Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2018.01.102

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [338.47:004]:330.837(477); JEL K30, L86
Мельник М. І. Інституційне забезпечення розвитку ІТ-сектору в Україні: основні проблеми та пріоритетні напрями удосконалення. Регіональна економіка. 2018. №1(87). С. 102-110. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.01.102_u.php.
Літер.: 8

АвториМельник Мар'яна Іванівна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: mar.melnyk@gmail.com, (032)270-70-53, (+38099)72-93-873

Сторінки:

Анотація

Проаналізовано інституційне забезпечення формування державної політики розвитку ІТ-сектору в Україні, а саме: нормативно-правове забезпечення у сфері національної програми інформатизації, стратегічного бачення розвитку інформаційного суспільства та інформатизації, електронного документообігу та урядування, легалізації програмного забезпечення тощо. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення вітчизняної системи нормативно-правового забезпечення розвитку ІТ-сектору в контексті створення сприятливих умов для ведення ІКТ-бізнесу. Визначено організаційно-економічні пріоритети державної політики розвитку ІТ-сектору в контексті підвищення його конкурентоспроможності та комерціалізації ІТ-інновацій. Дано пропозиції щодо формування сприятливих умов для ефективної кластерної взаємодії суб’єктів ІТ-сектору на вітчизняному і міжнародному ринках. Визначено першочергові заходи формування сприятливого організаційно-інституційного середовища розвитку ІТ-сфери на основі аналізу пріоритетів розвитку ІТ, які матимуть високий потенціал успіху (прибутковість) уже в найближчому майбутньому, що буде сприяти розвитку національної інноваційної екосистеми та послужить фундаментом для лідерства країни у сфері ІТ. Як інструмент формування пріоритетів і мобілізації великої кількості учасників для досягнення якісно нових результатів у сфері науки і технологій, економіки використано технологію форсайту.

Ключові слова:

інформаційні технології, ІТ-сектор, ІТ-кластер, інституційне забезпечення розвитку ІТ-сектору, інноваційна екосистема країни, державна політика розвитку ІТ-сектору

Посилання

    
  1. Метрополійні функції великих міст України: потенціал розвитку та перспективи реалізації: монографія / ред.: М. І. Мельник; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2016. 552 с.
  2. Melnyk M. I. Conceptual approaches and applied aspects of spatial and functional analysis of metropolisation processes in the region // Economic Annals­XXI (Економічний часопис­ХХІ). 2014. Vol. 11­12. Pp. 80­84.
  3. Melnyk M. I., Synyutka O., Kushniretska O. Spatial policy of regional metropolis development in Ukraine: conceptual principles of formation // Economic Annals-XXI (Економічний часопис­ХХІ). 2016. Vol. 159(5-6). Рp. 43-47.
  4. Закон України «Про національну програму інформатизації» від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР / Верховна Рада України. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр
  5. Доповідь про стан інформатизації та інформаційного суспільства в Україні за 2014 р. / Кабінет Міністрів України. 2015. Режим доступу: http://www.dknii. gov.ua/ content/shchorichna-dopovid-pro-rozvytok-informaciynogo-suspilstva
  6. Украинский IT-рынок: итоги 2017 и перспективы 2018 // Сайт DOU. 2018. Режим доступу: https://dou.ua/lenta/articles/2017-summary/
  7. Постанова Верховної Ради України «Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України» від 31 березня 2016 р. №1073-VIII. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1073-19/page
  8. Офіційний сайт IDC в Україні. 2017. Режим доступу: http://idcukraine.com

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.424:[332.122:911.375], JEL R12, R13, R58
Мельник М. І. Просторовий розвиток індустріальних парків у контексті метрополізації / М. І. Мельник, О. В. Кушнірецька // Регіональна економіка. – 2016. – №2(80). – С. 54-61.

Літер.: 10


У сучасних умовах глобальної економічної інтеграції та інституційних трансформацій найбільш значущими процесами організації просторового розвитку є процеси метрополізації. Наголошено, що формування та розвиток міст-метрополій як потужних полюсів економічного зростання, поширення їх впливу на соціально-економічний розвиток прилеглих територій є необхідними передумовами побудови обґрунтованих та ефективних механізмів просторової політики розвитку регіонів. Обґрунтовано, що розвиток просторової організації бізнесу і вибір її оптимальних форм в умовах метрополізації є одним з основних чинників конкурентоспроможності регіональної економіки, оскільки сприяє локалізації ділової активності, формуванню «точок зростання», забезпечення розвитку міжрегіонального та внутрішньорегіонального співробітництва, активізації місцевої (локальної) підприємницької ініціативи. 
метрополізація, форми просторової організації ділової активності, індустріальний парк, регіон, розвиток Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.16:004.738.5(477)
Апопій В. В. Особливості електронної торгівлі та проблеми її сучасного розвитку в Україні / В. В. Апопій, О. І. Шалева, О. В. Креденець // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 181-190.

