Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.01.092

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.713:330.142.22:351.862.4(477); JEL G21
Копилюк О. І., Журибіда Н. Р. Комплексний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки банків України. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 92-99. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-10.
Літер.: 8

АвториКопилюк Оксана Іванівна

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу, Львівський торговельно-економічний університет

Контакти: kopylyuk@ukr.net

Сторінки:

Журибіда Наталія Романівна

Анотація

Розкрито існуючі методичні підходи до оцінювання рівня економічної безпеки банків та обґрунтовано потребу в їх удосконаленні. Запропоновано авторську методику визначення рівня економічної безпеки банків України на мікрорівні, яка ґрунтується на ресурсоорієнтованому підході та ключових показниках-індикаторах, таких як: ступінь залежності від акціонерів, мультиплікатор капіталу, рівень фондування, рівень стабільності депозитів, рівень кредитної активності, рівень резервування, прибутковість активів, рівень проблемності кредитного портфеля. Розрахункові значення показників економічної безпеки та їх оцінка в балах дозволили здійснити групування установ за рівнем економічної безпеки й визначити позиціювання банків залежно від форм власності. Обґрунтовано, що рівень економічної безпеки банку може бути високим, задовільним, низьким та критичним. Апробація цієї методики здійснена у всіх платоспроможних банках України, які функціонували у 2015 р. та 2019 р. На основі групування установ за рівнем економічної безпеки ідентифіковано загрози та небезпеки, які супроводжували діяльність банків у розрізі державних, іноземних банківських груп та з приватним капіталом. Запропоновано використання цього методичного інструментарію для зміцнення ринкових позицій та підвищення безпеки функціонування банків України.

Ключові слова:

банки, економічна безпека, загрози, ризики, небезпеки, бальна оцінка

Посилання

    
  1. Васильчишин О. Б. Аналіз наявних моделей оцінки фінансової безпеки банків і банківської системи і напрями їх удосконалення. Регіональна економіка. 2016. № 2(8). С. 156-164.
  2. Aktas R., Acikalin S., Bakin B., Celik G. The Determinants of Banks’ Capital Adequacy Ratio: Some Evidence from South Eastern European Countries. Journal of Economics and Behavioral Studies. 2015. № 7(1). Pр. 79-88.
  3. Макеев С. Н. Создание системы показателей экономической безопасности банка на основе внутренних процедур оценки достаточности капитала. Российское предпринимательство. 2018. Т. 19. № 4. С. 1151-1161.
  4. Дудченко Н. В., Міхно С. П. Сутність, структура та складові системи економічної безпеки банківських установ. Ефективна економіка. 2013. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_4_39
  5. Мігус І. П., Денисенко М. П., Коваль Я. С. Розрахунок інтегрального показника оцінювання економічної безпеки банку. Вчені записки Університету «КРОК». Серія: Економіка: зб. наук. пр. 2017. Вип. 46. С. 125-130.
  6. Копилюк О. І., Буряк П. Ю., Жовтанецька Я. В., Музичка О. М. Механізм антикризового управління в банках України: монографія. Львів: СПОЛОМ, 2018. 267 с.
  7. Kil K. Determinanty bezpieczeństwa finansowego banków giełdowych w krajach Europy środkowo-wschodniej. Journal of financial management and accounting. 2015. № 3(4). Pр. 5-17.
  8. Дані фінансової звітності банків України за 2015 та 2019 роки. Національний банк України: сайт. URL: https://bank.gov.ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1


Веб-майстер П. Попадюк