Scientific and practical journal
УКР   ENG
Regional Economy
   Journal Regional Economy -- re2019.02.067

Repository of Institute of Regional Research Repository of Vernadsky Library UDC [338.49:330.837]:316.422:[330/34:332.12]; JEL A13, O15, R58
Buy, Yu. V., & Antonyuk, K. I. (2019). Rozbudova instytutsional'noyi infrastruktury pidtrymky sotsial'nykh innovatsiy dlya zabezpechennya staloho rozvytku rehionu [Creation of the institutional infrastructure for supporting social innovations to ensure sustainable development of the region]. Rehional'na ekonomika - Regional Economy, 92 (2), 67-78. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-2-8. [in Ukrainian].
Sources: 25

AuthorsBuy Yuliya Viktorivna

Assistant of the Department of applied economics of the Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Contacts: julia03091980@gmail.com

Webpages:Antonyuk Kateryna Ivanivna

Ph.D. of Economics, Associate Professor

Associate Professor of the Department of marketing and logistics of the Zaporizhzhya National Technical University

Contacts: ekaterinaia@ukr.net

Webpages:

Resume

Availability of appropriate institutional infrastructure is the prerequisite for the dissemination of social innovations for sustainable (balanced) development of the region. It should be considered from the viewpoint of the interrelated work of all participants of the innovation process in the region (local governments, scientific and educational and research institutions, business sector, institutions supporting innovative activity), provided the introduction of socially oriented programs, projects, platforms, startups, the public benefit of which will be manifested at the regional, national, and international levels. The insufficient regulation of some issues of the development of innovation infrastructure and the low level of financing of all elements of innovation infrastructure leads to some unsystematic and inconsistent development, especially at the regional level, which is confirmed by significant interregional imbalance in the placement of institutional infrastructure of innovation activity. Priorities of the development of social innovations through the prism of the institutional infrastructure of innovation activity at the regional level are established. The proposed structural and logical construction of assistance to the formation of institutional infrastructure to support social innovation in the region on the downward principle is built on balanced development of the ecological, social and economic components of the region. The authors note that the generation, production and dissemination of social innovations in the regions may be intensified through the creation of science-education and research centers with appropriate state support, as well as the introduction of regional instruments for preferential lending to socially-oriented enterprises, technology parks, technopolises, innovative business incubators and business -accelerators

Keywords:

innovation activity, social innovations, sustainable development, balanced development, institutional infrastructure