Літер.: 7


Досліджено стан і характер розвитку електронної торгівлі в Україні, структурні зміни під впливом соціально-економічних, організаційних, інноваційних і технологічних чинників, а також перспективи її зростання. Запропоновано шляхи стратегічного розвитку вітчизняної електронної торгівлі та підвищення ефективності її функціонування в умовах посилення конкуренції. 
Інтернет-бізнес, електронна торгівля, електронні комунікації, інформаційні технології, зростання, ефективність, переваги Репозитарій ІРД НАНУ УДК [332.122:339.9]:[330.322+330.341.1](477)(438):615.12; JEL I10, M21
Кіт Л. З. Чинники впливу на розвиток мережевих аптечних підприємницьких структур // Регіональна економіка. 2017. №4(86). С. 110-120.

Літер.: 22


У статті розглянуто основні підходи вчених, які займались визначенням переліку та характеристик чинників розвитку мережевих бізнес-структур. Проаналізовано вплив чинників на розвиток мережевих аптечних підприємницьких структур. Розроблено класифікацію чинників впливу екзогенного (на макро – та мікрорівнях) та ендогенного характеру. Також проведено дослідження основних чинників впливу на розвиток аптечних мереж у сучасних умовах функціонування. Систематизація основних наукових підходів дозволила розробити універсальний підхід до групування чинників розвитку цих структур. Запропоновано використовувати наявний підхід щодо поділу на екзогенні (на макро – та мікрорівнях) та ендогенні чинники з визначенням галузевих особливостей та умов мережевої діяльності для аналізу стану аптечних мереж. 
чинники розвитку мережевих аптечних підприємницьких структур, фактори впливу мережевих бізнес-структур Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 33.053:338.532.4:330.55(477); JEL C62, D57, E30, O16
Заблоцький М. Б. Регулювання балансу фізичного і грошового ВВП для стабілізації споживчих цін в Україні. Регіональна економіка. 2018. №1(87). С. 94-101. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.01.094_u.php.

Літер.: 12


Розглянуто проблему дисбалансу фізичного і грошового ВВП як причину нестабільності цін. Відзначено, що обсяг фізичного ВВП формується обсягом задіяного капіталу і зайнятої праці, а грошового ВВП – обсягом і ціною одиниці фізичного ВВП. Підкреслено, що при балансі обсягів фізичного і грошового ВВП ціни на товари і тарифи на послуги є незмінними. Індикатором оцінки дисбалансу ринків і економіки загалом запропоновано урядові України і НБУ застосовувати індекс дефлятора – відношення індексу грошового ВВП до індексу фізичного ВВП, який за балансу дорівнює одиниці; за інфляції – більше одиниці, за дефляції – менше одиниці. Здійснено оцінку динаміки індексів фізичного і грошового ВВП в Україні, виявлено їх асинхронну динаміку, хронічну інфляцію, яку викликає відставання виробництва до потреб споживання фізичного ВВП, що викликає зростання попиту на гроші і надмірне зростання грошового ВВП. Зроблено висновки і рекомендації урядові України та НБУ щодо необхідності активізації інвестицій для зростання обсягу виробництва фізичного ВВП та оптимізації грошового ВВП задля досягнення їх балансу. 
регулювання економіки, фізичний ВВП, грошовий ВВП, індекси руху ВВП, дефлятор ВВП, дисбаланс фізичного і грошового ВВП, стабілізація цін і ринків Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.122.54:330.837; JEL F15
Борщевський В. В. Інституційна пастка транскордонної дивергенції: причини формування та засоби усунення / В. В. Борщевський, К. Куцаб-Бонк // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 108-117.

Літер.: 10


Розглянуто основні проблеми розвитку транскордонного співробітництва на сучасному етапі європейської інтеграції України. Першочергову увагу приділено виявленню причин непропорційного розвитку сусідніх прикордонних територій України та країн-членів ЄС. На основі проведеного наукового дослідження обґрунтовано наявність інституційної пастки транскордонної дивергенції. Описано основні ефекти її формування та поширення у транскордонному просторі між Україною та ЄС. Окреслено пріоритетні напрями та механізми подолання цієї інституційної пастки, зокрема у трьох основних площинах: суспільно-психологічній, фінансово-економічній та організаційно-управлінській. Формулюються пропозиції для органів державної влади та місцевого самоврядування України та країн-членів ЄС щодо стимулювання розвитку підприємницького середовища і підвищення ефективності функціонування транскордонних ринків як основних засобів нівелювання негативного впливу інституційної пастки транскордонної дивергенції між Україною та ЄС. 
інституційні пастки, транскордонна дивергенція, транскордонне співробітництво, прикордонні регіони, транскордонні ринки, прикордонна торгівля 


Веб-майстер П. Попадюк