Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   2008 рік №2 (48)

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗмістРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.543[338.24:351.746.1]
Пашко П. В. Митна складова в системі економічної безпеки держави / П. В. Пашко // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 7-12.

Літер.: 18


Представлено результати досліджень щодо ролі та місця митної безпеки у системі національної безпеки держави. Визначено зміст поняття «митна безпека». 
національна безпека, економічна безпека, митна безпека Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.53[330.111.4+332.1](477)
Шульц С. Л. Ціновий чинник інтегрованості економічного простору України / С. Л. Шульц // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 12-24.

Літер.: 10


Обґрунтовуються методологічні підходи до розуміння єдності економічного простору країни. Акцентується увага на проблемах просторової інтеграції ринків і розглядаються умови, методичні підходи і прийоми оцінки інтегрованості регіональних ринків товарів. Проаналізовано ступінь інтегрованості регіональних ринків з національним та визначені фактори, що впливають на ці процеси. 
єдність економічного простору, просторова інтегрованість ринку, розходження регіональних цін 


Реформування економіки: регіональні аспектиРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 334.716.658.153:65.011.44
Іщук С. О. Моделі інтегрального оцінювання результатів фінансово-господарської діяльності промислових підприємств регіону / С. О. Іщук // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 25-34.

Літер.: 5


Обґрунтовані теоретико-методичні рекомендації щодо визначення моделей фінансування поточних активів і показників результату фінансово-господарської діяльності промислових підприємств. Проведені апробаційні розрахунки на підставі даних балансової звітності підприємств машинобудівної, металообробної та харчової промисловості Волинської області. 
промислові підприємства, поточні активи, власні оборотні засоби, результати фінансово-господарської діяльності Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.45:332.1:339.5:339.564
Шевчук В. О. Вплив динаміки промислового виробництва регіону та географії зовнішньої торгівлі на технологічний експорт / В. О. Шевчук, Н. І. Черкас // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 34-43.

Літер.: 4


Проаналізовано процес географічної диверсифікації зовнішньої торгівлі України в контексті стимулювання технологічного експорту. Проведено оцінку динаміки промислового виробництва областей України та досліджено його вплив на структуру експорту. Обґрунтовано доцільність переорієнтації зовнішньої торгівлі України на ринки Східної Європи. 
географічна диверсифікація експорту, промислове виробництво регіону, технологічний експорт, метод найменших квадратів з фіксованими ефектами Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.512
Партин Г. О. Оцінка концепцій управління витратами суб'єктів господарювання / Г. О. Партин // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 44-50.

Літер.: 16


Розкрито сутність основних концептуальних підходів до формування системи управління витратами суб’єктів господарювання, зокрема концепцій витратоутворюючих чинників та оптимізації витрат, функціонального менеджменту, альтернативних витрат, максимізації доданої економічної цінності, ланцюжка формування цінності, стратегічного позиціювання та життєвого циклу продукції (проекту, підприємства), а також особливості їх застосування для стратегічного і поточного управління витратами підприємств. 
управління витратами, теорія виробництва і витрат, функція витрат, система управління витратами, концептуальні засади і методи управління витратами Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 658.15:658.51
Передерій Л. В. Конфігурація, аналіз і організація товарно-грошових потоків у виробництві / Л. В. Передерій // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 51-58.

Літер.: 9


Розглянуто особливості конфігурації товарно-грошових потоків, проаналізовано основні властивості товарного обігу в умовах ринкової невизначеності, описано особливості аналізу і організації одно-, дво- і багаторівневих потоків у виробництві. 
товарно-грошові потоки, товарний обіг, виробництво 


Регіональна політикаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:336:330.3
Герасимчук З. В. Регіональна політика фінансового забезпечення сталого розвитку / З. В. Герасимчук, І. М. Вахович // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 59-72.

