Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2017.01.017

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.13:330.123.4:332.122; JEL L10, L11, L51, L81
Попадинець Н. М. Регіональний ринок споживчих товарів: сутність і засадничі положення функціонування / Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2017. – №1(83). – С. 17-22.
Літер.: 10

Автори

Анотація

Досліджено відмінності між поняттями «споживчий ринок» і «ринок споживчих товарів». Установлено суть поняття «регіональний ринок споживчих товарів». Визначено, що функціонування та розвиток регіонального ринку споживчих товарів має спиратися на певну систему завдань, функцій і методологічних принципів, що відображають основні його закономірності. З’ясовано, що метою функціонування ринку споживчих товарів є задоволення потреб різних соціальних верств населення необхідними товарами споживання відповідно до їх купівельної спроможності. Узагальнено основні характеристики регіонального ринку споживчих товарів. Встановлено, що насиченість і ємність ринку споживчих товарів залежить від ефективності соціально-економічної діяльності в регіоні, тобто чим вона вища, тим, як правило, більше виробляється товарів, вища заробітна плата і кінцеве споживання. Запропоновано напрями розвитку та організації регіонального ринку споживчих товарів.

Ключові слова:

регіональний ринок споживчих товарів, споживання, споживчий ринок, товар, ціна

Посилання

  
 1. Лошенюк І. Р. Концептуальні підходи до становлення і розвитку споживчого ринку України / І. Р. Лошенюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – №11. – С. 101-109.
 2. Каплюченко Т. В. «Товар», «послуга», «споживач» як основні складові понятійно-категоріального апарату дослідження правового регулювання споживчого ринку ЄС / Т. В. Каплюченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2015. – №13. – Т. 2. – С. 39-42.
 3. Азарян Е. М. Потребительский рынок: становление и развитие / Е. М. Азарян ; Ин-т экономики промышленности НАН Украины. – Донецк, 2002. – 304 с.
 4. Андрійчук В. Г. Ринок товарів народного споживання: основні напрями і пріоритети формування (внутрішній та зовнішні аспекти) / В. Г. Андрійчук ; Українська академія зовнішньої торгівлі. – К., 1995. – 249 с.
 5. Лігоненко Л. О. Теоретико-методичні засади управління розвитком споживчого ринку / Л. О. Лігоненко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №11. – С. 32-39.
 6. Мазник Л. В. Територіальна диференціація споживчого ринку / Л. В. Мазник // Економіка України. – 2003. – № 2. – С. 36-40.
 7. Попович Т. М. Організаційно-економічний механізм регулювання ринку споживчих товарів: автореф. дис. … канд. екон. наук за спец. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством / Т. М. Попович ; Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – 20 с.
 8. Шпак Л. О. Регіональні проблеми формування ринку торгівлі споживчими товарами: автореф. дис. … канд. екон. наук за спец. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Л. О. Шпак ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. – Київ, 2007. – 20 с.
 9. Білокінь Т. Г. Фактори розвитку регіонального споживчого ринку // Матеріали науково-практичної конференції «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність» (10 грудня 2010 р., м. Харків). 2010. − Режим доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences
 10. Воронцов В. В. Концепція моделювання попиту на ринку споживчих товарів / В. В. Воронцов // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2009. – №3. – С. 38-43. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr/ep/2009_3/files/ECON_03_2009_Vorontsov.pdf

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.9.012.24:332.1:330.341.4(477)(470+571);JELN70,R12
Карп’як М. О. Зовнішньоекономічна діяльність регіонів України в умовах російської агресії: структурні особливості / М. О. Карп’як, Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2016. – №1(79). – С. 51-58.

Літер.: 10


Економічна та політична ситуація, яка сформувалася в Україні сьогодні, революційні та воєнні події останніх років, – усе це спричинило динамічні зміни у загальній структурі економіки держави, а, зокрема, і у сфері зовнішньоекономічної діяльності її регіонів. Відтак у статті здійснено аналіз особливостей розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів України за період 2013-2015 рр. та оцінку впливу воєнної агресії з боку Російської Федерації на розвиток їх зовнішньоторговельних зв’язків. Упродовж досліджуваного періоду виявлено переорієнтацію експортного вектора регіонів України та зміну ринків збуту зі звичних на нові. На фоні загального падіння експорту українських товарів виявлено, що відчутного падіння впродовж 2013-2015 рр. зазнав також імпорт. Досліджено та проаналізовано фактори, які вплинули на скорочення зовнішньоекономічної активності у всіх без винятку регіонах України. Унаслідок зміни структурних пропорцій у зовнішній торгівлі регіонів України визначено основні проблеми розвитку їх зовнішньоекономічних зв’язків. У результаті аналізу запропоновано рекомендації для подолання виявлених проблем і регулювання структурних диспропорцій розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів України. 
експорт, зовнішньоекономічна діяльність, зона вільної торгівлі, імпорт, регіони України Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.5:332.122.54:005
Холонюк О. Л. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності регіональної диференціації цін та її основні чинники / О. Л. Холонюк // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 177-184.

Літер.: 15


Проаналізовано основні підходи до визначення поняття регіональної цінової диференціації та запропоновано власне трактування терміна і його класифікацію. Досліджено основні чинники, що зумовлюють виникнення регіональної диференціації цін в Україні. Розраховано числові значення регіональної диференціації окремих економічних показників. Виділено основні напрями регулювання цінової диференціації між регіонами держави. 
ціна, диференціація цін, регіональна диференціація цін, чинники регіональної диференціації цін Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.564+339.562(477)(477.8), JEL F10
Іщук С. О. Структурно-динамічна оцінка експортно-імпортних операцій в Україні і областях Західного регіону / С. О. Іщук, Л. Й. Созанський // Регіональна економіка. – 2016. – №3(81). – С. 43-54.

