Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.01.134

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.137:330.341.1(477); JEL E10, О30
Зайченко В. В. Стратегічні пріоритети забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки України. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 134-143. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-14.
Літер.: 12

Автори

Зайченко Володимир Васильович

Анотація

Обґрунтовано актуальність забезпечення технологічної конкурентоспроможності національної економіки на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України. Зроблені принципові припущення, які слід враховувати у стратегуванні державної політики забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки. Визначені принципи державної політики забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки України. Визначено мету державної політики забезпечення технологічної конкурентоспроможності вітчизняної економіки як зміцнення зовнішньої та внутрішньої технологічної конкурентоспроможності засобами розвитку внутрішньої конкуренції та зміцнення конкурентоспроможності виробництва на засадах передових технологічних інновацій та інформаційних технологій, системної підтримки елементів інноваційної інфраструктури, формування та реалізації інтелектуально-кадрового потенціалу технологічного розвитку економіки. Показано, що сучасна політика забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки України формується в умовах викликів глобальної конкуренції, принциповими особливостями, яких є вплив глобальних криз та фінансово-економічної нестабільності; нарощення зовнішньої експансії завдяки процесам глобалізації, розвитку інформаційної економіки; тиск боргових зобов’язань країни; зростання імпортозалежності; висока зовнішня трудова міграційна активність; дестабілізація економічного розвитку через військовий конфлікт і гібридні атаки; критичні диспропорції регіонального розвитку. Визначені стратегічні пріоритети державної політики забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки України: активізація технологічного розвитку економіки, зростання загального рівня інноваційної активності, формування конкурентного ринку інтелектуальної власності, розвиток інфраструктури підтримки технологічних інновацій, покращення ресурсної забезпеченості інноваційної діяльності, покращення параметрів конкуренції та ведення бізнесу.

Ключові слова:

технологічна конкурентоспроможність, стратегічні пріоритети, економічне зростання, технологічні інновації, модернізація економіки

Посилання

  
 1. Давимука С. А., Федулова Л. І. Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови: монографія. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2017. 528 с.
 2. Васильців Т. Г., Шехлович А. М., Васильців В. В. Фінансово-економічні інструменти стимулювання розвитку ІТ-сфери України. Економічний дискурс. 2017. № 4. С. 128-136.
 3. Козловський І. В. Технологічна конкурентоспроможність і її значення для економіки України. Ефективна економіка. 2013. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_3_25
 4. Лісовська Л. С., Лущак Н. С. Аналіз шляхів підвищення технологічної конкурентоспроможності України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»: зб. наук. пр. 2010. № 683. С. 364-370.
 5. Матюшенко І. Ю. Технологічна конкурентоспроможність України в умовах нової промислової революції і розвитку конвергентних технологій. Проблеми економіки. 2016. № 1. С. 108-120.
 6. Мунтіян В. І. Конкурентоспроможність національної економіки як головний критерій економічної безпеки. Механізм регулювання економіки. 2009. № 2. С. 158-174.
 7. Наукова та інноваційна діяльність України, 2017 рік: стат. зб. Київ: ДССУ, 2018. 176 с.
 8. Покришка Д. С. Структурні чинники забезпечення конкурентоспроможності економіки України. Стратегічні пріоритети. 2006. № 1. С. 102-110.
 9. Федулова Л. І. Технологічний розвиток економіки України: монографія. Київ: ІЕП НАНУ, 2006. 627 с.
 10. Орлик І. О., Васильців Т. Г., Рудик С. А. Механізми та засоби активізації інноваційного розвитку підприємств роздрібної торгівлі. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 1. С. 102-109.
 11. The Global Competitiveness Report 2018 / K. Schwab (Ed.). Geneva: World Economic Forum, 2018. 658 p.
 12. Лупак Р. Л. Державна політика імпортозаміщення в системі забезпечення економічної безпеки України: пріоритети та інструменти реалізації: монографія. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2018. 527 с.


Веб-майстер П. Попадюк