Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2017.01.082

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:330.341.4:316.422(438); JEL O20, O38
Прокопюк А. Програмні інструменти структурної модернізації економіки регіону: досвід Східної Польщі / А. Прокопюк // Регіональна економіка. – 2017. – №1(83). – С. 82-89.
Літер.: 17

Автори

Анотація

Встановлено, що у високорозвинених країнах світу одним з визначальних чинників подолання наявних структурних диспропорцій і забезпечення стійкого економічного зростання є регіональна структурна політика. Зважаючи на результативність структурних процесів в економіці Польщі, метою статті обрано дослідження механізмів реалізації регіональної структурної політики на мезорівні, що дозволить сформувати пропозиції для України щодо імплементації кращих зразків польського досвіду у цій сфері. Проведене дослідження показало, що реалізація Програми сприяла тому, що упродовж останніх років спостерігається зростання рівня конкурентоспроможності регіонів Східної Польщі навіть у межах Європейського Союзу. При цьому основним донором регіональної політики Польщі залишався не польський уряд, а європейські фонди, передусім ЄФРР і Фонд згуртування. Ця обставина говорить про зацікавленість ЄС у налагодженні господарського життя на східних околицях ЄС і створення там потужної господарської інфраструктурної бази (транспортної, інженерної, інноваційної, інформаційної), яка може стати своєрідним економічним кордоном, спрямованим на забезпечення господарської безпеки ЄС.

Ключові слова:

структурна трансформація економіки, регіон, регіональна структурна політика, інструменти структурної модернізації, програма

Посилання

  
 1. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej – wspieranie inwestycji // Polska Agencja Inwestycji i Handlu: Sajt. – Pobrane z http://www.paiz.gov.pl/index/?id=52d080a3e172c33fd6886a37e7288491
 2. Klimowicz M. Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. – Warszawa: CeDeWu, 2010.
 3. Nowe partnerstwo dla spójności; konwergencja, konkurencyjność, współpraca. Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej / Komisja Europejska. – Luksemburg, 2004.
 4. Kozmana M. Dopłaty będą rosły, ale powoli // Rzeczpospolita. – 2011. – 01.08. Pobrane z http://www.rp.pl/artykul/64435,695563-Wieksze-doplaty–ale-nadal-nierowne.html
 5. Poniedzialek J. Skarb w mazurskim jeziorze // Gazeta Wyborcza. – 2011. – 19.09. Pobrane z http://wyborcza.pl/1,75515,10309945,Skarb_w_mazurskim_jeziorze.html?as=2&startsz=x
 6. Program оperacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW) / Urządy Marszałkowskie Polski Wschodniej. – 2013. – Pobrane z https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/942/POPW_akcept_KE.pdf
 7. Raport z konsultacji spolecznych Projektu Programu operacyjnego Polska Wschodna 2014-2020. – Warszawa, 2013.
 8. Rocznik Statystyczny Województw 2013 / Główny Urząd Statystyczny. – Warszawa, 2014.
 9. Rocznik Statystyczny Województw 2009 / Główny Urząd Statystyczny. – Warszawa, 2010.

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.42:332.146.2, JEL R13
Прокопюк А. Галузеві структурні зрушення як чинник економічного зростання регіону / А. Прокопюк // Регіональна економіка. – 2016. – №3(81). – С. 55-62.

Літер.: 15


Проаналізовано основні історико-еволюційні етапи розвитку теоретичних поглядів стосовно галузевих структурних зрушень задля визначення основних чинників впливу на економічне зростання регіону. Розкрито питання формування галузевої структури регіону та встановлено роль і значення галузевих зрушень у вказаних процесах. Визначено, що слабкою ланкою в економічних дослідженнях є недостатнє розмежування понять регіонального галузевого зрушення та регіональних галузевих змін. Маловивченими залишаються питання специфіки галузевих зрушень в економіці регіонів. Встановлено, що основним чинником економічного зростання регіонів є конкурентоспроможність галузей. Виявлено, що еволюція теоретичних поглядів на проблему галузевих структурних зрушень дозволила досягти істотного прогресу в аналізі та оцінці структурних процесів в економіці та формуванні політики, що дає змогу регулювати положення окремих галузей. Визначено основні завдання галузевих структурних зрушень. 
галузь, галузева структура, регіон, регіональна економіка, галузеві структурні зрушення Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.14:353:332.122(477); JEL C63, H72
Возняк Г. В. Оцінювання бюджетного забезпечення розвитку регіонів України на основі таксонометричного методу / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2017. – №1(83). – С. 46-52.

