Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2013.04.007

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.439.1:338.436:[339.923:061.1](477)
Борщевський В. В. Перспективи розвитку продовольчого сектору України в контексті створення зони вільної торгівлі з ЄС / В. В. Борщевський, І. М. Куліш // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 7-15.
Літер.: 20

Автори

Анотація

Проаналізовані висунуті вітчизняними та закордонними вченими аргументи щодо потенційних переваг та ризиків для вітчизняного продовольчого сектору в зв’язку з перспективою підписання Україною Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з ЄС. Досліджено вплив активізації європейської інтеграції України на формування взаємовідносин з Російською Федерацією та іншими країнами Митного союзу в агропродовольчій сфері.

Ключові слова:

сільськогосподарське виробництво, зона вільної торгівлі, Європейський Союз, Угода про асоціацію, Російська Федерація

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.053:332.33:604.6(477+81+82)
Куліш І. М. Напрями підвищення конкурентоспроможності сільських територій України в контексті використання досвіду Бразилії та Аргентини / І. М. Куліш // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 169-177.

Літер.: 20


Розглянуто особливості розвитку агропромислових комплексів Бразилії та Аргентини з врахуванням прогнозованої вченими загрози «латиноамериканського» шляху розвитку України. Здійснено порівняння структури ВВП та розподілу робочої сили у зазначених державах. Досліджено еволюцію реформування сільськогосподарської галузі у Бразилії та Аргентині і діяльність національних урядів цих країн у кризові періоди. Окреслені основні загрози для сільських територій та для України загалом, у випадку відсутності державного контролю за розвитком сільських територій та використанням земельних ресурсів. 
сільські території; генномодифіковані організми, земельні ресурси, економічний розвиток, Бразилія, Аргентина, Україна Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.162:331.522.4:[332.122:338.43]:[339.9:061.1]
Борщевський В. В. Аксіологічні засади формування людського потенціалу сільських територій: євроінтеграційний контекст / В. В. Борщевський, Ю. Р. Злидник // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 94-104.

Літер.: 21


Досліджуються основні напрями формування людського потенціалу сільських територій в контексті європейської інтеграції України. Розглянуто вплив протестантської етики на формування європейського ціннісного світогляду мешканців сільських територій. Проаналізовано взаємозв’язок колгоспно-радгоспного типу господарювання за часів Радянського Союзу та ментальності жителів сільських територій України. Доведено необхідність врахування аксіологічних засад у формуванні людського потенціалу сільських територій. Акцентовано увагу на пріоритетності європейських ціннісних орієнтирів для нарощування людського потенціалу сільських територій України. 
аксіологічні засади, людський потенціал, сільські території, євроінтеграція Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Годя І. М. Проблеми розвитку міжнародної транспортної інфраструктури Закарпатської області / І. М. Годя // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 67-73. 

Науково обґрунтовано вирішення однієї із сучасних науково-практичних проблем – формування та розвиток регіональних транспортно-логістичних систем. Визначено, що розвиток системи регіональних ринків може бути ефективним тільки за умови їх раціональної територіальної організації відповідно до конкретних соціально-економічних умов регіону. Основними напрямами розвитку прикордонної транспортної інфраструктури, логістики прикордонного регіону визначено: практичну реалізацію можливостей вигідного транспортно-географічного розташування регіону, активізацію роботи в контексті розвитку міжнародного транспортного коридору, інтеграцію у транспортні коридори країн Європи. 
регіон, інфраструктура, логістика, логістична система, Закарпаття, Україна, Європейський Союз Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.43[(477):339.923]
Залога З. М. Україна - СОТ в умовах лібералізації світової торгівлі сільськогосподарською продукцією / З. М. Залога // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 236-241.

Літер.: 2


Розглядаються особливості аграрної політики підтримки сільського господарства, продовольчої безпеки, підвищення конкурентоспроможності аграрної сфери після вступу України в СОТ. 
лібералізація торгівлі сільськогосподарською продукцією, сільськогосподарське виробництво, продовольча безпека, конкурентоспроможність, конкурентні переваги Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1 :[338.45]:519.237.7
Шендер А. Р. Оцінювання регіональних ринків освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах активного впливу зовнішнього середовища / А. Р. Шендер // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 199-210.

Літер.: 7


Подано визначення регіонального ринку освітніх послуг та наведено його основні функції. Проведено комплексну оцінку регіональних ринків освітніх послуг у сфері вищої освіти, що дозволило: визначити якість надання освітніх послуг в регіонах, виділити регіони з високим потенціалом розвитку освіти, які можуть успішно конкурувати з іноземними вищими навчальними закладами за залучення студентів з інших країн, з’ясувати, наскільки вища освіта в регіоні впливає на економічне зростання, охарактеризувати ефективність використання освітнього ресурсу в різних регіонах України. На основі отриманих результатів визначено проблемні питання, що потребують вирішення, сформовано рекомендації для здійснення заходів регіональної політики розвитку ринку освітніх послуг відповідно до потреб регіонів. 
регіональні ринки, освітні послуги, вища освіта Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.5:339.923:061.1(477)
Гоблик В. В. Специфіка прикордонної торгівлі в транскордонному просторі України з ЄС / В. В. Гоблик, І. Р. Тимечко // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 195-200.

Літер.: 7


Визначено прикордонну торгівлю та місце її локалізації. Класифіковано суб’єкти за активністю зайнятості нею. Досліджено специфіку прикордонної торгівлі в транскордонному просторі України з ЄС, зокрема в українсько-польському, українсько-словацькому, словацько-польському регіонах. Проаналізовано вплив підписання та ратифікації Угод про малий прикордонний рух України з суміжними державами – членами ЄС на розвиток прикордонної торгівлі. Виявлено інтерес суміжних держав – членів ЄС щодо організації прикордонної торгівлі в транскордонному просторі з Україною. 
прикордонна торгівля, суб’єкти прикордонної торгівлі, транскордонний потік, прикордонна територія, малий прикордонний рух 


Веб-майстер П. Попадюк