Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2023.03.121

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.240.658; JEL В41, C44, М29
Вівчар О. І. Дослідження впливу загроз економічній безпеці підприємств на основі мережевого моделювання. Регіональна економіка. 2023. №3(109). С. 121-130. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-3-11
Літер.: 16

АвториВівчар Оксана Іванівна

доктор економічних наук, професор

професор кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, Західноукраїнський національний університет

Контакти: о.vivchar84@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Дослідження кризових явищ підприємств у сучасних умовах функціонування та необхідність реалізації дослідження загроз економічній безпеці підприємницьких структур, спрямованість і характер їхньої дії в контексті моделювання виробничо-господарських процесів є визначальним вектором актуалізації цієї роботи. Охарактеризовано поняття «загроза економічній безпеці підприємств». Представлено методику в контексті потрійної PRT-моделі структур, яка містить п’ять етапів. Обґрунтовано основні кількісні показники загроз з можливістю ранжування їх. Досліджено розподіл загроз економічній безпеці підприємств за групами з присвоєнням відповідного рангу. Обґрунтовано практичний інструментарій оцінювання потенційних загроз економічній безпеці ТОВ «Теко-Трейд» за допомогою PRT-матриці та застосування методу експертних оцінок на основі п’яти показників. Ідентифіковано основні причини виникнення загроз економічній безпеці досліджуваної компанії. На основі комплексного аналізування проєкту економічної безпеки підприємств використано мережеву модель (Activities on Nodes, AON). Аргументовано, що перевагою такого підходу до мережевого моделювання є можливість сформувати уявлення про комплекс робіт, взаємозв’язки між роботами, визначити критичний шлях і складові, оцінити резерви часу окремих робіт.

Ключові слова:

загрози економічній безпеці підприємств, моніторинг загроз економічній безпеці, PRT-матриця загроз, мережеве моделювання, модель типу АоN

Посилання

  
 1. Андрушків Б. М. Економічна та майнова безпека підприємства та підприємництва. Антирейдерство: монографія. Тернопіль: Терно Граф, 2012. 456 с.
 2. Вівчар О. І. Управління економічною безпекою підприємств: соціогуманітарні контексти: монографія. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. 515 с.
 3. Гевко В., Вівчар О., Шарко В., Радченко О., Будяєв, М., Тарасенко О. Хмарні технології в управлінні бізнесом. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. 2021. № 4(39). С. 294-301. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i39.241318
 4. Гевко В. Л. Специфіка прагматизму оцінки міжфірмових взаємозв’язків підприємств мережевих структур в умовах макротрендів бізнесу. Університетські наукові записки. 2020. № 2(74). С. 68-76. DOI: https://doi.org/10.37491/UNZ.74.6
 5. Дюнова Т. В. Управління економічною безпекою підприємств: системи, механізми, інструментарій: монографія. Харків: Смугаста типографія, 2018. 321 с.
 6. Колодяжна І. В., Букріна К. А. Економічна безпека в системі сталого функціонування підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 23. Ч. 1. С. 135-140.
 7. Лебедко С. А. Інтегральне оцінювання рівня економічної безпеки транспортних підприємств. Бізнес Інформ. 2019. № 2. C. 259-266. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-2-259-266
 8. Михайлишин Л. І., Коровчук Ю. І. Змістовно-типологічна характеристика загроз економічної безпеки суб’єктів господарювання в умовах сучасних викликів: соціогуманітарні контексти. Національна економічна діяльність і міжнародні економічні відносини: сучасний стан та тенденції розвитку. Полтава: Астрая, 2020. С. 223-229.
 9. Меліхова Т. О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність: монографія. Херсон: Гельветика, 2018. 632 с.
 10. Теслюк Т. В. Аналіз динаміки функціонування багаторівневих систем з використанням моделей на підставі ієрархічних мереж петрі. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. пр. 2018. Т. 28. № 8. С. 149-154. DOI: https://doi.org/10.15421/40280830
 11. Савченко М. В., Шкуренко О. В. Інтегральний підхід щодо оцінки економічної безпеки експортоорієнтованих соціально-економічних систем. Бізнес Інформ. 2019. № 1. С. 199-207.
 12. Харазішвілі Ю. М. Система сталого розвитку: інструментарій оцінки, резерви та стратегічні сценарії реалізації: монографія / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. 304 с.
 13. Gevko V., Zaitseva-Kalaur I., Redkva O. Organizational and legal procedures for ensuring the security and protection of economic entity: a security knowledgeable approach. Studia Prawnoustrojove. 2019. T. 46. S. 453-464.
 14. Hryhoruk P. M., Khrushch N. A., Chuniak O. V. Conception of modeling the system of ensuring financial economic security. Науковий вісник Полісся. 2019. № 1(17). С. 158-165. DOI: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-1(17)-158-165
 15. Voynarenko M., Dykha M., Mykoliuk O. Assessment of an enterprise’s energy security based on multi-criteria tasks modeling. Problems and Perspectives in Management. 2018. Vol. 16(4). Pp. 102-116. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(4).2018.10
 16. Vivchar O., Ziailyk M., Krzywkowska J. Assessment of economic security of enterprises formation on the basis of economic and mathematical modeling: current state and development pragmatics. Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy (pp. 145-154). Praha: Oktan Print, 2020. URL: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/24553/1/%D0%96%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%A2.%D0%9E._%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84i%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0.pdf


Веб-майстер П. Попадюк