Scientific and practical journal
УКР   ENG
Regional Economy
   Journal Regional Economy -- re2023.04.067

Repository of Institute of Regional Research UDC 352.9:346.2; JEL R19, R13
Bilyk, R. R., & Sarafinchan, A. H. (2023). Priorytety ta mekhanizmy zabezpechennya konkurentospromozhnosti sub’yektiv hospodaryuvannya v suchasnykh umovakh [Priorities and mechanisms for ensuring the competitiveness of economic entities in modern conditions]. Rehional'na ekonomika - Regional Economy, 110 (4), 67-73. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-4-7 [in Ukrainian].
Sources: 13

AuthorsBilyk Rostyslav Romanovych

Doctor of Economics, Associate Professor

Associate Professor of the Department of economic theory, management and administration of the Faculty of Economics of the Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Contacts: rostikbiluk78@gmail.com

Webpages:Sarafinchan Andriy Heorhiyovych

Postgraduate of the Department of economic theory, management and administration of the Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Contacts: sarafinchan.ah@gmail.com

Webpages:

Resume

In a rapidly changing global economy, the competitiveness of business entities is a critical factor in their success and resilience. The ability to compete effectively both domestically and internationally depends on many factors, including technological innovation, operational efficiency, and strategic market positioning. Thus, it is important to identify and understand the priorities and mechanisms that are the basis of competitiveness for businesses that want to thrive in today’s challenging market environment. This introduction aims to elaborate on these aspects, emphasizing their importance and the dynamic interactions that shape the competitive environment. The article aims to study the main components of activity and determine the priorities for ensuring the competitiveness of business entities in the current conditions. The article analyzes the key aspects influencing the competitiveness of business entities in a rapidly changing global economy. The importance of innovations, operational efficiency, and strategic positioning in creating sustainable competitive advantages is examined. The article shows that successful adaptation to market conditions requires business entities to develop comprehensive strategies that cover not only internal processes but also external cooperation and political support. The author emphasizes the dynamic interaction between various factors that shape the competitive environment and underlines the importance of continuous innovation and strategic flexibility to ensure long-term competitiveness. The competitiveness of business entities can be defined as the ability to maintain competitive advantages that contribute to attracting consumer interest in a competitive market. The author suggests considering the characteristics of competitiveness only for those entities that have a clearly defined goal and seek to achieve it through competition. The article proves that ensuring long-term competitiveness requires business entities to develop and implement strategic management decisions that serve as the basis for the development and implementation of competitive advantages.

Keywords:

competitiveness, crisis conditions, business entities, competitive advantages, management

References

  
 1. Davymuka, S. A., & Klyuchnyk, L. V. (2020). Aktyvy domashnikh hospodarstv u formuvanni investytsiynoho potentsialu Ukrayiny v umovakh sotsial’no-ekonomichnoyi nestabil’nosti [Assets of households in the formation of the investment potential of Ukraine in conditions of socio-economic instability]. Rehional’na ekonomika – Regional economy, 2(96), 85-93. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-7 [in Ukrainian].
 2. Davymuka, S. A. (Ed.) (2016). Innovatsiynyy rozvytok pidpryyemstv sfery torhivli: svitovi tendentsiyi ta praktyka v Ukrayini [Innovative development of enterprises in the sphere of trade: world tendencies and practice in Ukraine]. Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine.
 3. Zhuk, P. V., & Siryk, Z. O. (2017). Investytsiynyy potentsial terytorial’nykh hromad: sut’ ponyattya ta pytannya upravlinnya [Investment potential of territorial communities: the essence of the concept and issues of management]. Rehional’na ekonomika – Regional economy, 2, 16-22. [in Ukrainian].
 4. Klyuchnyk, L., & Davymuka, S. (2020). Savings and migration capital of households: world experience and domestic realities. Economic and Regional Studies, 14 (2), 170-187. DOI: https://doi.org/10.2478/ers-2020-0025
 5. Klyuchnyk, L. V. (2019). Orhanizatsiya publichnoho upravlinnya v terytorial’nykh hromadakh: orhanizatsiyni ta finansovi aspekty [Organization of public administration in territorial communities: organizational and financial aspects]. Rehional’na ekonomika – Regional economy, 4, 104-112. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-4-9 [in Ukrainian].
 6. Lupak, R. L., & Didych, A. M. (2010). Ekonomichni osnovy zabezpechennya konkurentospromozhnosti pidpryyemstva v umovakh rynkovykh vidnosyn [Economic bases of providing of competitiveness of enterprise in the conditions of market relations]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific bulletin of NLTU of Ukraine]: Vol. 20.6 (pp. 248-252). [in Ukrainian].
 7. Mushka, D. V., Bondarenko, V. M., & Popadynets, N. M. (2021). Sutnist’ ta evolyutsiya digital-marketynhu [Nature and evolution of digital-marketing]. Rehional’na ekonomika – Regional Economy, 100 (2), 200-204. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-2-18. [in Ukrainian].
 8. Oleksyuk, H. V., Popadynets, N. M. & Pityulych, M. M. (2023) Innovatsiyne pidpryyemnytstvo yak element stratehichnoho upravlinnya rozvytkom rehionu [Analysis of the use of project management tools by Ukrainian companies]. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Seriya «Ekonomichni nauky» – Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Series «Economic Sciences», 1, 15-22. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-314-1-2 [in Ukrainian].
 9.  Oleksyuk, H. V., Kuybida, V. S., Lysyak, N. M., & Popadynets, N. M. (2021). Orhanizatsiya planuvannya rozvytku terytoriy u konteksti detsentralizatsiyi derzhavnoho upravlinnya: poyednannya intehrovanykh, prostorovykh ta ekonomichnykh pidkhodiv [Organization of territorial development planning in the context of decentralization of state administration: a combination of integrated, spatial and economic approaches]. Ekonomika Ukrayiny – Economy of Ukraine, 11, 23-38. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.11.023 [in Ukrainian].
 10.  Oleksyuk, H. V., Popadynets, N. M., & Samotiy, N. S. (2021). Upravlinnya terytorial’nymy hromadamy na zasadakh terytorial’noho marketynhu: teoretyko-metodolohichni aspekty [Management of territorial communities on the basis of territorial marketing: theoretical and methodological aspects]. Rehional’na ekonomika – Regional economy, 3(101), 15-27. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-3-2 [in Ukrainian].
 11. Oleksyuk, H. V., Khromyak, Y. Ya., & Popadynets, N. M. (2022). Marketynhova stratehiya yak instrument realizatsiyi stratehichnoho planu rozvytku terytorial’nykh hromad [Marketing strategy as a tool for the implementation of the strategic plan for the development of territorial communities]. Ekonomika Ukrayiny – Economy of Ukraine, 7, 67-88. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.07.067 [in Ukrainian].
 12. Popadynets, N. M., & Kotsko, T. A. (2021). Innovatsiynyy rozvytok naftotransportnykh pidpryyemstv: stratehichne upravlinnya [Innovative development of oil transport companies: strategic management. Ukrainian]. Ukrayins'kyy zhurnal prykladnoyi ekonomiky ta tekhniky – Journal of Applied Economics and Technology, 6(3). 19-24. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-3-2 [in Ukrainian].
 13. Peryt, I. (2019). Ekonomichna sutnist’ domohospodarstv yak uchasnykiv pidpryyemnyts’koyi diyal’nosti [The economic essence of households as participants in entrepreneurial activity]. In Ekonomichnyy dyskurs [Economic discourse]: Vol. 3 (pp. 72-77). DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-3-7 [in Ukrainian].


Web Master P. Popadiuk