Літер.: 9


Проведено рейтингове оцінювання бюджетного забезпечення розвитку регіонів України, яке базується на розрахунку евклідових відстаней та групуванні показників за обраними напрямами оцінювання: стан і збалансованість бюджету, міжбюджетна взаємодія, стійкість бюджету та боргове навантаження (для бюджетів міст). Застосування кластерного аналізу дозволило здійснити розподіл регіонів за рівнем інтегрального показника бюджетного забезпечення на чотири рівні: кризовий, низький, середній, високий. Побудований рейтинг регіонів дозволив автору судити про їх бюджетні можливості та фінансові домінанти розвитку. Результати аналізу засвідчили нерівномірність бюджетного забезпечення, підтвердили необхідність і своєчасність бюджетної децентралізації. Наголошено на існуванні певних закономірностей формування та реалізації бюджетної політики регіонів України, обумовлених дією низки чинників екзогенного та ендогенного характеру. 
регіон, оцінювання, бюджетне забезпечення, таксонометричний метод, евклідова відстань Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.4:332.1:339.9(477)
Габрель М. С. Структурні зміни в економіці регіонів у контексті європейського вибору України / М. С. Габрель, Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2015. – №4(78). – С. 27-34.

Літер.: 10


Оцінено структурні зміни економіки регіонів у контексті підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (ЄС). Окреслено основні проблеми розвитку структури економіки регіонів і запропоновано шляхи успішного процесу імплементації положень даної Угоди, а саме структурна перебудова промисловості регіонів і модернізація виробництва на основі нових технологій, зміна пропорцій у видах економічної діяльності регіонів, формування оптимальної територіальної структури економіки, реструктуризація аграрного сектору економіки регіонів, збільшення внутрішньовиробничого попиту на продукцію інноваційно-інвестиційного походження в регіонах, збільшення частки інноваційної активності малих підприємств у регіонах, збільшення інвестиційної активності регіонів, зменшення регіональної диспропорційності інвестування тощо. 
структура економіки, регіональна структурна політика, промисловість, інвестиції, інновації, Угода про асоціацію між Україною та ЄС, євроінтеграційні процеси Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:339.3:330.342.1
Корсак В. І. Вплив глобалізаційних процесів на становлення регіональних роздрібних мереж / В. І. Корсак // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 191-196.

Літер.: 8


Сформульовано поняття «торгового імперативу» як однієї з причин виникнення нових форматів. Теоретично обґрунтовано потребу в підтримці з боку держави регіональних роздрібних мереж. Запропоновано основні принципи комплексної програми з підтримки регіонального рітейлу. 
торговий імператив, формат, регіональна економіка, глобалізація, програма Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.138:332.1; JEL M31, R22
Фітель О. І. Концептуальні засади маркетингової діяльності територіальних громад / О. І. Фітель // Регіональна економіка. – 2017. – №1(83). – С. 23-29.

Літер.: 5


Досліджено зміст маркетингової діяльності на рівні територіальної громади, з урахуванням її визначальних характеристик. Органи самоврядування, спільноту мешканців і бізнес-середовище визначено як головні суб’єкти локальної маркетингової взаємодії та здійснено аналіз їхніх актуальних і можливих ролей у формуванні сприятливого маркетингового середовища. Відслідковано видозміни типових функцій маркетингу у проекції на діяльність органів місцевого самоврядування та спільноти мешканців. Визначено головні перешкоди у формуванні продуктивного діалогу та кооперації зусиль місцевої влади та мешканців, а також запропоновано шляхи їх усунення. Окреслено базові переваги імплементації маркетингових інструментів у постійні місцеві практики та політики для підвищення спроможності територіальних громад. Сформовано мету маркетингової діяльності територіальної громади, здійснено огляд засад і принципів формування бренду території. 
територіальна громада, маркетингова діяльність, конкурентоспроможність, маркетинг території, бренд території Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322:658.27:316.422(477.83)
Іщук С. О. Проблеми і способи модернізації основного капіталу підприємств виробничої сфери регіону / С. О. Іщук // Регіональна економіка. – 2015. – №2(76). – С. 136-143.

