Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2013.04.033

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1: 347.257
Василенко В. М. До питання про критерії визначення впливу економічної ренти на рівень розвитку регіонів / В. М. Василенко // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 33-42.
Літер.: 10

Автори

Анотація

На основі емпіричних даних, що характеризують міжрегіональні відмінності в економічному розвитку, показано спосіб доведення наукової гіпотези про те, що основу цим відмінностям формують рентоутворюючі чинники. Для визначення впливу ренти на рівень економічного розвитку регіонів обґрунтована необхідність використання відповідних критеріїв. Як такі критерії запропоновано використовувати вартісні показники (що дозволяють через перевищення деякого середнього або нормованого рівня отримувати підтвердження про її наявність) і часові показники (що дозволяють через виявлення резервів у використанні робочої сили і / або відпрацьованого фонду робочого часу отримувати підтвердження про наявність рентної складової).

Ключові слова:

міжрегіональні відмінності, рівень економічного розвитку, рентоутворюючі чинники, критерії впливу

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [332.122^338.43]:332.1(477)
Павлов О. І. Регіональні особливості розвитку сільських територій України / О. І. Павлов // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 16-23.

Літер.: 14


На основі розгляду сучасних наукових публікацій визначено недосконалість емпіричних спостережень, яка проявляється у спотвореному уявленні про регіональні особливості розвитку сільських територій України. Подано авторське визначення поняття сільських територій, здійснено їх типологізацію за різними класифікаційними ознаками, охарактеризовано рівні та різновиди цих соціально-просторових утворень. Визначено методи виявлення регіональних особливостей розвитку сільських територій у контексті їх типів, рівнів та різновидів, яка базується на системному підході, методах аналізу, синтезу, індукції, дедукції, аналогії, порівняння, типології, прийомах узагальнення та абстрагування. Запропоновано шляхи підвищення наукового рівня дослідження сільських територій та окреслено перспективи подальших розвідок в даному напрямі. 
регіональні особливості розвитку сільських територій, рівні сільських територій, різновиди сільських територій, сільські території, типи сільських територій 


Веб-майстер П. Попадюк