Scientific and practical journal
УКР   ENG
Regional Economy
   Tsvilyy Serhiy MykolayovychTsvilyy Serhiy MykolayovychCitationsMokiy, A. I., Tsvilyy, S. M., & Enverov, R. R. (2012). Mekhanіzm pіdvishchennya іnnovatsіynoyi aktyvnostі pіdpryyemstv maloho ta seredn’oho bіznesu rehіonu [The mechanism of increasing the innovation activity of small and medium-sized businesses in the region]. In Naukovi pratsi Natsional’noho universytetu kharchovykh tekhnolohiy [Proceedings of the National University of Food Technologies]: Vol. 4(61) (pp. 16-27). [in Ukrainian]. {re2019.02.067.002}


Веб-майстер П. Попадюк