Літер.: 6


Надано теоретико-методологічне обґрунтування сутності та значення регіональної політики фінансового забезпечення сталого розвитку. Визначено типи такої політики та сформовано механізми її реалізації. 
типи політики, регіональна політика, сталий розвиток, фінансове забезпечення Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1(477)
Сторонянська І. З. Процеси конвергенції / дивергенції соціально-економічного розвитку регіонів України: підходи до оцінки / І. З. Сторонянська // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 73-84.

Літер.: 14


Представлена розроблена методика оцінки впливу інтеграційних процесів на конвергенцію соціально-економічного розвитку регіонів України, яка включає аналіз s-конвергенції та b-конвергенції та дозволяє оцінити просторову кластеризацію темпів розвитку регіонів. Методику апробовано на прикладі українських регіонів, зокрема проаналізовано процеси конвергенції/дивергенції у розвитку українських регіонів у розрізі s- і b-конвергенції. На основі оцінки параметрів моделі мінімально умовної конвергенції автором перевірено гіпотезу про наявність просторової кластеризації середніх темпів розвитку регіонів. На основі використання методу факторного аналізу окреслено найвагоміші чинників динаміки регіонального соціально-економічного розвитку (які зумовлюють траєкторію і динаміку регіонального розвитку та, відповідно, визначають конвергентний чи дивергентний тип розвитку регіонів), що дозволило визначити основні шляхи подолання його асиметричності. 
процеси конвергенції/дивергенції, соціально-економічний розвитoк регіонів, темпи регіонального розвитку 


Соціальна політикаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.45:61]:311+314
Левицька О. О. Формування інтегрального індексу здоров'я населення / О. О. Левицька // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 85-97.

Літер.: 10


Стратегічним пріоритетом у державній та регіональній політиці на шляху подолання демографічної кризи в Україні має стати поліпшення стану здоров’я населення та залучення для цього всіх необхідних засобів. Запропонована методика побудови інтегрального показника здоров’я населення, яка дає можливість здійснювати обґрунтовані порівняння рівня здоров'я не лише в часовому, а й просторовому векторах. Методика слугуватиме основою для визначення ключових проблем громадського здоров’я та напрямів поліпшення його стану як у регіоні, так і в країні загалом. 
громадське здоров'я, рівень здоров'я, інтегральний індекс здоров'я Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.101.262:332.1
Ахромкін Є. М. Аналіз проблем розвитку і використання людських ресурсів у Луганській області / Є. М. Ахромкін // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 97-104.

Літер.: 4


Здійснено ґрунтовний аналіз показників розвитку і використання людських ресурсів у Луганській області і запропоновані методичні підходи щодо аналізу і прогнозування розвитку потенціалу населення регіону з використанням інформаційних можливостей державної статистичної звітності. Підсумкові результати і прогнози: скорочення постійного населення області, особливо в сільській місцевості і провідних областях, найманих працівників підприємств, установ і організацій, що працюють в «тіньовому» секторі і тому подібне, наочно показують недосконалість здійснюваної соціально-економічної політики в Україні і її складових (соціальної, демографічної, економічної, податкової, кредитно-фінансової, інвестиційної, підприємницької та ін.) на регіональному рівні. Здійснено ґрунтовний аналіз показників розвитку і використання людських ресурсів в Луганській області та запропоновано методичні підходи щодо аналізу і прогнозування розвитку потенціалу населення регіону з використанням інформаційних можливостей державної статистичної звітності. 
людські ресурси, потенціал населення регіону, аналіз, прогнозування 


Аграрна політикаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.43:339]:316.334.2+330.15
Павлов В. І. Інституціональні детермінанти раціонального аграрного природокористування в регіоні / В. І. Павлов, В. М. Заремба, Ю. Г. Фесіна // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 105-113.

Літер.: 4


Досліджено сучасний стан функціонування аграрної економіки регіону. Визначено переваги і недоліки окремих сфер АПК в умовах членства країни в СОТ. Розглянуто роль інституціонального чинника в розвитку аграрної економіки. Приділено увагу необхідності раціоналізації аграрного природокористування регіону в умовах СОТ. Запропоновано створення об’єднань природокористувачів-аграрників для вирішення еколого-економічних проблем функціонування регіональної сфери аграрної економіки. 
конкурентоспроможність, СОТ, аграрна економіка, інститути, інституціональне середовище, раціональне природокористування, об’єднання природокористувачів-аграрників 


Зарубіжний досвідРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 334.012.64 (410)
Масна О. І. Особливості розвитку малого підприємництва в економіці Великобританії / О. І. Масна, Є. І. Парфенюк // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 114-120.

