Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2014.02.084

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.439
Іртищева І. О. Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії / І. О. Іртищева, І. С. Крамаренко // Регіональна економіка. – 2014. – №2(72). – С. 84-94.
Літер.: 16

Автори

Анотація

Висвітлено специфіку інвестиційної привабливості економіки України та її регіонів, досліджено міжрегіональні асиметрії надходження інвестицій. Доведено, що у забезпеченні виходу економіки з кризового стану і стабільного її розвитку вирішальну роль відіграє науково обґрунтована інвестиційна політика державних і регіональних органів влади. Саме вони визначають реальні джерела, напрямки і структуру інвестицій, здійснення раціональних і ефективних відтворювальних процесів під виконання загальнодержавних, регіональних і місцевих соціально-економічних і технологічних програм, відтворювальних процесів на макро-, мезо- і мікроекономічному рівнях. Одночасно створюється й найсприятливіший інвестиційний клімат задля ширшого залучення, поряд з внутрішніми, іноземних інвесторів на взаємовигідних підставах. З’ясовано проблеми залучення ефективних інвестицій та окреслено ключові напрями підвищення інвестиційної привабливості регіонів України.

Ключові слова:

інвестиції, інвестиційна привабливість, іноземні інвестори, міжрегіональні асиметрії

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Іртищева І. О. Регіональний інноваційний розвиток агропродовольчої сфери: сучасний стан та завдання управління / І. О. Іртищева // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 71-79. 

Розглядаються актуальні проблеми регіональної інноваційної політики, аналізується динаміка інноваційної активності в регіоні. Розглянуто питання суті і значення інновацій та досліджуються проблеми інноваційної діяльності. Розглянуто проблеми інноваційного розвитку, чинники, що негативно впливають на інноваційну діяльність підприємств регіону. Визначені основні умови, що сприяють покращенню інноваційних процесів. 
інновації, інноваційні технології, механізм інноваційного розвитку Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.14[338.45:620.9]
Башинська Ю. І. Особливості регіональних програм з використання відновлюваних джерел енергії / Ю. І. Башинська // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 165-174.

Літер.: 15


Проаналізовано особливості державних, а також регіональних програм та стратегій, в яких розглядається питання впровадження відновлюваних джерел енергії. Представлено порівняльну характеристику деяких регіональних програм з розвитку відновлюваної енергетики західних областей України. Проведено аналіз регіональних програм на відповідність сучасним вимогам розвитку відновлюваної енергетики. Обґрунтовано необхідність розробки цільових регіональних програм розвитку відновлюваної енергетики. 
відновлювані джерела енергії, регіональна програма, ефективність, виробництво електроенергії, інвестиції, Західний регіон України Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Марцин В. С. Заходи щодо покращення інвестиційної привабливості регіону в умовах виходу з кризи / В. С. Марцин // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 46-55. 

Розглянуто інвестиційну діяльність як вагому частину загального процесу управління ефективністю виробничої діяльності. Досліджено заходи з формування і реалізації регіональної промислово-інвестиційної політики, де звернено увагу на підвищення конкурентоспроможності регіону, максимізацію ефекту від залучення додаткових інвестиційних ресурсів на територію регіону, що вимагає детального опрацювання інвестиційних проектів і програм. Акцентовано увагу на визначенні та економічному обґрунтуванні стратегії управління розвитком окремих територіальних утворень, усуненні перешкод інституційного та регуляторного характеру. 
інвестиційна діяльність, інвестиційна привабливість, інфраструктура регіону, стратегія розвитку, інвестиційна політика Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Миколишин М. М. Аналіз розвитку ринку єврооблігацій банків в Україні / М. М. Миколишин // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 107-114. 

Розглянуто питання становлення та розвитку ринку українських банківських єврооблігацій, які є одним із перспективних напрямів залучення іноземного капіталу у банківський сектор. Розкрито особливості емісії єврооблігацій. Здійснено аналіз сучасного стану банківських єврооблігацій і визначено найбільш привабливі пропозиції для вкладення. Виявлено ключові проблеми, які гальмують розвиток вітчизняних банків на міжнародному ринку боргових зобов’язань. Окреслено подальші перспективи функціонування банківських запозичень. 
єврооблігації, банки, кредитний рейтинг, емісія, іноземні інвестори Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.439:614.3:637.5
Водянка Л. Д. Перспективи впровадження системи НАССР у процесі виробництва харчової продукції / Л. Д. Водянка, Н. Я. Кутаренко // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 185-194.

Літер.: 8


Обґрунтована необхідність впровадження системи аналізу небезпечних факторів та визначення критичних точок контролю (HACCP) на підприємствах харчової промисловості як системи управління якістю на основі екологічності та безпечності продукції. Наведено приклад робочої розрахункової таблиці для виявлення та аналізу небезпечних факторів та визначення критичних точок контролю. 
HACCP, система управління якістю, критичні точки контролю 


Веб-майстер П. Попадюк