Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2013.01.043

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.3:332.025.12
Вознюк М. А. Організаційно-інституційні умови інвестиційно-інноваційної діяльності в регіоні / М. А. Вознюк // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 43-50.
Літер.: 14

Автори

Анотація

У нинішніх умовах забезпечення темпів та сталості економічного зростання залежить від масштабів і якісного рівня інвестиційно-інноваційної діяльності, структурно-технологічних змін на основі інновацій. Тому серед питань, які розглядаються сучасною економічною наукою, проблема управління інноваційним та інвестиційним процесами належить до першочергових. На різних рівнях економічного управління й регулювання розробляється і реалізується інвестиційна політика, яка є складовою частиною державної наукової політики. Приділена увага головній ознаці регіонального розвитку, якою повинна бути спрямованість на активізацію інвестиційно-інноваційних процесів. Тому особливої уваги заслуговує дослідження сутності інвестування інновацій в регіональну економіку.

Ключові слова:

інвестиції, інновації, економічні процеси, регіональний розвиток, державне регулювання

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336:[338.45:620.9]:332.1
Вознюк М. А. Фінансування енергозберігаючих технологій компанії НЕФКО, регіональний досвід та завдання / М. А. Вознюк, В. А. П'ятак // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 109-114.

Літер.: 11


Розглянуто питання необхідності енергозберігаючих технологій, можливості реалізації проектів у сфері енергозбереження, механізми їх фінансування. Представлено приклади реалізованих проектів з енергозбереження компанії НЕФКО. Запропоновано програму заходів та завдань для реалізації досвіду компанії НЕФКО в Україні. 
енергозбереження, чисте виробництво, програмні заходи, енергоефективність, фінансова організація Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322.5:330.142.211
Іщук С. О. Інвестиції в основний капітал та їх вплив на соціально-економічний розвиток регіону / С. О. Іщук // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 35-42.

Літер.: 4


Досліджено структуру інвестицій в основний капітал Львівської області за джерелами надходження і напрямками вкладень. Проведено оцінку впливу капіталовкладень на зміну соціально-економічних параметрів розвитку регіону. Визначено ключові проблеми реалізації інвестиційного процесу в регіоні. 
інвестиції, основний капітал, ефективність, види економічної діяльності Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.12
Мартьянов М. П. Структурні деформації як фактор стримування економічного розвитку Вінницького регіону / М. П. Мартьянов // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 39-44.

Літер.: 7


Розглянуто характер і динаміку структурних перетворень в економіці Вінницької області. Показано, що структурні деформації є одним з головних факторів гальмування економічного розвитку області. Подолання структурних диспропорцій потребує спрямування інвестиційних потоків у галузі економіки вищих технологічних укладів, формування сприятливого інституціонального середовища. 
структура економіки, економічний розвиток, інновації, інституціональне середовище Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.101.262:332.1(477)
Гальків Л. І. Інтегральні оцінки втрат людського капіталу регіонів України / Л. І. Гальків // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 184-193.

Літер.: 8


Охарактеризовано зміст втрат людського капіталу та розраховано інтегральні показники цих втрат у регіонах України за 2008-2009 рр. Оцінено регіональну варіацію, структуру та структурні зрушення інтегрального показника втрат людського капіталу. Розраховано стандартизовані коефіцієнти та здійснено інтегральну оцінку за системою показників, які обернено корелюють із втратами людського капіталу. Досліджено структуру регіонів за цим інтегральним показником. Оцінено кореляцію рангів регіонів за втратами людського капіталу та недостимулюванням його розвитку. 
людський капітал, втрати людського капіталу, інтегральні показники, варіація, регіональний розвиток, регіональна структура, ранжування регіонів Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Марцин В. С. Складові впливу правових аспектів на інвестиційну діяльність України в сучасних умовах господарювання / В. С. Марцин // Регіональна економіка. – 2011. – №2(60). – С. 78-88. 

Звернено увагу на створення ефективно функціонуючої системи нормативно-правового забезпечення інвестиційної діяльності. Розглянуто складові інвестиційної політики, правильне її втілення для формування привабливого інвестиційного клімату як всередині держави, так і на міжнародному рівні. Зроблено акцент на необхідність перегляду низки нормативно-правових актів в Україні з метою покращення інвестиційного клімату. Запропоновано важелі ефективнішого використання державного регулювання нормативного забезпечення і в першу чергу податкового, з використанням дієвих методів з удосконалення інвестиційної діяльності. 
інвестиційна діяльність, ефективність інвестування, правове регулювання, інвестиційна політика, інвестиційний клімат, державне регулювання, інвестиційні програми, податкове регулювання Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.122:330.3 (477)
Василенко Д. В. Деякі прийоми діагностики функціонування регіональної економічної системи / Д. В. Василенко // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 31-38.

Літер.: 8


Розглянуто стадії розвитку регіональної економічної системи на прикладі підсистеми продуктивних сил. На базі цих стадій запропонована матриця діагностики функціонування підсистеми продуктивних сил. За результатами аналізу її основних елементів виявлено залежності, при яких виконуються ті чи інші умови функціонування підсистеми продуктивних сил. 
регіональна економічна система, діагностика, матриця, функціонування, підсистема продуктивних сил 


Веб-майстер П. Попадюк