Літер.: 19


Розглянуто процеси становлення та розвитку малого підприємництва в економіці Великобританії. Розкрито основні проблеми та перспективи малого бізнесу в різних галузях англійської економіки. 
мале підприємництво, малий бізнес, малі й середні підприємства, фінансове забезпечення, кредитування Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.942:330.322:352/354
Шара К. Фонди Євросоюзу в інвестиційній політиці територіального самоврядування / К. Шара // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 120-129.

Літер.: 22


Описано механізми прийняття рішення щодо розвитку територіальних самоврядних одиниць Польщі – ґміни, повіти і воєводства – та його фінансування з різних вітчизняних і міжнародних джерел, зокрема фондів Євросоюзу. 
територіальне самоврядування, фонди Євросоюзу, інвестиції Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.48:330.3:332.1
Dinu V. The Durable Touristic Development Based on Regional Studies [Регіональні аспекти розвитку сталого туризму] / V. Dinu, C. V. Hapenciuc // Rehional'na ekonomika - Regional Economy. – 2008. – №2(48). – P. 130-143.

Літер.: 12


Досліджено регіональні аспекти розвитку сталого туризму в контексті основних положень програмних документів ООН та інших міжнародних організацій стосовно сталого розвитку. Сформульовано комплекс проблем, вирішення яких є необхідною умовою при розробці загальних планів дій розвитку сталого туризму у природних зонах, що охороняються. Розглянуто основні види туризму в контексті принципів сталого розвитку, досліджено їх взаємозв’язок та виділено сталий туризм в якості найбільш важливого. Акцентовано увагу на важливості збереження довкілля, як життєво важливого та необхідного фактора розвитку туризму, як на національному, так і на місцевому рівнях. Наведена методика проведення соціостатистичних досліджень розвитку сталого туризму у конкретному регіоні, а саме Сучава, за допомогою тестування особистих поглядів на проблему методом анкетного опитування. Обґрунтовано критерії вибору території в якості об’єкта сталого туризму. На основі результатів проведеного порівняльного аналізу туристичної діяльності в Сучаві у 2006, 2005, 2004 роках сформульовані рекомендації та пропозиції для реалізації сталого туризму в природних зонах, що охороняються. 
сталий туризм, анкетне опитування, природні зони 


Фінанси і банківська справаРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322:336.77:330.341.1(477)
Пшик Б. І. Шляхи розвитку фінансово-кредитного забезпечення інноваційних процесів в Україні / Б. І. Пшик, В. Т. Сухаревич // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 144-151.

Літер.: 2


Розглядаються джерела та проблеми фінансово-кредитного забезпечення інноваційної діяльності в Україні. Розроблено систему заходів щодо стимулювання діяльності фінансово-кредитних установ, спрямованої на розвиток інноваційних процесів. Запропоновано структуру механізму фінансово-кредитного забезпечення інноваційної діяльності. 
інноваційний процес, інновація, фінансово-кредитне забезпечення Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.23:336.74(477)
Данилишин О. А. Сучасні інструменти грошово-кредитної політики як важливий чинник забезпечення економічного зростання в Україні / О. А. Данилишин // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 151-159.

Літер.: 9


Розглянуто інструменти реалізації грошово–кредитної політики в Україні та досліджено дієвість кожного з них. На основі проведеного аналізу доведена необхідність надання більш вагомого статусу ринковим механізмам монетарного впливу, зокрема операціям на відкритому ринку. 
грошово–кредитна політика, інструменти монетарної політики, центральний банк, операції на відкритому ринку Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.763.34:332.8(477)
Рисін В. В. Регіональні особливості довгострокового банківського кредитування (на прикладі Львівської області) / В. В. Рисін, М. В. Рисін // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 159-167.

