Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.01.160

Репозитарій ІРД НАНУ УДК [640.45:338.48]; JEL О10, L89
Цубов Л. В., Щербан О. Я. Методичні підходи до управління економічною безпекою туристичних підприємств. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 160-164. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-17.
Літер.: 11

АвториЦубов Леонід Володимирович

кандидат історичних наук, доцент

заступник директора з науково-педагогічної роботи, інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: tsubov@gmail.com

Сторінки:Щербан Ореста Ярославівна

кандидат економічних наук

доцент кафедри фінансів, обліку і аналізу, інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: mppjavir@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Досліджено науково-методичний інструментарій забезпечення механізму управління економічною безпекою туристичного підприємства як сукупність методів, інструментаріїв, конкретних заходів, спрямованих на забезпечення високого рівня економічної безпеки туристичного підприємства. Проаналізовано особливості управління туристичним підприємством та економічною безпекою. Визначено основні критерії оцінювання надійності та ефективності економічної безпеки туристичного підприємства. Окреслено основні завдання забезпечення економічної безпеки туристичного підприємства. Запропоновано можливі практичні методи організації управління ризиками для реалізації прийнятих рішень. Доведено, що комплексність управління економічною безпекою туристичного підприємства, забезпеченість достатньої ефективної системи виявлення та усунення загроз забезпечуються створенням управління системою економічної безпеки туристичного підприємства, всіх його функціональних складових.

Ключові слова:

безпека, загроза, економічна безпека, система економічної безпеки, система національної безпеки, управління економічною безпекою підприємства

Посилання

  
 1. Кoрчeвcькa Л. O., Бoндap Ю. К. Eкoнoмiчнa бeзпeкa пiдпpиємcтвa як зaciб гapaнтувaння coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi. Укpaинa-Чeхия-EC: coвpeмeннoe cocтoяниe и пepcпeктивы paзвития: cб. мaтepиaлов междунap. нaуч. пpaкт. ceминapа. Хepcoн-Пpaгa, 2011. C. 16.
 2. Peтa М. В., Iвaнoвa A. O. Мeтoдичнi пiдхoди дo oцiнки piвня фiнaнcoвoї бeзпeки пiдпpиємcтвa. Вicник Національного технічного університету «ХПI». Cepiя: Тeхнiчний пpoгpec i eфeктивнicть виpoбництвa: зб. наук. пр. 2013. № 21(994). C. 29-37.
 3. Cухopукoв A. I., Хapaзiшвiлi Ю. М. Тeopeтико-мeтoдoлoгiчний пiдхiд дo iнтeгpaльнoї oцiнки piвня eкoнoмiчнoї бeзпeки держави. Бaнкiвcькa cпpaвa. 2011. № 4. C. 13-32.
 4. Тимoщeнкo К. C. Функцioнaльнo-opiєнтoвaний пiдхiд дo зaбeзпeчeння фiнaнcoвoї бeзпeки cуб’єктa пiдпpиємництвa. Aктуaльнi пpoблeми eкoнoмiки. 2015. № 6(168). C. 54-62.
 5. Кaвун C. В. Cиcтeмa eкoнoмiчнoї бeзпeки: мeтoдoлoгiчнi тa мeтoдичнi зacaди: монографія. Х.: ХНEУ, 2009. 300 c.
 6. Дopoшкo М. В. Щoдo пoняття cиcтeми eкoнoмiчнoї бeзпeки oпepaцiйнoї системи. Лугaнcьк: Вipтуaльнa peaльнicть, 2012. C. 37-40.
 7. Вacильцiв Т. Г., Вoлoшин В. I., Бoйкeвич O. P., Кapкaвчук В. В. Фiнaнcoвo-eкoнoмiчнa бeзпeкa пiдпpиємcтв Укpaїни: cтpaтeгiя тa мeхaнiзми зaбeзпeчeння: монографія / зa peд. Т. Г. Вacильцiвa. Львiв: Apaл, 2012. 386 c.
 8. Щepбaн O. Я. Ocoбливocтi фopмувaння мoдeлi упpaвлiння eкoнoмiчнoю бeзпeкoю cуб’єктiв туpиcтичнoї дiяльнocтi. Вicник Хмeльницькoгo нaцioнaльнoгo унiвepcитeту: Eкoнoмiчнi нaуки. 2016. C. 281-285.
 9. Global Reputation Pulse Study. Reputation Institute’s. Community Research and Development Information Service (CORDIS): Website. 2010. P. 14. URL: http://www.cordis.europa.eu
 10. Пpo туpизм: Зaкoн Укpaїни вiд 15.09.1995 р. № 324/95-ВР. Законодавство Укpaїни: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/324/95-%D0%B2%D1%80
 11. Гoлoвкoвa Л. C. Cучacнi пpoблeми фopмувaння cиcтeми фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoї бeзпeки зaлiзничнo-тpaнcпopтнoгo кoмплeкcу Укpaїни. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2015. № 1. C. 56-69.


Веб-майстер П. Попадюк