References

  
 1. Herasymchuk, Z. V., & Rud, N. T. (2010). Іnnovatsіyna іnfrastruktura rehіonu: metodolohіya formuvannya і rozvitku [Innovative infrastructure of the region: the methodology of formation and development]. Aktual’ni problemy ekonomiky – Actual Problems of Economics, 3(105), 197-207. [in Ukrainian].
 2. Mokiy, A. I., Tsvilyy, S. M., & Enverov, R. R. (2012). Mekhanіzm pіdvishchennya іnnovatsіynoyi aktyvnostі pіdpryyemstv maloho ta seredn’oho bіznesu rehіonu [The mechanism of increasing the innovation activity of small and medium-sized businesses in the region]. In Naukovi pratsi Natsional’noho universytetu kharchovykh tekhnolohiy [Proceedings of the National University of Food Technologies]: Vol. 4(61) (pp. 16-27). [in Ukrainian].
 3. Nemchenko, A. B., & Nemchenko, T. B. (2010). Biznes-inkubatory v sferi suchasnoyi derzhavnoyi pidtrymky rozvytku rehional’noyi innovatsiynoyi infrastruktury [Business incubators in the sphere of modern state support to the development of regional innovation infrastructure]. In Naukovi pratsi Kirovohrads’koho natsional’noho tekhnichnoho universytetu: Ekonomichni nauky [Proceedings of the Kirovohrad National Technical University: Economic Sciences]: Vol. 17 (pp. 36-41). [in Ukrainian].
 4. Boychenko, V. C. (2010). Infractrukturne zabezpechennya rehional’noho innovatsiynoho pozvytku [Infrastructure provision of regional innovation development]. Derzhava ta rehiony. Seriya: Ekonomika ta pidpryyemnytstvo – State and Region. Series: Economics and Business, 6, 80-83. [in Ukrainian].
 5. Antonyuk, D. A. (2015). Rozvytok іnstytutsіonal’noyi іnfrastruktury pіdpryyemnytstva rehіonu v protsesі yevropeys’koyi іntehratsiyi[The development of institutional business infrastructure of the region in European integration process]. Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine. [in Ukrainian].
 6. Kuzmin, O. Ye., & Shotik, T. M. (2008). Sutnist’ ta vydy innovatsiynoyi infrastruktury [Essence and types of innovation infrastructure]. In Visnyk Natsional’noho universytetu «L’vivs’ka politekhnika». Seriya «Problemy ekonomiky ta upravlinnya» [Bulletin of National University «Lviv Polytechnic». Series «Problems of economy and management»]: Vol. 628 (pp. 180-185). [in Ukrainian].
 7. Humenyuk, A. M. (2014). Bezpeka strukturno-іnstytutsіonal’noyi transformatsіyi ekonomіki rehіonu: teoretychnі osnovy ta prykladnі aspekty [Safety of structural-institutional transformation of the region’s economy: theoretical foundations and applied aspects]. Kyiv: NISS. [in Ukrainian].
 8. Tsili staloho rozvytku: Ukrayina 2017 [Sustainable development goals: Ukraine 2017]: National report (2017). United Nations: Website. Retrieved from http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf [in Ukrainian].
 9. Heyets, V. M., & et al. (Eds.) (2015). Innovatsiyna Ukrayina 2020 [Innovative Ukraine 2020]: National report. Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine: Website Retrieved from http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/07/Innovacijna-Ukrajina-2020++.pdf [in Ukrainian].
 10. Yashchyshyna, I. V. (2013). In Zbirnyk naukovykh prats’ Natsional’noho universytetu derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny [Proceedings of the National University of State Tax Service of Ukraine]: Vol. 1 (pp. 269-278). [in Ukrainian].
 11. Humenyuk, A. M. (2015). Teoretyko-metodolohіchnі pіdstavy otsіnyuvannya efektyvnostі іnstytutsіynoho bazysu ekonomіki [Theoretical and methodological grounds for assessing the effectiveness of the institutional basis of the economy]. In Naukovyy visnyk Natsional’noyi akademiyi statystyky, obliku ta audytu [Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and Audit]: Vol. 1 (pp. 42-50). [in Ukrainian].
 12. Espiau, G. (2011, Jun 17). Social Innovation in the Basque Region. Social Innovation Community: Website. Retrieved from https://www.siceurope.eu/network/community-led-innovation/social-innovation-basque-region
 13. Sinnergiak Social Innovation (2019). Euskampus: Website. Retrieved from https://euskampus.eus/en/programmes-en/sinnergiak-social-innovation
 14. The Young Foundation: Website (2019). Retrieved from https://youngfoundation.org
 15. Study on Social Innovation for the Bureau of European Policy Advisors (2012). The Young Foundation: Website. Retrieved from https://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2012/10/Study-on-Social-Innovation-for-the-Bureau-of-European-Policy-Advisors-March-2010.pdf
 16. Social Innovation Park: Website (2019). Retrieved from http://www.socialinnovationpark.org/our-work
 17. Resursnyy tsentr «HURT» [Resource Center «HURT»] (2019). Wikipedia: Website. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A2%C2%BB [in Ukrainian].
 18. U pereliku donoriv prohramnoho zabezpechennya vid TechSoup Ukrayina z”yavyvsya DocuSign [DocuSign appeared on TechSoup Ukraine’s list of donors]. (2019). TechSoup: Website. Retrieved from https://digi.gurt.org.ua/archives/579 [in Ukrainian].
 19. Velyka Ideya (sayt) [Great Idea (website)] (2019). Wikipedia: Website. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/Velyka_Ideja_(sajt) [in Ukrainian].
 20. Ukrainian philanthropic forum: Website (2019). Retrieved from http://www.ufb.org.ua/aboutus.htm [in Ukrainian].
 21. Public space: Portal. Retrieved from https://www.prostir.ua/about [in Ukrainian].
 22. Prostir zlahody [The space of the accord] (2019). Wikipedia: Website. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80_%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8 [in Ukrainian].
 23. Hromads’ka orhanizatsiya «Tsentr sotsial’noho liderstva» [Public organization «Center for Social Leadership»] (2019). Wikipedia: Website. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%BB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%C2%BB [in Ukrainian].
 24. Community of Emmaus-Oselya Mutual Assistance: Website (2019). Retrieved from http://emaus-oselya.org/ua/?page_id=4 [in Ukrainian].
 25. Warm City. Platform: Website (2019). Retrieved from https://warm.if.ua [in Ukrainian].


Web Master P. Popadiuk