Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2013.01.026

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 368.02:316.422(477)
Козоріз Г. Г. Пріоритетні напрями модернізації страхового ринку України в умовах глобальних викликів / Г. Г. Козоріз // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 26-34.
Літер.: 18

Автори

Анотація

Досліджено особливості функціонування українського страхового ринку у світовому економічному просторі, визначено останні нові тенденції розвитку страхової сфери у світі, запропоновано ключові напрями адаптації та удосконалення страхового ринку України в умовах глобального економічного середовища.

Ключові слова:

страховий ринок, страхові премії, страхові виплати, глобалізація, інтеграція, глобальні виклики, модернізація

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Козоріз Г. Г. Проблеми реалізації соціальних функцій страхування в Україні / Г. Г. Козоріз // Регіональна економіка. – 2011. – №2(60). – С. 137-142. 

Визначені проблеми розвитку вітчизняного страхового ринку, обґрунтована необхідність посилення соціальних функцій страхування, спрямоваиих на задоволення потреб населення і юридичних осіб у страховому захисті. Основна увага приділена визначенню сутності соціальних функцій страхування та їх впливу на розвиток національної економіки, суспільний розвиток загалом. В окремий блок виділені питання, пов’язані із забезпеченням страхового захисту окремих громадян, груп населення в результаті реалізації соціальних функцій страхування в Україні. 
страховий захист, соціальні функції страхування, проблеми розвитку, населення, юридичні особи Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:339.3:330.342.1
Корсак В. І. Вплив глобалізаційних процесів на становлення регіональних роздрібних мереж / В. І. Корсак // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 191-196.

Літер.: 8


Сформульовано поняття «торгового імперативу» як однієї з причин виникнення нових форматів. Теоретично обґрунтовано потребу в підтримці з боку держави регіональних роздрібних мереж. Запропоновано основні принципи комплексної програми з підтримки регіонального рітейлу. 
торговий імператив, формат, регіональна економіка, глобалізація, програма Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.14:336.131(477)
Радіонов Ю. Д. Стан розвитку та деякі напрямки модернізації регіонів України / Ю. Д. Радіонов // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 38-47.

Літер.: 12


Здійснено аналіз проблем соціально-економічного розвитку регіонів. Досліджено причини, що впливають на динаміку економічних та соціальних показників. Запропоновано деякі напрями подальшого удосконалення структури регіональної економіки відповідно до сучасних викликів. 
валовий регіональний продукт, людські ресурси, бюджетні кошти, неефективне використання, нецільове використання, міжбюджетні відносини, трансферти, модернізація Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Одрехівський М. В. Методологічні принципи організації та інтеграції рекреаційних інноваційних підприємств до ринкової економіки / М. В. Одрехівський // Регіональна економіка. – 2011. – №2(60). – С. 69-77. 

Розглядаються принципи організації рекреаційних інноваційних підприємств та їхньої інтеграції до економіки суспільства, що випливають з сучасних наукових досягнень у галузі кібернетики, синергетики, гомеостатики та синтелектики, з сучасного стану розвитку санаторно-курортної мережі України та суспільства загалом. Проаналізовано місце і роль рекреаційних інноваційних підприємств в ринковій системі оздоровлювальних послуг України, досліджено взаємозв’язки національної рекреаційної інноваційної системи з суб’єктами ринкової економіки, наведена організація системи відносин рекреаційних інноваційних підприємств та національної системи охорони здоров’я. 
рекреація, інновація, підприємство, система, інтеграція. Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 368(477)
Козоріз Г. Г. Проблеми розвитку страхового ринку в Україні / Г. Г. Козоріз // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 182-191.

Літер.: 10


Проаналізовано причини і проблеми, які гальмують розвиток страхового ринку України, і запропонована їх систематизація. Вказані шляхи розв’язання проблемних питань розвитку страхового ринку України. 
страховий ринок, страхові компанії, шахрайства у страхуванні, рівень страхових виплат Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.144:352(477)
Жебчук Р. Л. Програмно-цільовий метод бюджетного планування як інструмент реформування місцевих бюджетів в Україні / Р. Л. Жебчук // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 90-97.

Літер.: 13


Визначено низку проблем, що потребують детального розгляду та вирішення у сфері місцевих бюджетів України, а також обґрунтовано необхідність подальшого реформування системи місцевих бюджетів нашої держави. Проаналізовано програмно-цільовий метод (ПЦМ) бюджетного планування як інструмент процесу реформування місцевих бюджетів. Визначено основні переваги застосування даного методу бюджетного планування. Дана оцінка ефективності впровадження ПЦМ в практику планування місцевих бюджетів в Україні. Окреслено сукупність дій, які передбачає імплементація програмно-цільового методу бюджетного планування на місцевому рівні. 
місцеві бюджети, програмно-цільовий метод, бюджетне планування, бюджетна реформа, експеримент 


Веб-майстер П. Попадюк