Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.01.033

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:316.4.063.4:005; JEL R11, R12
Патицька Х. О. Теоретичні засади визначення центро-периферійних взаємодій в умовах соціально-економічної диференціації регіонального розвитку. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 33-41. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-4.
Літер.: 14

АвториПатицька Христина Олегівна

кандидат економічних наук

науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: pelechata@meta.ua

Сторінки:

Анотація

Серед ключових завдань в умовах проведення реформи адміністративно-територіального устрою та фінансової децентралізації в Україні – зниження рівня просторових соціально-економічних диспропорцій розвитку територій та забезпечення повсюдності високої якості життєдіяльності населення та розвитку бізнес-середовища. Це ставить питання центро-периферійних взаємодій серед домінантних в умовах розвитку соціально-економічного простору країни, вимагає окреслення зон впливу центрів та особливостей активізації адаптуючої та стимулюючої ролей, які вони виконують як «полюси росту» та генератори інноваційних зрушень у територіальному розвитку. Досліджено наукові підходи до визначення парних категорій «центр-периферія». Аргументовано потребу виокремлення подвійної природи центро-периферійних взаємодій як явища – топологічної та метричної. Зроблено порівняння характеристик центру, напівпериферії та периферії, виявлено притаманні їм особливості. Визначено суть центро-периферійних взаємодій у регіоні як процесу безпосереднього або опосередкованого взаємного впливу центру та периферії в умовах просторової нерівності та соціально-економічної диференціації регіонального розвитку, який характеризується циклічною причинною залежністю сторін і результується зміною динаміки їх розвитку. Запропоновано типізацію центро-периферійних взаємодій у територіальному вимірі. Обґрунтовано потребу у дослідженні центро-периферійних взаємодій в регіоні в умовах адміністративно-фінансової децентралізації в Україні в контексті дослідження похідних за способом виникнення взаємодій.

Ключові слова:

центро-периферійні взаємодії, регіон, центр, периферія, соціально-економічна диференціація регіонального розвитку

Посилання

  
 1. Пилипенко І. О. Загальна характеристики методів суспільно-географічного аналізу систем типу «центр-периферія». Часопис соціально-економічної географії: зб. наук. пр. 2014. Вип. 17(2). С. 47-50.
 2. Маруняк Є. О. Територіальне (просторове) планування: зміст, еволюція та основні сучасні напрями. Український географічний журнал. 2014. № 2. С. 22-31.
 3. Мезенцев К. В., Підгрушний Г. П., Мезенцева Н. І. Регіональний розвиток в Україні: суспільно-просторова нерівність і поляризація: монографія. К.: Прінт Сервіс, 2014. 132 с.
 4. Грицай О. В., Иоффе Г. В., Трейвиш А. И. Центр и периферия в региональном развитии. М., Наука, 1991. 168 с.
 5. Підгрушний Г. П., Денисенко О. О. Київ та прилегла територія в системі центро-периферійної взаємодії. Український географічний журнал. 2013. № 1. С. 27-34.
 6. Дністрянський М. Периферійність соціального розвитку віддалених депресивних районів України як чинник електоральної активності населення. Вісник Львівського університету. Серія: Географічна. 2007. Вип. 34. С. 83-89.
 7. Тимошик Я. М. Дихотомія «центр-периферія» в концепції державотворення Стейна Роккана. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Питання політології. 2009. № 839. С. 66-72.
 8. Роккан С. Урвин Д. В. Политика территориальной идентичности: исследования по европейскому регионализму. Логос. 2003. No 6. С. 117-132.
 9. Крестовська Н. М. Правовий вимір незавершеної урбанізації в Україні. Правове життя сучасної України: матеріали міжнар. науково-практичної конференції, присв. ювілею академіка С. В. Ківалова: у 2-х томах. Одеса: Юридична література, 2014. Т. 2. С. 35-37.
 10. Мельничук О. С. Периферія у сучасній українській державі та її правове оформлення. Правова держава: щоріч. наук. пр. 2015. № 19. С. 24-29.
 11. Метрополійні функції великих міст України: потенціал розвитку та перспективи реалізації: монографія / НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. М. І. Мельник. Львів, 2016. 552 с.
 12. Козирєва О. В., Козирєва А. К. Дослідження підходів до визначення центр-периферійних відносин між регіонами країни. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 13(1). С. 124-129.
 13. Пилипенко І. О. Систематика периферій у суспільній географії. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. 2009. Вип. 19. С. 141-147.
 14. Пилипенко І. О. Механізми формування суспільно-географічних периферій в контексті динамічних концепцій регіонального розвитку. Культура народов Причерноморья. 2009. № 162. С. 23-27.


Веб-майстер П. Попадюк