Літер.: 10


Обґрунтовано необхідність техніко-технологічної модернізації основного капіталу задля підвищення ефективності виробничої сфери регіону та її конкурентоспроможності. На підставі аналізу результатів функціонування підприємств промисловості, транспорту і будівництва у Львівській області визначено проблемні питання розвитку цих видів економічної діяльності в сучасних економічних умовах. Проведено мезо – та мікрорівневі оцінки показників стану та ефективності використання основного капіталу підприємств виробничої сфери регіону. Здійснено полікритеріальний розподіл промислових, будівельних і транспортних підприємств за формами відтворення їх основного капіталу. Запропоновано новий підхід до ресурсного забезпечення модернізації основного капіталу виробничих підприємств на засадах міжгалузевої та міжрегіональної взаємодії і окреслено напрями її активізації. 
основний капітал, виробнича сфера, ефективність, відтворення, модернізація Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.45:339.56(477)(438); JEL L60, O57
Іщук С. О. Промисловість України і Польщі: порівняльна оцінка конкурентних переваг / С. О. Іщук, Л. Й. Созанський // Регіональна економіка. – 2017. – №1(83). – С. 72-81.

Літер.: 11


Проведено порівняльну статистичну оцінку конкурентних переваг промисловості України і Польщі та їх прикордонних регіонів (Львівської області і Підкарпатського воєводства) упродовж 2011-2015 рр. Розраховано загальний і часткові (за окремими сегментами виробничо-господарської діяльності промисловості) інтегральні індекси конкурентоспроможності промислових секторів економіки України і Польщі на загальнодержавному та регіональному рівнях. За результатами аналізу виявлено сильні та слабкі сторони вітчизняної промисловості, вказано причини останніх і запропоновано способи їх усунення, зокрема в напрямі підвищення ефективності капіталовкладень і рівня впровадження інновацій у виробництво. 
промисловість, конкурентні переваги, активність, ефективність, інтегральні індекси Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.9.012.24:332.1:330.341.4(477)(470+571);JELN70,R12
Карп’як М. О. Зовнішньоекономічна діяльність регіонів України в умовах російської агресії: структурні особливості / М. О. Карп’як, Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2016. – №1(79). – С. 51-58.

Літер.: 10


Економічна та політична ситуація, яка сформувалася в Україні сьогодні, революційні та воєнні події останніх років, – усе це спричинило динамічні зміни у загальній структурі економіки держави, а, зокрема, і у сфері зовнішньоекономічної діяльності її регіонів. Відтак у статті здійснено аналіз особливостей розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів України за період 2013-2015 рр. та оцінку впливу воєнної агресії з боку Російської Федерації на розвиток їх зовнішньоторговельних зв’язків. Упродовж досліджуваного періоду виявлено переорієнтацію експортного вектора регіонів України та зміну ринків збуту зі звичних на нові. На фоні загального падіння експорту українських товарів виявлено, що відчутного падіння впродовж 2013-2015 рр. зазнав також імпорт. Досліджено та проаналізовано фактори, які вплинули на скорочення зовнішньоекономічної активності у всіх без винятку регіонах України. Унаслідок зміни структурних пропорцій у зовнішній торгівлі регіонів України визначено основні проблеми розвитку їх зовнішньоекономічних зв’язків. У результаті аналізу запропоновано рекомендації для подолання виявлених проблем і регулювання структурних диспропорцій розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів України. 
експорт, зовнішньоекономічна діяльність, зона вільної торгівлі, імпорт, регіони України 


Веб-майстер П. Попадюк