Літер.: 5


Охарактеризовано структуру банківського сектора Львівської області, здійснено оцінку обсягів і динаміки довгострокових кредитів, наданих банками, та процентних ставок за ними у 2000-2007 рр., визначено основні тенденції розвитку довгострокового банківського кредитування у регіоні. 
банки, регіон, довгострокові кредити, процентні ставки Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.763.34:332.8(477)
Шевчук Т. В. Банки як фінансові посередники на ринку будівництва житла в Україні / Т. В. Шевчук // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 168-175.

Літер.: 12


Досліджено питання фінансування житлового будівництва в державі на сучасному етапі. Запропоновано модель залучення грошових коштів населення у будівництво житла через фонди фінансування будівництва, які створюються фінансовими посередниками – банками. 
джерела фінансування, фінансування будівництва, фонд фінансування будівництва, банки-управителі Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71:332.145
Дребот Н. П. Цільова спрямованість та моделювання стратегічного планування розвитку банківської установи / Н. П. Дребот // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 176-182.

Літер.: 4


Охарактеризовано доцільність стратегічного планування в банку. Проаналізовано цільову спрямованість банківського планування. Обґрунтовано методику моделювання стратегічного планування розвитку банку, що базується на врахуванні ринкових переваг, орієнтації на підтримку конкурентоспроможності, спрямованості на створення позитивного іміджу. 
банківська установа, стратегічне планування, банківський менеджмент Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 368(477)
Козоріз Г. Г. Проблеми розвитку страхового ринку в Україні / Г. Г. Козоріз // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 182-191.

Літер.: 10


Проаналізовано причини і проблеми, які гальмують розвиток страхового ринку України, і запропонована їх систематизація. Вказані шляхи розв’язання проблемних питань розвитку страхового ринку України. 
страховий ринок, страхові компанії, шахрайства у страхуванні, рівень страхових виплат Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [336.763.34:339.747](73):336(477)
Романчукевич В. В. Іпотечна криза в США та її можливий вплив на фінансову систему України / В. В. Романчукевич // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 192-197.

Літер.: 7


Проаналізовано проблеми валютно-фінансових дисбалансів, що впливають на стан банківської системи України, визначено ряд заходів Національного банку України з метою посилення фінансової стабільності та зменшення залежності банківської системи від зовнішніх запозичень, а також зазначено можливі наслідки впливу негативних тенденцій на фінансову систему України у разі поглиблення світової фінансової кризи. 
зовнішні запозичення, золоте правило, інфляція, іпотечна криза, Національний банк України, ризик валютного кредитування 


Наукові повідомленняРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 004.942:519.876.5
Євдокименко В. К. Застосування нечіткої логіки для вдосконалення визначення потоків рекреантів за допомогою "модифікованої гравітаційної" моделі / В. К. Євдокименко, Я. І. Виклюк, С. О. Ляхов // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 198-213.

Літер.: 15


Запропоновано метод розрахунку показників атрактивності території на базі нечіткої логіки. Вдосконалено «модифіковану гравітаційну» модель, що використовується для прогнозування кількості потенційних рекреантів з допомогою даного методу. Здійснено розрахунки з використанням нової моделі і наведений порівняльний аналіз отриманих результатів. 
атрактивність, нечітка логіка, гравітаційна модель, рекреаційні потоки Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.45:004
Іванова В. В. Особливості формування та функціонування інформаційних ринків / В. В. Іванова // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 213-219.

Літер.: 8


Розглядаються особливості окремих секторів та об’єктів інформаційного ринку, визначається їх роль у формуванні ринкових відносин та інформаційному забезпеченні інноваційного вектора сучасного етапу розвитку економіки, на якому головну роль відіграє людський капітал. Розглядаються витратний аспект інформаційної продукції в електронному вигляді та особливості її просування до споживача. Відзначається пріоритетний вплив якісних характеристик об’єктів інформаційного ринку на попит. Розглядається взаємозалежність розвитку окремих секторів ринку. 
інформаційний ринок, попит, інформація, ефективність, інформаційні ресурси Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.92:[338.45:37]
Комарницький І. Ф. Вплив глобалізації та євроінтеграції на функціонування ринку освітніх послуг / І. Ф. Комарницький, А. А. Антохов // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 220-228.