Літер.: 12


Проведено аналіз динаміки експортно-імпортних операцій в Україні і семи областях Західного регіону у географічному розрізі (за країнами – торговими партнерами). Досліджено товарну структуру експорту та імпорту. Розраховано коефіцієнт покриття імпорту експортом за товарними групами. Визначено позитивні і негативні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі товарами в Україні. Розроблено пропозиції, спрямовані на покращення стану платіжного балансу шляхом посилення експортоорієнтації вітчизняних товаровиробників та активізації політики імпортозаміщення в Україні. У цьому контексті запропоновано низку заходів щодо: диверсифікації товарних структур експорту та імпорту; збалансування структури експорту та імпорту товарів у розрізі країн – торгових партнерів України; посилення орієнтації певних категорій промислових виробництв на задоволення потреб внутрішнього ринку; переорієнтації інвестиційних потоків у високотехнологічні виробництва. 
експорт, імпорт, товарні групи, структура, динаміка, сальдо зовнішньої торгівлі Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.102.344:332.122:330.34(477); JEL L20, L25, M21, J24, O34
Давимука С. А. Інтелектуальний ресурс – основний фактор забезпечення сталого розвитку регіонів України в умовах децентралізації / С. А. Давимука, Л. І. Федулова // Регіональна економіка. – 2017. – №1(83). – С. 5-16.

Літер.: 23


Визначено сутність і роль інтелектуальних ресурсів у розбудові регіонів у напрямі реалізації реформи децентралізації. Розглянуто досвід країн-членів ЄС щодо реалізації регіональних інноваційних стратегій і заходів у напрямі підтримки та популяризації інституту інтелектуальної власності як основного фактора сталого розвитку регіонів. На основі статистичного аналізу виявлено стан інтелектуальної власності у розрізі регіонів України та проаналізовано проблеми її формування та захисту у контексті загальнонаціональних проблем науково-технологічного розвитку. Обґрунтовано, що формування та реалізація інтелектуальних ресурсів в Україні має ґрунтуватися насамперед на становленні й посиленні ролі регіонального управління інноваційними процесами, що, своєю чергою, має стати одним з головних напрямів державної економічної політики щодо залучення науково-технологічного та інноваційного потенціалу регіонів у процес децентралізації. 
інтелектуальні ресурси, інтелектуальна власність, регіони, децентралізація Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.432:339.13(477)
Іванюк У. В. Вплив аграрного сектору на розвиток внутрішнього ринку України / У. В. Іванюк // Регіональна економіка. – 2015. – №4(78). – С. 170-176.

Літер.: 9


Визначено сутнісну характеристику взаємозв’язків аграрного сектору та внутрішнього ринку. Обґрунтовано, що аграрний сектор економіки є системоутворюючим елементом національної економіки, який об’єднує різні галузі сільського господарства, головним завданням якого є забезпечення країни продовольством і сільськогосподарською сировиною. Аграрний сектор і внутрішній ринок взаємодіють на базі міжгалузевих зв’язків, що охоплюють не лише обмін, але й ширший діапазон відносин унаслідок впливу різновекторних чинників і супроводжуються постійним взаємовпливом. Аграрний сектор формує ресурси агропродовольства та забезпечує товарну пропозицію відповідно до потреб внутрішнього ринку, активно впливає на структуру ринку, цінову політику, економічні, соціальні і технологічні аспекти його розвитку. Своєю чергою, внутрішній ринок впливає на виробничу програму аграрного сектору, інтенсифікує конкурентне середовище, забезпечує потреби в матеріально-технічних ресурсах, товарах і послугах для сільського населення, сприяє соціально-економічному розвитку сільських територій. Таким чином, відбувається масштабний і різновекторний взаємовплив на базі складної системи відносин. Здійснено емпіричне тестування структури сучасного конкурентного ринку сільськогосподарської продукції. Використання тесту на стаціонарність Дікі-Фуллера сприяло комплексному дослідженню характеру взаємозв’язків і чинників розвитку аграрного сектору національної економіки. Простежується слабкий рестрикційний вплив реального обмінного курсу на обсяги сільськогосподарського виробництва. Обернена залежність між зниженням реального обмінного курсу та сільськогосподарським виробництвом поступово послабнула в 2004-2006 рр. Водночас сільськогосподарське виробництво залежить від світових цін на сільськогосподарську сировину. У середньому підвищення світових цін на 1% спричиняє збільшення обсягів сільськогосподарського виробництва на 0,3%, що досить відчутно. Слід підкреслити, що реальний обмінний курс і світові ціни на сільськогосподарську сировину здійснюють асиметричний вплив на обсяги сільськогосподарського виробництва. Запропоновано цілі розвитку та напрями підтримки конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України. Розвиток сектору економіки можливий лише при активній державній підтримці в умовах посилення конкуренції. Формами державної підтримки, крім традиційних (пільгові податки, субсидії,) мають бути кредитні інвестиції, податкові канікули, дотації з різних фондів, у тому числі забезпечення національних програм розвитку. Зростання та стабілізацію розвитку аграрного сектору національної економіки необхідно забезпечити шляхом використання прямих і непрямих важелів державного регулювання, що дозволить підвищити конкурентоспроможність аграрного виробництва. 
внутрішній ринок, аграрний сектор, національна економіка, сільськогосподарське виробництво 


Веб-майстер П. Попадюк