Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2014.03.250

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:339.137:339.9
Тимечко І. Р. Форми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі / І. Р. Тимечко, Є. Е. Матвєєв // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 250-260.
Літер.: 12

Автори

Анотація

Розглянуто форми взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі. Відзначено важливість трансакційних витрат при виборі моделі транскордонної взаємодії. Обґрунтовано, що економічні умови, у т. ч. інституційне середовище, впливатимуть на рівень трансакційних витрат, чим спонукатимуть до вибору найефективніших, з точки зору учасників, форм транскордонної взаємодії, що, своєю чергою, змінюватимуть інституційне середовище. Зазначено, що вибір форми взаємодії переважно вирішується обопільною згодою усіх учасників, що, проте, не виключає примусу однією зі сторін з метою добитися згоди іншої сторони. Вказано, що вибір форми транскордонної взаємодії є обмежено раціональним через складність передбачення майбутнього, неналежний рівень поінформованості та неадекватне трактування наявної інформації, що загалом може призводити до помилкових рішень.

Ключові слова:

транскордонне співробітництво, форми транскордонного співробітництва, учасники транскордонного співробітництва, транскордонний простір, локалізація транскордонного ринку, моделі транскордонної взаємодії, трансакційні витрати, інституційне середовище.

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.5:339.923:061.1(477)
Гоблик В. В. Специфіка прикордонної торгівлі в транскордонному просторі України з ЄС / В. В. Гоблик, І. Р. Тимечко // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 195-200.

Літер.: 7


Визначено прикордонну торгівлю та місце її локалізації. Класифіковано суб’єкти за активністю зайнятості нею. Досліджено специфіку прикордонної торгівлі в транскордонному просторі України з ЄС, зокрема в українсько-польському, українсько-словацькому, словацько-польському регіонах. Проаналізовано вплив підписання та ратифікації Угод про малий прикордонний рух України з суміжними державами – членами ЄС на розвиток прикордонної торгівлі. Виявлено інтерес суміжних держав – членів ЄС щодо організації прикордонної торгівлі в транскордонному просторі з Україною. 
прикордонна торгівля, суб’єкти прикордонної торгівлі, транскордонний потік, прикордонна територія, малий прикордонний рух Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.45:504.3.054
Скороход І. С. Роль транскордонного співробітництва у формуванні та розвитку ринку екологічних послуг в Україні / І. С. Скороход // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 185-191.

Літер.: 12


Охарактеризовано особливості транскордонного співробітництва в екологічній сфері. Визначено передумови формування та розвитку ринку екологічних послуг в окремих єврорегіонах України. Виділено причини, що гальмують розвиток даного ринку. Визначено перспективні напрями розвитку екологічного ринку у межах єврорегіону «Буг». 
ринок екологічних послуг, транскордонне співробітництво, екологічна сфера, двостороннє співробітництво, екологічні програми та проекти Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.146.2: 332.122.5
Мікула Н. А. Механізми забезпечення конкурентоспроможності в транскордонному просторі / Н. А. Мікула, Ю. О. Цибульська, О. Б. Цісінська // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 239-249.

Літер.: 5


Окреслено теоретичні засади розробки механізмів забезпечення конкурентоспроможності в транскордонному просторі. Зокрема, узагальнено підходи до сутності транскордонного простору та конкурентоспроможності в транскордонному просторі. Акцентується увага на необхідності побудови спільних і зближенні наявних механізмів забезпечення конкурентоспроможності у транскордонному просторі та ролі влади в цих процесах. Виявлено, що забезпечення конкурентоспроможності у транскордонному просторі відбуватиметься шляхом запозичення чи поширення дії наявних механізмів конкурентоспроможності з / на сусідні території або / та формування нових спільних механізмів у транскордонному регіоні для набуття останнім конкурентних переваг. Так, у статті пропонується підхід до забезпечення конкурентоспроможності в транскордонному просторі шляхом конвергенції правових та організаційно-економічних механізмів забезпечення конкурентоспроможності з кожного боку кордону. 
транскордонний простір, конкурентоспроможність, механізм, механізми забезпечення конкурентоспроможності Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.4:330.837
Луцків О. М. Інституційне середовище регіональної структурної політики / О. М. Луцків, М. В. Максимчук // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 37-47.

Літер.: 12


Визначено базові поняття та окреслено концептуальні засади формування інституційного середовища регіональної структурної політики, під якою розуміється діяльність відповідних органів державної влади на регіональному та субрегіональному рівні, що спрямована на досягнення збалансованої та ефективної структури економіки регіонів держави. Окреслено мету, стратегічні цілі й пріоритети регіональної структурної політики України та запропоновано концептуально-методологічний інструментарій і систему заходів задля досягнення обраних стратегічних цілей і пріоритетів. Досліджено проблеми формування інституційного середовища регіональної структурної політики. Визначено пріоритети проведення структурних трансформації, що полягають у пришвидшеному розвитку третинного (сфера послуг і фінанси) і четвертинного (інформаційна сфера) секторів економіки регіонів. Внаслідок проведених порівняльних досліджень на основі обраних структурних стандартів та орієнтирів визначено коло структурних проблем економіки країни та її Західного регіону, запропоновано шляхи вирішення цих проблем. 
регіональна структурна політика, інституційне середовище, інститут, інституція, регіон, структурні стандарти та орієнтири, реструктуризація, структурна корекція, структурна трансформація, структурні зрушення Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.34:339.9
Вовканич С. Й. Суспільні трансформації в умовах глобалізації: соціогуманістичні імперативи, неекономічні чинники та євроінтеграційні пріоритети / С. Й. Вовканич // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 66-80.

Літер.: 15


На основі аксіологічного (ціннісного) підходу до вибору вектора прориву України на передові цивілізаційні позиції вперше зроблена спроба комплексно окреслити соціогуманістичні імперативи, неекономічні чинники та євроінтеграційні пріоритети в контексті суспільних трансформацій та глобалізаційних викликів. 
модернізація та структурна політика, соціогуманістична концепція розвитку та соборність України, неекономічні чинники, українська національна ідея, джерела і рушійні сили суспільних трансформацій Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК [322.122:338.43]:330.341.1:339.137
Куліш І. М. Напрями підвищення конкурентоспроможності сільських територій: інноваційний контекст / І. М. Куліш // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 171-180.

Літер.: 23


Розглянуто основні напрями підвищення конкурентоспроможності сільських територій України. Наголошено, що в нинішніх умовах запорукою цього є наявність інноваційної складової розвитку території. Виділено переваги для сільських територій, що забезпечує науково-технічний прогрес. Проаналізовано резерви інноваційності сільських територій України і визначено, що серед них найпопулярнішими, з огляду на світовий попит, є виробництво органічної сільськогосподарської продукції та сільський туризм. Відзначено, що виробництво органічної продукції за вітчизняними критеріями не можна віднести до інновації. На підставі «Керівництва Осло», виділені чинники, що належать до цілей і результатів інновацій для виробництва органічних продуктів, на підставі цього доведена інноваційність такої діяльності. Показано здобутки вітчизняної науки, спрямовані на створення нових сортів рослин і порід тварин. Підкреслений слабкий зв’язок між науковими установами та сільськогосподарськими виробниками. Наголошено на необхідності здійснення на державному рівні постійного моніторингу інновацій на сільських територіях у світі та створення умов для їх впровадження в Україні. 
сільські території, інноваційність, конкурентоспроможність, соціально-економічний розвиток, Керівництво Осло 


Веб-майстер П. Попадюк