Літер.: 15


Розкрито особливості впливу економічного, політичного, технологічного, культурного контекстів глобалізації на функціонування міжнародного та українського ринків освітніх послуг; охарактеризовано зміни, які вносить у функціонування європейського та українського ринків освітніх послуг Болонський процес. 
міжнародний ринок освітніх послуг, український ринок освітніх послуг, глобалізація, Болонський процес Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330:681.51:616.6
Одрехівський М. В. Інноваційна система регіональної агломерації "Дрогобиччина" / М. В. Одрехівський, О. О. Одрехівська // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 228-239.

Літер.: 19


Запропоновані методологічні підходи до моделювання інноваційної системи Регіональної агломерації «Дрогобиччина», побудованої на основі структури інноваційного процесу та кластерних, територіально-ієрархічних моделей, як різновидностей мережних моделей, складовими яких можуть бути різного роду інноваційні структури. 
агломерація, інновація, кластер, модель, регіон, система, структура Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.27
Школа І. М. Прогнозування соціально-економічних процесів за методологією фрактального росту кристалів у нечіткому потенціальному полі / І. М. Школа, Я. І. Виклюк // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 240-250.

Літер.: 17


Запропонована методологія аплікації методів фрактального росту кристалів у нечіткому потенціальному полі атрактивності для прогнозування соціально-економічних процесів. Розглянута методика побудови нечіткого потенціального поля привабливості. Запропонована методика модифікації та інтеграції класичних методів фрактального росту: дифузно обмеженої агрегації та «випадкового дощу» з теорією молекулярної динаміки. Запропонована методологія була апробована при прогнозуванні геометричної структури населених пунктів. Отримані структури добре корелюють з експериментальними даними, отриманими за допомогою сучасних ГІС-технологій. 
соціальні процеси, потенціальне поле, центр кластеризації Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.24:334.7
Мельник М. І. Класифікація бізнес-середовища: системний підхід / М. І. Мельник // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 251-260.

Літер.: 9


Розширено трактування сутності поняття "бізнес-середовище", виокремлено його характерні особливості; на основі запропонованої системи критеріїв оцінки розроблено класифікацію видів бізнес-середовища з метою комплексного врахування об’єктивного різноманіття його властивостей під час обґрунтування державної політики його формування. 
бізнес-середовище, системний підхід, комплексне врахування Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 334.716:330.341.1:332.1
Маслак О. О. Основні проблеми інноваційної діяльності промислових підприємств регіону / О. О. Маслак, В. Й. Жежуха, О. В. Григоренко // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 261-269.

Літер.: 11


Виділено основні проблеми, які постають перед вітчизняними машинобудівними підприємствами регіону в процесі впровадження інноваційної діяльності. Уточнено класифікацію інноваційної діяльності на підприємствах машинобудування. Виділено особливості інноваційних проектів підприємств регіону. 
інноваційна діяльність, інноваційні проекти, машинобудівні підприємства 


ІнформаціяРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Гоблик А. В. Українсько-німецька співпраця у сфері просторового планування / А. В. Гоблик // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 270-272.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Козанкевич Л. О. Нове - інколи просто забуте старе… / Л. О. Козанкевич // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 273-276.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Дейнека О. І. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних територій / О. І. Дейнека, В. В. Демченко // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 276-279.


РецензіїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Амоша О. І. Новітній поступ регіональної науки / О. І. Амоша // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 280-283.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Куценко В. І. Соціальна географія як навчальна дисципліна ХХІ століття / В. І. Куценко // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 283-285.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Реверчук С. К. Глобалізація регіоналізується / С. К. Реверчук // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 286-287.Файл Adobe ReaderАвтори номера


Веб-майстер П. Попадюк