Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.01.113

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.1:336.22; JEL E62, E64, F36, G15
Васильців Т. Г., Мульска О. П., Василечко Н. В. Стратегічні пріоритети державної політики протидії ухиленню від сплати податків з використанням офшорних юрисдикцій. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 113-122. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-12.
Літер.: 10

АвториВасильців Тарас Григорович

доктор економічних наук, професор

в.о. завідувача відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: tgvas77@ukr.net, (098)11-555-01, (063)854-01-50

Сторінки:Мульска Ольга Петрівна

кандидат економічних наук

науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: oliochka.mulska@gmail.com, (096)877-3213

Сторінки:

Василечко Наталія Володимирівна

Анотація

Системна криза банківського сектору та кредитної компоненти фінансової безпеки, нестабільний валютний курс, нерозвинуті парабанківський фінансовий сектор і фондовий ринок, зростання обсягів боргових зобов’язань України, низький рівень фінансово-економічної ефективності суб’єктів реального сектору економіки є екзистенційними передумовами для формування та реалізації державної політики зміцнення фінансової безпеки України шляхом протидії ухиленню від сплати податків із використанням офшорних зон. Обґрунтовано стратегічні пріоритети державної політики зміцнення фінансової безпеки держави та їх узгодження з політикою протидії ухиленню від сплати податків з використанням офшорних зон. Ідентифіковано чотири структурні зміни (зрушення), що мають відбутися у визначеному напрямі, з яких пріоритетною є зміцнення бюджетної компоненти фінансової безпеки країни. Надалі слід забезпечити акумулювання в країні капіталу, який буде використовуватися в банківській та парабанківській фінансових системах. Третім напрямом державної політики у сфері протидії ухиленню від сплати податків з використанням офшорних юрисдикцій визначено покращення боргової безпеки держави. Четвертий напрям державної політики вбачається у зміцненні фінансової безпеки держави засобом посилення фінансової безпеки суб’єктів реального сектору економіки. Метою державної політики зміцнення фінансової безпеки визначено зміцнення фінансової безпеки України шляхом протидії ухиленню від сплати податків з використанням офшорних юрисдикцій. Авторами обґрунтовано напрями посилення фінансової безпеки країни як складові мети державної політики, які узгоджені з відповідними стратегічними завданнями. На основі авторської моделі державної політики визначено стратегічні пріоритети державної політики деофшоризації економіки України шляхом протидії ухиленню від сплати податків з використанням офшорних юрисдикцій.

Ключові слова:

фінансова безпеки держави, стратегічні пріоритети, офшорні юрисдикції, ухилення від сплати податків

Посилання

  
 1. Financial Secrecy Index. Report on Ukraine – 2018. Tax Justice Net: Website. URL: https://fsi.taxjustice.net/en/%20database/Ukraine.xml
 2. Августин Р. Р. Теоретико-методологічні засади та прикладні інструменти державної політики системної детінізації економічних відносин в Україні: монографія. Тернопіль: Крок, 2017. 309 с.
 3. Васильців Т. Г., Волошин В. І. Економічна безпека підприємництва в умовах європейської інтеграції України. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. 2007. C. 1639-1644.
 4. Виведення капіталів з України: масштаби та напрямки запобігання: аналіт. доп. / Тищук Т. А., Павлова А. М., Махортих Д. О., Іванов О. В. Київ: НІСД, 2013. 39 с.
 5. Власюк О. С. Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації: монографія. Київ: НІСД, 2014. 432 с.
 6. Воронина Н. В., Воронина А. М. Формирование и развитие оффшорных зон. Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2007. № 3. С. 19-29.
 7. Гречко А. В. Механізм трансфертного ціноутворення в Україні як інструмент контролю за операціями між пов’язаними особами. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: зб. наук. пр. 2016. № 13. С. 85-91.
 8. Глущенко С. В., Казакова М. О. Мінімізаційні податкові схеми: зарубіжна та українська практика. Магістеріум. Економічні студії. 2014. Вип. 56. С. 21-25.
 9. Жукова О. Контрольовані іноземні компанії: проблеми можливої ідентифікації та майбутнього оподаткування. Вісник. Офіційно про податки. 2019. № 5. С. 6-10.
 10. Карнаух Т. М. Трансфертне ціноутворення: сутність та перспективи запровадження в Україні. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2015. Т. 168. С. 120-124.


Веб-майстер П. Попадюк