8. Костюченко Д. Л. Розвиток сільських територій в Україні: проблеми та перспективи. Ефективна економіка. 2017. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=4&y=2017
 9. Лисенко Л. До визначення поняття «сільська територія». Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. 2009. № 2(38). С. 12-15.
 10. Павлов О. І. Сільські території України: історична трансформація парадигми управління: монографія. Одеса: Астропринт, 2006. 360 с.
 11. Положаєнко О. В., Марченко С. І. Сутність поняття «сільські території» та його визначення в юридичній літературі. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2013. Т. 1. Вип. 3. С. 149-151.
 12. Прушківський В. Г., Колесников В. І. Теоретичні підходи до визначення сільських територій. Проблеми економіки. 2014. № 4. С. 127-132.
 13. Саблук П. Розвиток сільських територій – запорука відродження аграрної України. Вісник аграрної науки. 2006. № 5. С. 21-23.
 14. Талавиря М. П. Організаційно-економічний механізм державної підтримки розвитку сільських територій: автореф. дис. д-ра ек. наук: спец. 08.00.03. К., 2011. 45 c.
 15. Хомюк Н. Л. Особливості формування категорії «сільські території». Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. № 17(2). С. 117-120.
 16. Юрчишин В. В. Сільські території як системоутворюючі фактори розвитку аграрного сектору економіки. Економіка АПК. 2005. № 3. С. 3-10.


Веб-майстер П. Попадюк